Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Със законопроектa се цели да се осигури прилагането на на Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (Регламент (ЕС) 2019/1010). Предвиждат се промени свързани със задълженията на Република България за докладването на екологични щети пред Европейската комисия (ЕК), като се прецизират информацията и данните, които страната ни ще предоставя. Определят се и следващите периоди на докладване, а именно до 30 април 2022 г. и на всеки пет години след това. С предлаганите промените не се въвеждат нови процедури, а се прецизира контролът при изпълнение на мерки за предотвратяване на непосредствена заплаха за причиняване на екологични щети или за отстраняване на екологични щети

" - Сигнатура 002-01-35


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: