Проекти на БТПП
 
LogoProject_PartnershipForChange.jpg

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Проект „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОМЕНИ“
Договор BG05SFPR002-1.005-0001-C01

ЦЕЛ: Повишаване на капацитета на БТПП, в качеството й на социален партньор, чрез повишаване на капацитета на регионалните и браншовите й структури, за насърчаване на социалния диалог и колективното трудово договаряне, стимулиране на вътрешната трудова мобилност на работната сила, ускоряване на дигиталната и устойчивата трансформация и адаптирането на заетите лица и мениджърите към промените.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Разработени иновативни инструменти и механизми за ускоряване на двойния преход и за подготовка и провеждане на реформи за по-доброто адаптиране на предприятията, предприемачите и работниците към промените чрез модели за адаптация, учебни програми и неформални обучения

ПАРТНЬОРИ: КТ „Подкрепа“, КНСБ и МТСП

ОБЩА СТОЙНОСТ : 6 389 409.60 лв.

Разпределение по региони:
5 883 368,36 лв. - за слаборазвити региони
506 041,24 лв. - за регион в преход

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 47 месеца
Начална дата: 01.02.2024 г.
Крайна дата: 31.12.2027 г.


ДОКУМЕНТИ

 

 
   
LogoProject_Erasmus_plus.jpg

STEIDA – Strengthening Technology Transfer Ecosystem through Innovative and Digital Approaches

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Срок на реализация: 2024-2026
Партньори: 6 организации от 6 страни (Турция, България, Испания, Словения, Хърватия, Словакия)

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
LogoProject_IntegrAGE.jpg

IntegrAGE - A practical approach to support the healthy adaptation
and integration of 55+ work force into the labour market

ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ „Дунавски регион“ 2021-2027

Срок на реализация: 2024-2026

Партньори: 15 организации от 11 страни (Словения, Австрия, България, Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговина, Чехия, Хърватия, Германия, Унгария, Словакия)


Брошура
Контакти
Кратка информация за проекта
Инфорамационни бюлетини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
LogoProject_Erasmus_plus.jpg

RemoteNET - European Digital Skills Hub for Remote Workers
Програма "Еразъм +"
Ключова дейност 2 – Партньорства за сътрудничество
Сектор „Образование за възрастни“

Срок на реализация: 2022 - 2024
Партньори: 6 организации от 4 страни (България, Испания, Италия, Турция)

Уебсайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
LogoProject_Erasmus_plus.jpg

APPRENTLINE - Capacity Building in the Organisation of Online Apprenticeships
Програма "Еразъм +"
Ключова дейност 2 – Партньорства в професионалното образование и обучение 

Срок на реализация: 2022 - 2024
Партньори: 5 организации от 4 страни (България, Гърция, Испания, Латвия)

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
LogoProject_Erasmus_Young.jpg

Проект: Еразмус за млади предприемачи

COSME Work Programme

Срок на реализация: 2023 - 2027
Партньори: 10 партньори от 9 страни
(/Италия - водещ, Испания, Литва, Армения, България, Турция, Нидерландия и Албания)

Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 

Проект EnergyEfficiency4SMEs, Програма LIFE


Срок на реализация: 2022 - 2025

Водеща организация: Европалати

Партньори: 24 партньорски организации (търговски палати, енергийни агенции и институти),

от 10 страни (Австрия, Белгия, България, Германия, Естония, Испания, Италия, Кипър, Малта и Франция)

Кратка информация за проекта

Новини

Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 

Проект "ДИГИТАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ"
Договор BG05SFOP001-2.025-0106-C01

Обща стойност на проекта: 57270.24 лв.
Размер на европейско съфинансиране: 48 679.70 лв. (85%)
Размер на национално съфинансиране: 8 590.54 лв. (15%)

Продължителност: 9 месеца
Начална дата: 23.08.2022 г.
Крайна дата: 23.05.2023 г.

Анализ

Доклад Дигитализация в културата

Доклад Дигитализация в спорта

Доклад_Дигитални услуги в общините

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 

Проект "СМАРТ
- СтиМулиране на производствА със зелен хоРизонТ"
Договор: BG05SFOP001-2.025-0037-C01

Обща стойност на проекта: 59 991.84 лв.
Размер на европейско съфинансиране: 50 993.06 лв. (85%)
Размер на национално  съфинансиране: 8 998.78 лв. (15%)

Продължителност: 10 месеца
Начална дата: 29.08.2022 г.
Крайна дата: 29.06.2023 г.

Анализ

Аргументация

Интервю с Александър Трифонов

Интервю с Емилияна Димитрова

Интервю с Екатерина Игнатова

Добри практики

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 

HIVE - HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship
Инициатива за висше образование (HEI)

Срок на реализация: 2022 - 2024
Партньори: 8 организации от 7 страни (Австрия, България, Латвия,
Португалия, Турция, Франция, Чехия)

Контакти
Кратка информация за проекта
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
LogoProject_SOLID.jpg

SOLID
SO
cial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges
Норвежки финансов механизъм 2014-2021,
Програма Социален диалог-достойни условия на труд

Срок на реализация: 2022 - 2024
Партньори: България, Норвегия
Водеща организация: - БТПП
Партньори: Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO) и КТ Подкрепа

Контакти
Кратка информация за проекта
Брошури
Newsletters
Проучвания и анализи

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм
 
LogoProject_Erasmus_plus.jpg

STORYDOERS - Digital Story Doing for Local Tourism
Програма "Еразъм +"
Ключова дейност 2 – Партньорства за сътрудничество
Сектор "Образование за възрастни"

Срок на реализация: 2021 - 2023
Партньори: 6 организации от 5 страни (Австрия, България, Белгия, Испания и Италия)

Контакти
Кратка информация за проекта
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
LogoProject_Moderna
Проект: МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема"
Договор № № BG05M2OP001-2.016-0018

Водеща организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Партньори: Технически университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и методий“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Тракийски университет, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Асоциация на индустриалния капитал в България
Асоциирани партньори: 20 университета от страни на ЕС

Обща стойност на проекта: 4 997 818.32 лв.
Продължителност: 30 месеца
Начална дата: 22.07.2021 г.
Крайна дата: 22.01.2024 г.

Проект BG05M2OP001-2.016-0018 "МОДЕРН-А МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
 
LogoProject
Проект: "Бъди дигитален"
Договор № BG05M9OP001-1.128-0002-C01

Обща стойност на проекта: 1 949 357.20 лв.
Размер на европейско съфинансиране: 1 656 953.62 лв. (85%)
Размер на национално  съфинансиране: 292 403.58 лв. (15%)

Продължителност: 20 месеца
Начална дата: 01.11.2021 г.
Крайна дата: 30.06.2023 г.

Анализи

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
LogoProject_RIDE.jpg
Проект: RIDE
Reach Inclusion through Digital Empowerment
for migrant women

Фонд Убежище, миграция и интеграция (AMIF)

Срок на реализация: 2021 - 2023
Партньори: 9 партньори от 7 страни
(Белгия, България, Германия, Гърция, Италия, Нидерландия и Чехия)

Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта

This project is funded by the European Union's Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
 
LogoProject_VOJEXT.jpg
Проект: VOJEXT

Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction

Програма "ХОРИЗОНТ 2020"

Срок на реализация: 2020 - 2024
Партньори: 20 организации от 11 страни
      (България, Испания, Германия, Полша, Италия, Обединено кралство, Ирландия, Франция, Холандия, Унгария и Турция)

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 

Проект: STRONG
Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма Социален диалог-достойни условия на труд

Срок на реализация: 2019-2021
Партньори: България, Норвегия

Водеща организация – БТПП
Партньори – Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO) и Норвежко българска бизнес група (НББГ)

Контакти
Кратка информация за проекта
Уеб сайт на проекта - https://www.strong-project.eu/
Он лайн обучителна платформа – https://elearning.strong-project.eu/login
Проучвания и анализи
Newsletters


Проект осъществен с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм
 

LogoProject_mins.jpg
Проект: „Устойчива заетост и превенция на
текучеството на работната сила”
Договор № BG05M9OP001-1.051-0004-C01


Обща стойност на проекта: 1 399 728.26 лв.
Размер на европейско съфинансиране: 1 189 769.03 лв. (85%)
Размер на национално съфинансиране: 209 959.23 лв. (15%)

Продължителност: 33 месеца
Начална дата: 01.12.2019 г.
Крайна дата: 31.08.2022 г.

към Анализи

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
logo_interreg.png

QUALIFY - Quality standards and authenticity to
foster competitiveness of agrifood SMEs
Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА


Срок на реализация: 2019-2023
Партньори: 6 организации от 6 страни (България, Гърция, Естония, Словения, Испания и Франция)

Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта
Новини
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
LogoProject_Erasmus_plus.jpg

CVETNET - CVET networks reskilling SMEs employees and mentors by bridging generations and digital gaps
Програма "Еразъм +"

Срок на реализация: 2019 - 2021
Партньори: 7 организации от 4 страни (България, Австрия, Чешка република и Испания)

Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта
Новини
Резултати

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

„Концепция за международна иновационна мрежа“

по линия на Грантовата схема на Програмата за сътрудничество между Република Турция и ЕС

Партньори: 3 от 3 държави (Турция, България, Литва)

Референтен номер на проекта: TR2015/DG/01/A6-02/081

Контакти
Кратка информация за проекта

This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey
 
 
   
LogoProject_ERIAS.jpg

ERIAS – Европейска схема за интеграция на бежанци

Фонд Убежище, миграция и интеграция (AMIF)

Срок на реализация: 2019 - 2021
Партньори: 14 организации от 6 страни (Белгия, България, Гърция, Испания, Италия, Франция)

Контакти
Кратка информация за проекта
Брошури
Филм от конференцията на проекта в България

This project was funded by the European Union's Asylum, Migration and Integration Fund
 
 
   
LogoProject_SCOPE.jpg

SCOPE - Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations.

ИНТЕРРЕГ Програма за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море"

Срок на реализация: 2019 - 2021
Партньори: 8 организации от 3 страни (Албания, България, Гърция)

Контакти
Кратка информация за проекта results_RP4.html
Състоянието на автомобилния транспорт в България (WP3)
Резултати РП4
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   
LogoProject_SEEWBAN.jpg

IMMIJOBS
Building the Capacity of Intermediary Organizations
to Support the Employment of Third Country Nationals

Фонд "Убежище, Миграция и Интеграция" (AMIF)
Генерална дирекция "Миграция и вътрешни работи" (DG HOME)Срок на реализация: 2018 – .2021
Партньори: 8 организации от 4 страни (България, Гърция, Италия, Швеция)

Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_labour.jpg

"Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
за членовете от системата на търговските палати",
Фонд "Условия на труд"

Срок на реализация: февруари – ноември 2020

Контакти
Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“
Мариана Танчева: тел.: (02) 8117 508, E-mail: mtancheva@bcci.bg
Наталия Дичева: тел.: (02) 8117 416, E-mail: n.dicheva@bcci.bg
факс: (+359 2) 987 32 09 Фонд „Условия на труд“

Учебни материали:
- Съдържание по папки -
- Папки с учебни материали -
- Работа в условия на COVID 19 -


 
 
   

Проект: GOOD WOOD
Пояснения за Зеления социален диалог

EaSI Programme (PROGRESS) of the European Union
Срок на реализация: 2019 - 2020
Партньори: 6 организации от 4 страни (Белгия, България, Италия, Португалия)

Контакти
Кратка информация за проекта
Уеб -сайт на проекта
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
LogoProject_Erasmus_plus.jpg
DiVET - Joint Qualification for Export Specialists
via Internet and Social Media

Програма "Еразъм +"
Ключова дейност 3 – Подкрепа за реформиране на политиките
Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение (ПОО)


Срок на реализация: 2018 - 2020
Партньори: 7 организации от 3 страни (България, Гърция, Турция)

Уеб сайт на проекта
Пилотно обучение
Контакти
Кратка информация за проекта
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
LogoProject_EC_ESP.jpgLogoProject_digitalSME.jpg

НАПРЕД –
Насърчаване на приноса на неправителствения сектор за реализирането на политиките за активиране на неактивните младежи и дълготрайно безработните лица

№ BG05SFOP001-2.009-0099

Целта на проекта е партньорско управление с администрацията при провеждането на политиките по отношение за активиране на неактивните младежи до 29 години и реинтегриране на пазара на труда на дълготрайно безработните лица чрез разработените методики и подготвените препоръки пред съответните компетентни органи с активното участие на гражданите, неправителствените организации и бизнеса.

Бенефициент: Сдружение "Инициативи за местно и регионално развитие"
Партньор: Българската търговско-промишлена палата

Обща стойност: 85 730.40 лв.
Размер на европейско съфинансиране: 72 870.84 лв. (85%)
Размер на национално съфинансиране: 12 859.56 лв. (15%)

Начална дата: 28.12.2018 г.
Крайна дата: 28.12.2019 г.

Аналитичен доклад
Методики

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 
 
LogoProject_EC_ESP.jpgLogoProject_digitalSME.jpg

ДИГИТАЛНИ МСП –
Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката


№ BG05SFOP001-2.009-0002-C01

Бенефициент: Българската търговско-промишлена палата

Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0002-C01/20.12.2018 г.

Обща стойност: 80 653.90 лв.
Размер на европейско съфинансиране: 68 555.82 лв. (85%)
Размер на национално  съфинансиране: 12 098.08 лв. (15%)

Срок на реализация: 20.12.2018-20.12.2019

Препоръки дигитализация БТПП
Тематични дълбочинни анализи
ИНСТРУМЕНТАРИУМ

Проектът се финансира от Оперативна програма "Добро управление" с финансовата подкрепа на ЕСФ

 
 
   
LogoProject_EC_ESP.jpgLogoProject_digitalSME.jpg

ПРОЕКТ  „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта”

Административен номер BG05SFOP001-2.009-0041-С01
Бенефициент: Сдружение „Клуб Карате Левски“
Партньор: Българска Търговско Промишлена Палата
Обща стойност: 89 359.00 лева
Срок на реализация: 27.12.2018 – 27.11.2019

Препоръки от проучванията-проект СПОРТ
Анализ на резултатите от проучванията-проект СПОРТ

Проектът се финансира от Оперативна програма "Добро управление" с финансовата подкрепа на ЕСФ

 
 
   
LogoProject_memevet.png

MeMeVET project
Mechatronics and metallurgical VET for sectors' industries

Erasmus+
KA2 – Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices
Sector Skills Alliances

Срок на реализация: 1 Януари 2018- 30 Ноември 2019
Партньори: Германия, Испания, Словакия, България, Италия, Австрия

Контакти
Отдел "Европейски иновационен и информационен център
Българска търговско-промишлена палата
гр. София, ул. "Искър" 9
тел: +359 2 81 17 505/515/525
www.bcci.bg een.ec.europa.eu

Кратка информация за проект
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
LogoProject_e-mediation.jpg

e-MEDIATION:
promoting ICT tools to cross-border disputes resolution
e-MEDIATION:
Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването
на международни спорове


Срок на реализация: 2017 – .2018
Партньори: Фондация Право и Интернет, Българска търговско-промишлена палата, Декстро рисърч ООД

Уеб сайт на проекта
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_AGROINNOECO.jpg

AGROINNOECO
Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstreaming innovative entrepreneurial ideas in Agrifood sector
ИНТЕРРЕГ Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море"


Срок на реализация: 2017 – .2019
Партньори: България, Гърция, Кипър, Албания

Контакти
Новини
Електронна платформа за обучителни курсове по предприемачество и бизнес мениджмънт
Обучителни модули по предприемачество и бизнес мениджмънт
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_Allnow.jpg

Accessibility for Leisure in Life now
COSME


Срок на реализация: 01.07.2016 – 31.12.2017
Партньори: България, Италия, Германия

Контакти
Кратка информация за проекта
Повече информация за достъпен туризъм
EN version

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
logo_interreg.png

SKILLS+ - Supporting knowledge capacity in ICT among SME
to engage in growth and innovation
Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА


Срок на реализация: 2016-2019
Партньори: България, Германия, Финландия, Латвия, Гърция,
Полша, Норвегия, Хърватия, Испания, Унгария и Чехия

Интернeт адрес
Контакти
Кратка информация за проекта
Материали

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз