Проекти на БТПП
LogoProject_Moderna
Проект: МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема"
Договор № № BG05M2OP001-2.016-0018

Водеща организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Партньори: Технически университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и методий“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Тракийски университет, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Асоциация на индустриалния капитал в България
Асоциирани партньори: 20 университета от страни на ЕС

Обща стойност на проекта: 4 997 818.32 лв.
Продължителност: 30 месеца
Начална дата: 22.07.2021 г.
Крайна дата: 22.01.2024 г.

Проект BG05M2OP001-2.016-0018 "МОДЕРН-А МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
 
LogoProject
Проект: "Бъди дигитален"
Договор № BG05M9OP001-1.128-0002-C01

Обща стойност на проекта: 1 949 357.20 лв.
Размер на европейско съфинансиране: 1 656 953.62 лв. (85%)
Размер на национално  съфинансиране: 292 403.58 лв. (15%)

Продължителност: 20 месеца
Начална дата: 01.11.2021 г.
Крайна дата: 30.06.2023 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
LogoProject_RIDE.jpg
Проект: RIDE
Reach Inclusion through Digital Empowerment
for migrant women

Фонд Убежище, миграция и интеграция (AMIF)

Срок на реализация: 2021 - 2023
Партньори: 9 партньори от 7 страни
(Белгия, България, Германия, Гърция, Италия, Нидерландия и Чехия)

Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта

This project is funded by the European Union's Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
 
LogoProject_VOJEXT.jpg
Проект: VOJEXT

Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction

Програма "ХОРИЗОНТ 2020"

Срок на реализация: 2020 - 2024
Партньори: 20 организации от 11 страни
      (България, Испания, Германия, Полша, Италия, Обединено кралство, Ирландия, Франция, Холандия, Унгария и Турция)

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
LogoProject_Erasmus_Young.jpg

Проект: Еразмус за млади предприемачи

COSME Work Programme 2019

Срок на реализация: 2020 - 2023
Партньори: 8 партньори от 7 страни
(/Италия - водещ, Испания, Германия, Латвия, Армения, България и Турция)

Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 

Проект: STRONG
Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма Социален диалог-достойни условия на труд

Срок на реализация: 2019-2021
Партньори: България, Норвегия

Водеща организация – БТПП
Партньори – Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO) и Норвежко българска бизнес група (НББГ)

Контакти
Кратка информация за проекта
Уеб сайт на проекта - https://www.strong-project.eu/
Он лайн обучителна платформа – https://elearning.strong-project.eu/login
Проучвания и анализи
Newsletters


Проект осъществен с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм
 

LogoProject_mins.jpg
Проект: „Устойчива заетост и превенция на
текучеството на работната сила”
Договор № BG05M9OP001-1.051-0004-C01


Обща стойност на проекта: 1 399 728.26 лв.
Размер на европейско съфинансиране: 1 189 769.03 лв. (85%)
Размер на национално съфинансиране: 209 959.23 лв. (15%)

Продължителност: 33 месеца
Начална дата: 01.12.2019 г.
Крайна дата: 31.08.2022 г.

към Анализи

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
logo_interreg.png

QUALIFY - Quality standards and authenticity to
foster competitiveness of agrifood SMEs
Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА


Срок на реализация: 2019-2023
Партньори: 6 организации от 6 страни (България, Гърция, Естония, Словения, Испания и Франция)

Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта
Новини
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
LogoProject_Erasmus_plus.jpg

CVETNET - CVET networks reskilling SMEs employees and mentors by bridging generations and digital gaps
Програма "Еразъм +"

Срок на реализация: 2019 - 2021
Партньори: 7 организации от 4 страни (България, Австрия, Чешка република и Испания)

Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта
Новини
Резултати

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

„Концепция за международна иновационна мрежа“

по линия на Грантовата схема на Програмата за сътрудничество между Република Турция и ЕС

Партньори: 3 от 3 държави (Турция, България, Литва)

Референтен номер на проекта: TR2015/DG/01/A6-02/081

Контакти
Кратка информация за проекта

This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey
 
 
   
LogoProject_ERIAS.jpg

ERIAS – Европейска схема за интеграция на бежанци

Фонд Убежище, миграция и интеграция (AMIF)

Срок на реализация: 2019 - 2021
Партньори: 14 организации от 6 страни (Белгия, България, Гърция, Испания, Италия, Франция)

Контакти
Кратка информация за проекта

This project was funded by the European Union's Asylum, Migration and Integration Fund
 
 
   
LogoProject_SCOPE.jpg

SCOPE - Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations.

ИНТЕРРЕГ Програма за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море"

Срок на реализация: 2019 - 2021
Партньори: 8 организации от 3 страни (Албания, България, Гърция)

Контакти
Кратка информация за проекта results_RP4.html
Състоянието на автомобилния транспорт в България (WP3)
Резултати РП4
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   
LogoProject_SEEWBAN.jpg

IMMIJOBS
Building the Capacity of Intermediary Organizations
to Support the Employment of Third Country Nationals

Фонд "Убежище, Миграция и Интеграция" (AMIF)
Генерална дирекция "Миграция и вътрешни работи" (DG HOME)Срок на реализация: 2018 – .2021
Партньори: 8 организации от 4 страни (България, Гърция, Италия, Швеция)

Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_labour.jpg

"Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
за членовете от системата на търговските палати",
Фонд "Условия на труд"

Срок на реализация: февруари – ноември 2020

Контакти
Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“
Мариана Танчева: тел.: (02) 8117 508, E-mail: mtancheva@bcci.bg
Наталия Дичева: тел.: (02) 8117 416, E-mail: n.dicheva@bcci.bg
факс: (+359 2) 987 32 09 Фонд „Условия на труд“

Учебни материали:
- Съдържание по папки -
- Папки с учебни материали -
- Работа в условия на COVID 19 -


 
 
   

Проект: GOOD WOOD
Пояснения за Зеления социален диалог

EaSI Programme (PROGRESS) of the European Union
Срок на реализация: 2019 - 2020
Партньори: 6 организации от 4 страни (Белгия, България, Италия, Португалия)

Контакти
Кратка информация за проекта
Уеб -сайт на проекта
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
LogoProject_Erasmus_plus.jpg
DiVET - Joint Qualification for Export Specialists
via Internet and Social Media

Програма "Еразъм +"
Ключова дейност 3 – Подкрепа за реформиране на политиките
Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение (ПОО)


Срок на реализация: 2018 - 2020
Партньори: 7 организации от 3 страни (България, Гърция, Турция)

Уеб сайт на проекта
Пилотно обучение
Контакти
Кратка информация за проекта
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
LogoProject_EC_ESP.jpgLogoProject_digitalSME.jpg

НАПРЕД –
Насърчаване на приноса на неправителствения сектор за реализирането на политиките за активиране на неактивните младежи и дълготрайно безработните лица

№ BG05SFOP001-2.009-0099

Целта на проекта е партньорско управление с администрацията при провеждането на политиките по отношение за активиране на неактивните младежи до 29 години и реинтегриране на пазара на труда на дълготрайно безработните лица чрез разработените методики и подготвените препоръки пред съответните компетентни органи с активното участие на гражданите, неправителствените организации и бизнеса.

Бенефициент: Сдружение "Инициативи за местно и регионално развитие"
Партньор: Българската търговско-промишлена палата

Обща стойност: 85 730.40 лв.
Размер на европейско съфинансиране: 72 870.84 лв. (85%)
Размер на национално съфинансиране: 12 859.56 лв. (15%)

Начална дата: 28.12.2018 г.
Крайна дата: 28.12.2019 г.

Аналитичен доклад
Методики

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 
 
LogoProject_EC_ESP.jpgLogoProject_digitalSME.jpg

ДИГИТАЛНИ МСП –
Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката


№ BG05SFOP001-2.009-0002-C01

Бенефициент: Българската търговско-промишлена палата

Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0002-C01/20.12.2018 г.

Обща стойност: 80 653.90 лв.
Размер на европейско съфинансиране: 68 555.82 лв. (85%)
Размер на национално  съфинансиране: 12 098.08 лв. (15%)

Срок на реализация: 20.12.2018-20.12.2019

Препоръки дигитализация БТПП
Тематични дълбочинни анализи
ИНСТРУМЕНТАРИУМ

Проектът се финансира от Оперативна програма "Добро управление" с финансовата подкрепа на ЕСФ

 
 
   
LogoProject_EC_ESP.jpgLogoProject_digitalSME.jpg

ПРОЕКТ  „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта”

Административен номер BG05SFOP001-2.009-0041-С01
Бенефициент: Сдружение „Клуб Карате Левски“
Партньор: Българска Търговско Промишлена Палата
Обща стойност: 89 359.00 лева
Срок на реализация: 27.12.2018 – 27.11.2019

Препоръки от проучванията-проект СПОРТ
Анализ на резултатите от проучванията-проект СПОРТ

Проектът се финансира от Оперативна програма "Добро управление" с финансовата подкрепа на ЕСФ

 
 
   
LogoProject_memevet.png

MeMeVET project
Mechatronics and metallurgical VET for sectors' industries

Erasmus+
KA2 – Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices
Sector Skills Alliances

Срок на реализация: 1 Януари 2018- 30 Ноември 2019
Партньори: Германия, Испания, Словакия, България, Италия, Австрия

Контакти
Отдел "Европейски иновационен и информационен център
Българска търговско-промишлена палата
гр. София, ул. "Искър" 9
тел: +359 2 81 17 505/515/525
www.bcci.bg een.ec.europa.eu

Кратка информация за проект
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
LogoProject_e-mediation.jpg

e-MEDIATION:
promoting ICT tools to cross-border disputes resolution
e-MEDIATION:
Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването
на международни спорове


Срок на реализация: 2017 – .2018
Партньори: Фондация Право и Интернет, Българска търговско-промишлена палата, Декстро рисърч ООД

Уеб сайт на проекта
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_AGROINNOECO.jpg

AGROINNOECO
Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstreaming innovative entrepreneurial ideas in Agrifood sector
ИНТЕРРЕГ Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море"


Срок на реализация: 2017 – .2019
Партньори: България, Гърция, Кипър, Албания

Контакти
Новини
Електронна платформа за обучителни курсове по предприемачество и бизнес мениджмънт
Обучителни модули по предприемачество и бизнес мениджмънт
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_SEEWBAN.jpg

S.E.E.W.B.A.N.
South Eastern Europe Women Business Angels Network
ГД GROW - Вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество и МСП


Срок на реализация: 2017 – .2019
Партньори: България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария, Италия, Обединено кралство (Шотландия)

Контакти
Новини
Кратка информация за проекта

Платформа за он-лайн обучение за жени предприемачи и бизнес ангели

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_MOVECO.jpg

MOVECO
"Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of
Research & Innovation for the Circular Economy"
Програма за транснационално сътрудничество 
между страните в Дунавския регион


Срок на реализация: 01.01.2017 – 30.05.2019
Партньори: 12 организации от 9 страни
(Австрия, България, Германия, Словения, Словакия,  Унгария, Румъния,  Хърватска, Сърбия)


Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта
Он-лайн платформа и виртуален пазар за обмен на продукти в областта на Кръговата икономика
Стратегически документи за ускорен преход към кръгова икономика в Дунавския регион
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_GPP.jpgLogoProject_GPP_Furniture.jpg

GPP-FURNITURE
An innovative and open learning resource for professionals of
the furniture industry to expand their knowledge and
provide added value for the Green Public Procurement
Програма "Еразъм+", тема Стратегически партньорства за професионално образование и обучение


Срок на реализация: 2016 – 2018
Партньори: България, Испания, Румъния и Полша


Уеб сайт на проекта
Контакти
Кратка информация за проекта
Платформа за он-лайн обучение по зелени обществени поръчки
Newsletters

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_Allnow.jpg

Accessibility for Leisure in Life now
COSME


Срок на реализация: 01.07.2016 – 31.12.2017
Партньори: България, Италия, Германия

Контакти
Кратка информация за проекта
Повече информация за достъпен туризъм
EN version

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
logo_interreg.png

SKILLS+ - Supporting knowledge capacity in ICT among SME
to engage in growth and innovation
Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА


Срок на реализация: 2016-2019
Партньори: България, Германия, Финландия, Латвия, Гърция,
Полша, Норвегия, Хърватия, Испания, Унгария и Чехия

Интернeт адрес
Контакти
Кратка информация за проекта
Материали

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_East_Invest.jpg

EAST INVEST II BSO Twinnings
Competence Centre for wine, wine marketing and
grape products – CCWMG
Център за компетентност за вино, винен маркетинг
и гроздови продуктирограма

Срок на реализация: 2016 - 2017
Партньори: България, Грузия

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_Erasmus_plus.jpg

InSMEApp - Increasing SME Apprenticeship Engagement
Програма "Еразъм +"
Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Срок на реализация: 2015 - 2018
Партньори: България, Великобритания, Канада, Германия и Полша

Контакти
Кратка информация за проекта
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_Erasmus_plus.jpg

FASTEST - Food & Agroindustrial Schools Toward
Entrepreneurship by Storytelling & and digital Technology
Програма "Еразъм +"
Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Срок на реализация: 2015 - 2017
Партньори: България, Италия, Кипър, Португалия и Румъния

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   
LogoProject_PRE_SOLVE.jpg

PRE-SOLVE - Preventing business failure and insolvency
Програма "Правосъдие"

Срок на реализация: 2016 - 2018
Партньори: България, Белгия, Италия, Испания, Кипър, Румъния, Франция и Чехия

Контакти
Кратка информация за проекта
Полезни съвети за бизнес подкрепа на фирми
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз