Проект STORYDOERS
Back   HOME
 


Описание

Сред основните цели на проекта са: насърчаване цифровизацията на местния туристически сектор в селските райони; подобряване на цифровите умения за използване на различни социални мрежи и платформи; по-голямо ангажиране на местната общност; развитие на устойчив туризъм.

Проектът е насочен към намиране на решения на двете основни препятствия, пред които са изправени представителите на селския туризъм, а именно по-слабо развитата дигитална инфраструктура и липсата на основни умения и знания за реализиране на пълния потенциал, предлаган от цифровите технологии.

Основните целеви групи на проекта са местни предприемачи в сферата на селския туризъм (туроператори и туристически агенти, семейни хотели, къщи за гости, ресторанти, екскурзоводи, планински водачи, транспортни компании, музеи, селски стопанства, пекарни, пивоварни и др.), подкрепящи и посреднически организации, бизнес инкубатори и др.

Сред очакваните резултати от проекта са повишаване конкурентоспособността на МСП в селския туризъм, насърчаване на обмена на добри практики и взаимно учене между заинтересованите страни, разработване на наръчник за развитие на цифрови умения..

Съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз