Project QUALIFY
Back   HOME
 

 
Описание

Основната цел на проекта е да подобри конкурентоспособността на МСП в сектора на хранително-вкусовата промишленост чрез преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени участващите страни и целия ЕС – подобряване стандартите за качество, прилагани от МСП, борбата с измамите в сектора и насърчаване на автентичността на произведените от тях продукти.

Преодоляването на тези бариери ще доведе до намаляване на разходите, подобрени вериги на стойността, по-качествени процеси и продукти, което от своя страна ще позволи на участващите  МСП да бъдат по-конкурентни на националните и международните пазари, където се сблъскват с конкуренцията на по-големи компании , за които въпросните предизвикателства не важат до такава степен.

Сред основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати в рамките на изпълнение на проекта са: изготвяне на 6 национални плана за действие, съдържащи мерки и препоръки за подобряване на конкретни политически инструменти, разработване на системи за мониторинг , създаване на онлайн библиотека с учебно съдържание, предназначено за МСП и държавни институции, организиране на работни групи със заинтересовани страни и обмен на повече от 40 добри практики.

Инструментът за политика, адресиран от проект QUALIFY в България се реализира чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП.  В рамките на проекта БТПП ще разработи план за действие с конкретни мерки, които да бъдат включени в ОПИК и да бъдат насочени към подобряване на конкурентоспособността на предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Планът ще бъде подготвен на база идентифициране на добри европейски практики и споделяне на опит чрез работни посещения, обучения и други действия, които ще допринесат за въвеждането, разпространението и прилагането на добри европейски примери на политики в областта на подобряване стандартите за качество, прилагани от МСП и повишаване на експортния им потенциал.

 

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз