Проект EnergyEfficiency4SMEs, Програма LIFE
Back   HOME
 ОПИСАНИЕ:

Основната цел на проекта е да се предостави фокусирана подкрепа на МСП за подобряване на енергийната им ефективност.

Дейности и резултати:

  • Идентифициране на добри практики от големи фирми и съставяне на списък с ефективни мерки и препоръки;
  • Извършване на енергиен одит на 20 МСП;
  • Анализ на резултатите от одитираните МСП и разработване на мерки за оптимизиране на тяхната дейност;
  • Провеждане на обучителни курсове за МСП за надграждане на техните знания в сферата на енергийната ефективност;
  • Формулиране на насоки за обновяване и оптимизиране на енергийните индикатори на участващите в проекта МСП;
  • Оценка на качеството на резултатите, разработени по проекта.
Резултати:

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз