IMMIJOBS
Back   HOME
 

 
Описание

Основната цел на проекта е да се развие капацитета на посреднически организации (търговско-промишлени палати, работодателски организации, агенции по заетостта) и центрове за професионално образование и обучение, което впоследствие да доведе до увеличаване на заетостта на новопристигнали мигранти на местния пазар на труда.

Сред основните дейности, които БТПП ще извърши в рамките на проекта, са разработване на обучителни материали и провеждане на обучителни курсове, насочени към посреднически организации и центрове за професионално образование и обучение. Обученията ще се фокусират върху поредица от теми, свързани с интеграцията на бежанците на местния пазар на труда. Обученията ще се провеждат както присъствено, така и посредством онлайн платформа, която ще бъде специално разработена за целите на проекта.

След завършване на обученията, представителите на посредническите организации ще организират дейности които ще целят увеличаване на свързаността между работодатели и новопристигнали мигранти. Дейностите, насочени към работодателите, ще включват информационни кампании, предоставяне на подкрепа и обучение при наемането на мигранти, като за целта ще бъде разработен специален уеб портал за работодатели. Проектът предвижда да се предостави възможност на 150 мигранти да бъдат обучени за чираци в четирите страни, участващи по проекта. Обученията на мигрантите ще бъдат съобразени с условията и нуждите на местните пазари на труда.

Проект осъществен с финансовата подкрепа
на Европейския съюз