BCCI
AGROINNOECO
Back   HOME
LogoProject_AGROINNOECO.jpg
 

  

Описание

Проект „AGROINNOECCO“ е насочен към подкрепа развитието на иновативно предприемачество в сектора на агро индустрията. Целта на проекта е да подпомогне МСП и повиши тяхната адаптивност към променящата се социално икономическа среда чрез въвеждане на бизнес модел, насърчаващ фирмите да разработват иновативни продукти и услуги, да участват активно в трансфер на технологии, да работят в мрежи и клъстери в района на Балканите и Средиземно море. Целева група на проекта са освен съществуващи агро-фирми, така и млади предприемачи, които нямат създадена фирма, но имат иновативна идея, която трябва да се развие и тества за приложимост на пазара.

Основните дейности, в които БТПП е ангажирана, включват:

  • проучване на добри практики в областта на предприемачеството в сектора на агро индустрията, както и възможности за прилагането им в България;
  • подбор на участници с иновативни идеи, които да  участват в планираните обучения и консултации, да разработят бизнес планове, да участват в обмяна на опит в  Гърция, да се запознаят с възможни източници за финансиране на своите идеи;
  • организиране на  работилници по предприемачество;
  • разпространение на резултатите по проекта: осигуряване на публикации в медии и специализирани издания, организиране на информационни дни и събития, отразяване на проекта в социалните медии;
  • разработване на план за създаване на териториален иновационен клъстер в България  в сектор агроиндустрия.