Проект STRONG
Back   HOME
 

 
Кратка информация за проекта

Проект „STRONG“ е насочен към укрепване на политиките и практиките на социалния диалог в България, подобряване на тристранния диалог на национално, регионално и местно равнище, стимулиране на двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри практики.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта включват:

  • Проучване на добри практики в тристранния диалог в Норвегия и ЕС.
  • Разработване на наръчник за доброволно решаване на спорове – преговори, медиация, помирение, арбитраж, решаване на колективни трудови спорове.
  • Организиране на работно посещение на представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) в Норвегия с цел обмяна на добри практики.
  • Организиране на регионални семинари с участието на норвежкия партньор с цел представяне на опита им в областта на тристранното сътрудничество.
  • Разработване на он лайн платформа с обучителни модули - управление на конфликти, справяне със стреса на работното място, добри практики за ефективна комуникация по време на преговори, успешни тактики при водене на преговори.