MeMeVET
Back   HOME
LogoProject_memevet.png
 

Проект MeMeVET
Професионално образование и обучение за секторните промишлености мехатроника и металургия
Еразъм +
 KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Основната цел на проект MeMeVET е да създаде професионална автобиография в секторите мехатроника и металургия: автобиографията ще включва набор от технически и общоприложими личностни умения. Тя ще позволи обучението на квалифицирани работници и ще позволи признаването на техните автобиографии на равнище ЕС, с цел да се създаде синергия между образованието, обучението и пазара на труда.

Секторите мехатроника и металургия са от изключителна важност за европейския пазар. Те представляват почти 20% от работната сила. Независимо от това, опитът и секторният анализ показват, че те са изправени пред трудности при свободното движение на ученици, студенти и работници. Част от проблемите са свързани с интеграцията на младите кадри в компаниите, както и с необходимостта те да са преминали специализиран курс по рискова и противопожарна безопасност на работното място, преди да започнат своите стажове. Тези специализирани курсове и сертификати, които се изискват във всяка една страна-членка се различават едни от други. Това изисква за в бъдеще те да бъдат хармонизирани, за да се насърчи мобилността и да се подобри процеса на интеграция в секторите. Образованието и обучението в двата сектора трябва да отговарят на интеграцията на младите хора на пазара на труда, за да им се даде възможност да допринесат за растежа и работните места, а оттам и за основните цели на стратегията "Европа 2020".

Изхождайки от тези проблеми, проектът цели да предостави професионална автобиография за секторите мехатроника и металургия. Автобиографията ще бъде придобита чрез допълнителни модули за обучение, създадени специално за придобиване на общоприложими личностни умения. В тази връзка ще бъде създадена електронна карта (е-card for EU CV), където могат да бъдат добавяни/записвани всички нови, допълнително придобити меки умения. Картата ще помогне на младите хора по-лесно да получат сертификатите необходими в целевите държави и съответно да навлязат по-бързо на пазара на труда.

Планирано е провеждането на стажове в петте държави, за да може картата и автобиографията да бъдат тествани на практика. По линия на проекта БТПП ще работи активно с фирмите от България, специализирани в мехатрониката и металургията, както и с браншови организации и клъстери.

Основни направления при изпълнението на проекта са: идентифициране на уменията и нуждите в секторите като отправна точка на проекта; контрол и мониторинг на качеството, изграждане на комуникационна стратегия и стратегия за разпространение на информацията по проекта; дизайн на модулите за обучение на ученици и студенти от професионалните училища, заедно с дизайн на професионален европейски формат на автобиография; разработване на електронна карта на всички личностни умения, като финалната цел е подобряване на мобилността и създаване на мрежа за студенти и академичен състав.

Партньори по проекта са организации с различни профили, с цел да се гарантира създаването на мост между образованието и пазара на труда.

Участващи страни по проекта са:
1) Германия
2) Испания
3) Словакия
4) България
5) Италия

РЕЗЮМЕ на изготвения по проекта "Доклад за оценка на необходимите умения и потребности на персонала в секторите мехатроника и металургия".

Информацията и мненията, изложени в тази публикация, са тези на автора (авторите) и не отразяват непременно официалното становище на Европейския съюз. Нито институциите и органите на Европейския съюз, нито друго лице, действащо от тяхно име, не могат да бъдат държани отговорни за използването на съдържащата се в тях информация.

Съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз