DiVet
Back   HOME
 

 
Описание

Основната цел на проекта е да подобри употребата на интернет и социалните медии за нуждите на експортния бранш, така че да нарасне броя на специалистите в областта, да се подобри капацитета на компаниите (по-специално МСП), ангажирани в онлайн експортни дейности и да се увеличи заетостта на обучаващите се в институции за професионално образование и обучение (ПОО) в тази област.

Основни целеви групи на проекта са обучаващи се в областта на дигиталния маркетинг и компании (основно МСП), работещи в експортния сектор. В рамките на проекта се предвижда да бъде проведено пилотно обучение през академичната 2019-2020 г., в което да вземат участие 80 обучаващи се в ПОО институции и 80 МСП, работещи в областта на износа и желаещи да следват тенденциите в цифровото развитие.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква обучаващите се в ПОО институции да подобрят значително своите познания и умения в сектора, докато МСП да станат по-ангажирани в обучението на чираци и по-лесно да намират служители с необходимите умения.

Освен това, обучаващите се в ПОО институции ще придобият международен опит и работна практика чрез участието си в схеми за мобилност и обученията за чираци. Компаниите (по-специално МСП), които работят в областта на износа и се интересуват от употребата на интернет и социални медии за своите нужди, ще придобият по-голямо влияние при изготвянето на учебни програми за ПОО. Участващите институции за ПОО ще подобрят предлаганото от тях обучение и сътрудничеството си с компаниите на пазара..

Съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз