Project SKILLS+
Back   HOME
 

 
Описание

Основна цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на МСП от селските райони чрез насърчаване внедряването на модерни ИКТ инструменти в ежедневните им бизнес дейности. В Европа съществува значителна разлика между градските агломерации и периферните зони по отношение достъпа до интернет и ползването на нови технологии. Това е довело до значително изоставане на дейността на малките компании, опериращи в селските райони и води до намаляване на конкурентоспособността им. Съществуващите програми за насърчаване дейността на МСП са насочени към регионално и национално ниво и не са съобразени със специфичните нужди на МСП от селските райони. Проект SKILLS+ има за цел да оптимизира тези инструменти на ниво политика, отчитайки специфичните нужди на МСП от селските райони и разработвайки допълващи мерки.

Основите резлутати по проекта са свързани с разработване на териотриални планове за развитие за всяка от участващите страни. Тези планове ще бъдат подготвени на база идентифициране на добри европейски практики и споделяне на опит чрез работни посещения, обучения и други действия, които ще допринесат за въвеждането, разпространението и прилагането на добри европейски примери на политики в областта на повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в селските райони.

Инструментът за политика, адресиран от проекта в България се реализира чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. В рамките на проект SKILLS+ БТПП и ИАНМСП ще работят в партньорство за разработване на план за действие, който ще доведе до подобряване на мерките, заложени в конкретния инструмент.