Проект CVETNET
Back   HOME
 


Описание

Основната цел на проекта е да изгради капацитета на организации за продължаващо ПОО и да повиши качеството на предлаганите от тях услуги за МСП, които се нуждаят от обучение за преквалификация и повишаване на квалификация на техните управители и служители с оглед адаптиране към цифровата и дигитална трансформация.

Основните дейности по проекта са провеждане на учебни посещения, дейности за изграждане на капацитет, събиране на добри практики в областта на продължаващото ПОО, разработване на индивидуални обучителни програми за управители и служители на МСП, и повишаване квалификацията на обучители чрез прилагане на смесена форма на обучение. Всички резултати ще бъдат съобразени с различията между поколенията по отношение на техния начин на работа и общуване, ценностна система и цифрови умения.

Целевите групи на проекта са организации за продължаващо ПОО, обучители от организациите за ПОО, МСП, които са в процес на дигитална трансформация, техните служители, управители и ментори.

Очакваното въздействие на проекта е да засили ролята на организациите за продължаващо ПОО и да ги подготви за провеждане на курсове за преквалификация на служителите на МСП с оглед повишаване на дигиталните им умения, което от своя страна ще доведе до подобрена конкурентоспособност на пазара на труда, по-висока заетост и насърчаване на ученето между поколенията.

Съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз