Hive
Back   HOME
 ОПИСАНИЕ:

Сред основните цели на проекта са: подобряване на сътрудничеството между бизнеса и висшите училища; развитие на капацитета на партньорите чрез обмен на опит и „добри практики“ в сферата на иновациите; разработване на учебни програми за нови форми на предприемачество, свързани със цифровизацията и устойчивото икономическо развитие.

Основните дейности, предвидени в рамките на проекта, включват: подпомагане на институциите за висше образование чрез обмен на експертиза и обучение; предоставяне на достъп до иновационната екосистема на Европейския институт за иновации и технологии (EIT); разработване на иновационни планове за действие, допълващи нуждите на отделните институции за висше образование.  

Сред очакваните резултати от проекта са: насърчаване на капацитета за предприемачество и иновации на институциите за висше образование; развитие на способността им за иновации чрез предлагане на решения на належащи глобални предизвикателства; насърчаване на предприемаческия талант за създаване на устойчив растеж и квалифицирани работни места в Европа.

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз