bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

Присъединете се към иноваторите на проект MOVECO!

Уважаеми представители на бизнеса,

Българската търговско-промишлена палата е партньор по проект МОВЕКО по програмата за транснационално сътрудничество в Дунавския регион. В разработването на проекта участват 12 организации, университети, технологични центрове   и компании,  свързани със сектора  за преработка и  оползотворяване на вторичните суровини от 9 страни:  Австрия, България, Германия, Словения, Словакия, Унгария, Румъния, Хърватска и Сърбия.
Основна цел на проекта е да се разработят дейности и мерки, които да стимулират МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“ – модел който стимулира ефективното и ефикасно  използване на природните ресурси чрез намаляване, повторно използване, преработка и трансформация на масовите отпадъци в ресурс за ново производство.
Въвеждането на модела на „кръговата икономика“ изисква прилагането на нови еко- технологии,  стратегии и бизнес модели , които да допринесат за развитието на  иновативен и социално отговорен Дунавски регион.
В  следващите дейности по  изпълнение на проекта  предстои:

  • Набиране на „добри практики“ от български фирми, свързани с рециклиране и повторно използване на вторични суровини;
  • Набиране на експонати за виртуалната изложба, която ще включва  иновативни технологии/процеси/ за преработка на вторичните суровини и тяхното повторно използване и продукти, произведени от вторични суровини;
  • Разширяване на мрежата от български организации и фирми, които работят в сферата на кръговата икономика, които ще бъдат включени в мрежата на иноваторите в „Дунавския регион“ .

Присъствието на повече „добри практики“, организации и МСП, които имат разработки в  сферата на по-пълното оползотворяване на вторичните суровини ще покаже страната  като активен участник в процеса на опазване на околната среда. Освен това, ще подпомогне процеса  за разширяване на бизнес  сътрудничеството между  фирми и технологични центрове в Дунавския регион за създаване на регионална еко-система. Всички изпратени материали ще бъдат публикувани на сайта на проекта http://www.interreg-danube.eu/moveco.

Вашите “добри практики“, или  продукти и технологии за  изложбата  можете да изпращате  на e-mail: projects@bcci.bg. Същите трябва да бъдат съпроводени от снимков материал/макет  и да  бъдат описани на английски език , съгласно приложените формуляри - № 1 (добри прaктики и експонати за изложбата)  и № 2 (иновации, свързани с „кръговата икономика“ ).

Разчитаме на Вашата активност, за да увеличим броя на иноваторите, „добрите практики“ и експонатите за изложбата от България.

В края на проекта през м. май на 2019 г., по време на международната  конференция, посветена на „кръговата икономика“  във Виена, Австрия, най-добрите практики, експонати или иновационни технологии  ще бъдат оценени и наградени, както  и  ще бъдат промотирани сред фирми и организации в Дунавския регион.

На сайта на проекта е качена  една „добра практика“  от България  в  брошурата „Your trash is my treasure“, а именно  - рециклиране на цветно стъкло от Булпак България АД.

Повече за добрите практики вижте тук: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/best-practice.

Оставаме на разположение  да отговорим на всякакви допълнителни въпроси на тел. 02/ 8117408, или 02/9883482.

От екипа на проект „Мовеко“
при Българска търговско-промишлена
палатаWTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC