Сертификати за форсмажор

В съответствие с международната практика и в качеството си на независима организация член на Международната верига на търговските палати, на МТК-Париж, Европалати-Брюксел и др. международни организации и институции, Българската търговско-промишлена палата издава сертификат за форсмажор. Сертификатът за форсмажор е документ за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от "непреодолима сила".

"Непреодолима сила" е непредвидимо и непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и възпрепятсвало изпълнението му.

Изисквания и процедура за издаване на сертификат за форсмажор
Препоръчителни клаузи  “форсмажор” за включване във външнотърговски договори