Търговски представителства на чуждестранни лица

На основание чл.24 ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, в търговския регистър на Палатата задължително се вписват търговските представителства на чуждестранни лица. Решението на БТПП за регистрация на търговско представителство е с конститутивно действие. Статут: търговското представителство на чуждестранно лице е неюридическо лице без право на стопанска дейност. База-данни за регистрираните търговски представителства е публикувана на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ, с осигурен свободин достъп до нея. За поддържането й в актуално състояние се заплаща ежегодна такса, като наред с това представителството ползва и допълнителен пакет от услуги, предназначен за него.