Електронен подпис

Българската търговско-промишлена палата има удоволствие да Ви предложи услуга за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис /КУКЕП/

„БОРИКА“ АД в качеството на Доставчик и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ в качеството на Местна Регистрираща служба подписаха договор за създаване на партньорски отношения и съвместна работа по предоставяне на удостоверителни услуги в рамките на B_Trust® PKI инфраструктурата.

B-Trust е търговската марка на услугите, предоставяни от „БОРИКА“ АД, като акредитиран доставчик на удостоверителни услуги. – издаване, подновяване, преиздаване и управление на удостоверенията за квалифициран електронен подпис, квалифицирани удостоверения за време, усъвършенствани електронни подписи, електронни сертификати, сървърни сертификати. Предоставяне на услуги за online електронно подписване и валидиране на електронен подпис.

В изпълнение на Договора за Местна Регистрираща Служба, БТПП стартира предлагането на услуги по издаване, подновяване, преиздаване и управление на удостоверенията за квалифициран електронен подпис за физически и юридически лица.

Квалифицираният електронен подпис изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, с който подписвате документи и се идентифицирате онлайн

Удостоверението за квалифициран електронен подпис съдържа информация за подписващия (Титуляр) и/или юридическото лице, с което е асоцииран


БТПП като Местна Регистрираща служба, осъществява следните дейности делегирани й от „БОРИКА“ АД по изпълнение на предлагане на удостоверителни услуги, съгласно Политиката и Практиката на дружеството за предоставяне на КУКЕП:

 • Приемане, проверка, одобряване или отхвърляне на искания за издаване и управление на сертификати;
 • Регистриране на подадените искания до Удостоверяващия орган на ДОСТAВЧИКА за издаване и внасяне на промени в статуса на сертификати;
 • Осъществяване на съответни проверки за установяване на самоличността на Титуляря, съответно идентичността на юридическото лице, с което той е свързан, както и на специфични данни за тях с допустимите средства, в съответствие с Практиката за предоставяне на удостоверителни услуги и съответните Политики по издаване и администриране на издадените сертификати в Политиката и Практиката на Доставчика за предоставяне на КУКЕП, както и Административните и операционни процедури на МРС;
 • Уведомяване на Регистриращия Орган на ДОСТАВЧИКА за издаване сертификат и за друга удостоверителна услуга след извършване на успешна идентификация и автентификация.


Типове сертификати, издавани от БТПП:

 • B-Trust Персонално удостоверение за КУКЕП;
 • B-Trust Професионално удостоверение за КУКЕП


Предоставяни удостоверителни услуги от БТПП:

 • Издаване и поддържане на удостоверение;
 • Продължаване срока на действие на удостоверение;
 • Преиздаване на удостоверение;
 • Прекратяване на удостоверение;
 • Спиране/възобновяване на удостоверение.


Къде се използва електронният подпис:
За физически и юридически лица
За юридически лица


Необходими документи за издаване, преиздаване и продължаване на удостоверения за електронен подпис

Издаване на Квалифицирано Удостоверение за Персонален Квалифициран Електронен подпис

 • Документ за самоличност на Титуляра или на негов пълномощник, ако за получаване на подписа е упълномощено друго лице.
 • Нотариално заверено пълномощно на упълномощения. Образец на пълномощно може да намерите в секцията "Документи".
 • Договор за удостоверителни услуги. Договорът ще ви бъде предоставен за подпис при получаване на подписа в БТПП. В секция "Документи" можете да се запознаете със съдържанието на договора предварително.
 • Попълнена онлайн заявка за електронен подпис.


Издаване на Квалифицирано Удостоверение за Професионален Квалифициран Електронен подпис

Издава се на физическо лице – Титуляр. Удостоверява неговата професионална обвързаност с юридическо лице (фирма, организация, свободна професия).

 • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията.
 • Документ за самоличност на Титуляря или на Упълномощения представител на юридическото лице, овластен да го представлява.
 • Нотариално заверено пълномощно - в случай че юридическото лице желае да упълномощи представител, който да го представлява пред ДУУ за издаване и получаване на подписи. Образец на пълномощно може да намерите тук "Документи".
 • Договор за удостоверителни услуги. Подписва го представляващият юридическото лице или упълномощеният от него представител при личното му явяване в наш офис. В секцията "Документи" можете да се запознаете със съдържанието на договора предварително.
 • Попълнена онлайн заявка за електронен подпис.

Цени на предлаганите удостоверителни услуги