БТПП - онлайн услуги

Търговски регистър

  1. Заявление за първоначална регистрация на компании, сдружения и др. on linePDF и Регистрационна карта на компании, сдружения и др. on line , PDF - цени по Тарифа чл.1 т.1, т.т.7-8, т.т.12-14
  2. Заявление за промени в обстоятелствата по регистрацията на компании, сдружения и др. on linePDF - цени по Тарифа чл.1 т.т.2 - 6, т.9 и т.14
  3. Заявление за пряко членство on linePDF
  4. Заявление за първоначална регистрация на Търговско представителство на ЧЛ on-line,  PDFWORD и Регистрационна карта на Търговско представителство на ЧЛ on-line,  PDF - цени по Тарифа чл.1 т.10а, т.10е, т.11, т.т.13-14
  5. Заявление за промени в обстоятелствата по регистрацията на Търговско представителство на ЧЛ - on linePDF - цени по Тарифа чл.1 т.10б - 10ж, т.11, т.14
  6. Заявление за издаване на сертификат/референция с данни от регистъра на компании on linePDF - цени по Тарифа чл.1 т.т.15-16
  7. Заявление за издаване на сертификат с данни от регистъра на Търговски представителства на ЧЛ - on linePDF - цени по Тарифа чл.1 т.т.15-16
  8. Заявление за изготвяне на справка/и с данни от регистъра on linePDF - цени по Тарифа чл.1 т.т.18-22

Международно сътрудничество и международни отношения

  1. Получаване на контакти по конкретна бизнес оферта
  2. Търсене на бизнес партньори на български фирми в чужбина

Дистанционни услуги на БТПП-Център за преводи и легалзиация

Услуги свързани с лични данни и наемане на външно ДЛЗД