Членство в БТПП

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е независимо сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове. Чрез Палатата те получават възможност за обединение на позициите си по разрешаването на въпроси отнасящи се до дейността им. Членовете на Палатата са част от нея и проблемите им могат да бъдат решавани успешно само със съвместни усилия и в партньорство.

Членството в БТПП е доброволно. Членовете на Палатата са преки, асоциирани, почетни и член-кореспонденти.

Услуги за членовете

 
Членовете на Палатата имат право да ползват с предимство, безплатно и/или на преференциални цени нейните услуги, да участват и/или да инициират организирането и провеждането на мероприятия и дискусии по теми засягащи стопанските им интереси, да получават информация за дейността на БТПП, да посочват при необходимост членуването си в Палатата, да бъдат предлагани от нея за участие в работата на различни обществени органи, съвети др.

Преките членове на БТПП, платили годишния си членски внос, имат право да поставят логото на Палатата на сайта си, или върху други документи, наред със собственото си лого. Преките членове на БТПП, освен изброените права, могат да участват лично или чрез представител в Общото събрание на Палатата, в управлението й, в изпълнение на програмата и да ползват специалните пакети от услуги, предвидени за тях: минимален, стандартен и разширен, съобразно избрания и заплатен ежегоден членски внос: разширен пакет

Към таблицата на услугите - ТУК

Заявление за пряко членство on line подаване, образец в PDF формат

Членският внос може да бъде заплатен:

 • в брой в касата на Палатата
 • преведена по банков път:
      BIC: UNCR BGSF
      IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19
      БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”,
      пл.”Света Неделя” № 7, София
 • по електронен път:
  • при фиксирана цена на услугата отивате в тарифата на съответната позиция и натискате "Количката".
  • при услуга без фиксирана цена моля уведомете с e-mail за особеностите на услугата. След уточняване ще бъдете уведомени с e-mail за следващите стъпки.


Асоциираните членове на Палатата са вписаните в Единния й търговски регистър лица, които извършват стопанска, и/или нестопанска дейност - търговци, граждански дружества, юридически лица с нестопанска цел.

 

 • Преференциални пакет услуги за асоциираните членове на БТПП: Към таблицата на услугите - ТУК

За контакти:
 З. Георгиева, директор
 (02) 987 88 84, 8117 476
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg
 Г. Веселинова
  тел.: (02) 8117 462
  факс: (02) 987 32 09
  tradereg3@bcci.bg