Назад

Представени бяха резултатите от дейностите по проект „Fact Check“

Адаптирането на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда беше основна тема на финалното събитие по проект FactCheck, организирано от Българската търговско-промишлена палата тази седмица. Проектът е насочен към синхронизиране на нуждите на производствения сектор /металообработване, електроника и електротехника/ от квалифицирани работници и предлаганите от обучителни институции и онлайн обучения възможности. Новите умения в контекста на Индустрия 4.0 и насърчаването на дигитални инструменти в преподаването също бяха разисквани.

Екипът на БТПП, изпълняващ проекта в България, представи резултатите от проектните дейности, направи анализ на нуждите от специалисти и умения в електро и металния сектор. Участниците в събитието се запознаха с набор от инструменти за онлайн обучение и електронна платформа с материали за обучение в двата сектора, разработени от партньорите от България, Германия, Гърция, Испания и Полша. 

Представянето на ключови резултати от проекта имаше за цел стимулиране на по-добро сътрудничество между доставчици на професионално ообразование и бучение и представители на лизнеса – малки и средни предприятия в производсвената сфера.

Бяха онагледени и анализирани резултатите от проучването, което БТПП направи в рамките на проекта за най-търсените умения в двата сектора – метален и електро.

Ученето в процеса на работа и чиракуването са в основата на професионалното образование и обучение. Систематизираното сътрудничество между професионалните училища и бизнеса е идин от ключовите принципи за осигуряване на високоефиктивно чиракуване и учене в процеса на работа.

Кризата с Covid-19 ускори прехода към Индустрия 4.0 дори много по-бързо от очакваното, така че професионалното образование и обучение не само трябва да следва цифровизацията в индустрита, но и да стимулира нови разработки.

Проучването показа, че компаниите са изправени пред много предизвикателства докато търсят служители. Неподходящата професионална квалификация е сред най-често срещаните. Следват прекомерни очаквания за заплати и нисък индивидуален капацитет.

Най-желаните професионални профили в металния сектор са: индустриален механик 48%; инженер по мехатроника 45%; машинен и системен оператор 32%; специалист по технология на металите 12,5%; механик на инструменти 12,5%. 

Най-желаните професионални профили в електросектора в България и Европа съвпадат – най-търсени са специалистите електротехници на апарати и системи.

Бяха направени и някои изводи, както следва:

Секторите металопроизводство, металообработка, електроника и елекатротехника изискват висококвалифицирани и квалифицирани кадри за да посрещнат настоящите и бъдещи предизвикателства. За решаването им е необходимо да се предприемат мерки за справяне с проблемите с липсата на професионална квалификация, слабите индивидуални умения и липсата на стандартизирано професионално обучение по конкретен професионален профил. Съща така, е важно да се установят справедливи заплати и да се осигурят стимули за задържане на квалифицирания персонал.

За да се справят с трудностите, програмите за обучение и изграждане на капацитет за технически и лидерски умения са от съществено значение. Компаниите могат да подобрят комуникацията с работниците и да създадат добра работна среда, която да мотивира служителите да дават най-доброто от себе си.

За да осигури постоянно високо качество на работа и да се осигури обещаващо бъдеще за индустриалния сектор, е необходимо добро управление на времето и способност за работа в интердисциплинарни екипи. От съществено значение е по-нататъшното развитие на уменията в тези области, както и в техническите, лидерските умения и уменията за решаване на проблеми.

Участниците в събитието се запознаха и с доклада от европейското проучване по проекта, което обединява резултите от допитването в страните участнички - България, Германия, Гърция, Испания и Полша.

Представени бяха обучителната платформа JODAlab и иструменти за онлайн обучение и проверка на знанията.

 

 


20.04.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад