Икономически анализи

Дирекция ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТИ

отдел "Икономически анализи и политика" -  Услуги за бизнеса

Bulgaria in figures издание 2021 (английски език)
Справки за финансови резултати

Отделът изготвя справки за финансовите резултати на една или група фирми.

Информацията се издава въз основа на постъпили в БТПП годишни отчети и включва: величина на активите, собствен капитал, печалба/загуба, дългосрочни задължения, краткосрочни задължения, нетни приходи от продажби, приходи от основна дейност, разходи за основна дейност, разходи за данъци.

Справките се изготвят в табличен вид, формат EXCEL.

 
Икономически обзор по браншове

Отделът изготвя икономически обзори по браншове по заявка на клиента.

Проучванията и данните се базират на официалната статистика, БНБ и данните от финансовите отчети, представяни в БТПП.

 
Анкетни бизнес проучвания и анализи

Отделът:

  • провежда по поръчка на клиента анкетни бизнес проучвания и извършва бизнес анализи;
  • предоставя резултати от анкетни проучвания на БТПП за бизнес климата и развитието на бизнеса.

 

                                                Актуални данни за икономиката на България

Място на България в международните класации - към 08/2020 

Състояние на икономиката на България - към 01/2020 

Bulgaria in figures®, издание 2021 (английски език)

За контакти: Икономически анализи и политика
   Любомир Левичаров
 тел.: (02) 8117 410
  факс: (02) 987 32 09
 l.levicharov@bcci.bg