Икономически анализи

Дирекция ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТИ

отдел "Икономически анализи и политика" 

Bulgaria in figures издание 2023 (английски език)
Справки за финансови резултати

Отделът изготвя справки за финансовите резултати на една или група фирми.

Информацията се издава въз основа на постъпили в БТПП годишни отчети и включва: величина на активите, собствен капитал, печалба/загуба, дългосрочни задължения, краткосрочни задължения, нетни приходи от продажби, приходи от основна дейност, разходи за основна дейност, разходи за данъци.

Справките се изготвят в табличен вид, формат EXCEL.

 
Икономически обзор по браншове

Отделът изготвя икономически обзори по браншове по заявка на клиента.

Проучванията и данните се базират на официалната статистика, БНБ и данните от финансовите отчети, представяни в БТПП.

 
Анкетни бизнес проучвания и анализи

Отделът:

  • провежда по поръчка на клиента анкетни бизнес проучвания и извършва бизнес анализи;
  • предоставя резултати от анкетни проучвания на БТПП за бизнес климата и развитието на бизнеса.

 

                                                Актуални данни за икономиката на България

Място на България в международните класации - към 04/2024

Състояние на икономиката на България - към 06/2022

Bulgaria in figures®, издание 2023 (английски език)

За контакти: Икономически анализи и политика
   Б. Абаджиева
 тел.: (02) 8117 410
  факс: (02) 987 32 09
 b.abadzhieva@bcci.bg