Назад

Проучване на предизвикателствата и перспективите към металния и електро сектораЕксперти от Българската търговско-промишлена палата взеха участие в онлайн работен семинар, посветен на предизвикателствата и перспективите към металния и електро сектора по отношение на умения, знания и квалификация. Събитието се проведе в началото на месец октомври, в рамките на европейски проект FactCheck - Adapting quality of VET offer to the need of industry – manufacturing sector, изпълняван от БТПП.

Партньорите по проекта от Германия, Испания, Полша, Гърция и България, сред които представители на центрове за професионално образование и обучение /ПОО/, бизнес и браншови организации, обсъдиха резултатите от проведено проучване на европейско ниво. Бяха разгледани и разликите и приликите в резултатите от проучванията в отделните страни.

Електросектор в България

Електротехниката и електрониката са на първо място по износ в България. Той има принос от 11% към общия национален износ през 2022 г. Това показват данните на Националния статистически институт и Българската асоциация по електротехника и електроника.

За 15-годишен период това е секторът с най-голям напредък в износа. Постепенно успява да измести износа на минерални горива, мед и медни изделия, облекло и да се изкачи от пето на първо място.

Според специалистите сектор Електротехника и електроника има още по-голям потенциал за напредък в износа на продукти от електротехниката и електрониката, но среща проблеми с намирането на квалифицирана работна ръка.

Работниците в сектора на електричеството и електрониката получават различни задачи според спецификата на компанията, нивото на работа и произвежданите продукти / услуги, но като цяло задълженията са свързани с познания в електрически системи, устройства и вериги като комуникационни системи, автомобили, компютри, управление на машини и почти всичко, което използва електричество или има щепсел или мотор.

Работниците с електроинженерен профил са търсени в различни бизнеси и промишлености: най-често срещаните са инженерните услуги, следвани от електроенергията и научноизследователската и развойна дейност.

Като необходими за работещите в сектора се отчитат следните умения: критично мислене, технологични познания, активно учене, междуличностни умения, организационни умения, умения за решаване на комплексни проблеми, умения по математика и физика, иновативно мислене.

Най-желаните професионални профили в електросектора в България и Европа съвпадат – най-търсени са специалистите електротехници на апарати и системи.

Услугите за обучение, предлагани или предоставяни от компаниите, варират по обхват. Най-много от тях 29% предоставят надграждащо обучение, обусловено от определена задача. 26% предлагат придобиване на допълнителни професионални умения, а 23% предоставят ниво EQR4 – професионална квалификация.

Компаниите от България, участвали в проучването съобщават, че е имало някои подобрения в цифровизацията през последните 12 месеца. Повечето от тях са били свързани с управлението и организацията на компанията (управление на поръчки, управление на човешки ресурси, управление на клиенти), с развитието на бизнес сферата (напр. дистанционна диагностика, превантивна поддръжка, IT услуги и т.н.) и в производствения процес (напр. роботика, 3-измерни технологии, мрежово производство и др.).

Анкетираните са направили предложения как да се постигне по-високо съвпадение  между учебната програма за професионално образование и обучение и задачите, свързани с работата. Следните методи се считат за най-подходящи: обучение на работното място, модернизиране на съдържанието на ПОО, модернизиране на работната база, добре регулирано сътрудничество с производствени компании, центрове за ПОО и други образователни институции, както и ранно професионално ориентиране, което да се прилага.

Сектор металодобив и металообработка в България

Металообработващите предприятия в България преминаха успешно белязаната от пандемията 2020 година. Това е видимо от резултатите на най-динамичните компании в сектора. Техният оборот през 2020 г. нараства средно с 63%, и е съпоставим с резултата от предходната година. Трите най-бързо развиващи се компании отбелязват трицифрен ръст. Всички в топ 20 са на печалба, като резултатът им се повишава почти пет пъти.

Най-характерният проблем и в този сектор е свързан с драстичните промени на пазара на труда. Като цяло роботизацията и дигитализацията значително трансформират както работните процеси, така и работната среда, измествайки фокуса от човешкия фактор и налагайки новите форми на заетост.

Днешното общество е изправено пред недостиг на умения в много основни области и металургичният сектор е една от тях. Един от проблемите е, че много опитни работници са близо до пенсионна възраст и няма достатъчно млади хора, които да ги заместят.

По-младите хора по-трудно взимат решение за работа в металургичния сектор. Това е особено вярно, ако тази дейност се възприема като мръсна или опасна или ако членове на семейството или връстници ги тласкат към други възможности.

Има недостиг на работна ръка, който ще расте с годините и поради демографски причини в България. Нивото на безработица в страната е 4,3 % /2022 г./, заетостта достига 70,4 % /2022 г./, но въпреки това работодателите съобщават за недостиг на квалифицирани работници, особено в някои икономически области, включително преработващата промишленост.

Продължаващото обучение вече е приоритет при решаването на този проблем. Справянето с недостига на умения за металопроизводството изисква повече от предоставянето на основното ноу-хау, за да се започне работа в индустрията. Необходими са много други нови умения.

Респондентите в проучването посочват, че професионалните умения, които осигуряват високо качество на работата са: работа с машини и инструменти – 64,5%, интердисциплинарна работа в екип - 51%, компетентно използване на информационни и комуникационни технологии - 45%, работа в съответствие с инженерни стандарти, техническо ръководство и спазване на закона -42%, математически познания – 22,5%, управленски и координационни умения - 19% и управление, наблюдение и контрол на процеси - 19%.

Компаниите са изправени пред много предизвикателства, докато търсят служители. Неподходящата професионална квалификация е сред най-често срещаните. Следват прекомерни очаквания за заплати и нисък индивидуален капацитет.

Най-желаните професионални профили в металургичния сектор са добре дефинирани: индустриален механик - 48%, инженер по мехатроника -45%, машинен и системен оператор - 32%, специалист по технология на металите – 12,5%, механик на инструменти – 12,5%.

На европейско ниво резултатите се различават – най-търсеният професионален профил е машинен и системен оператор.

Партньорите по проект FactCheck се запознаха още с добри практики за професионално обучение и образование, прилагани в Германия и дискутираха предизвикателствата пред работниците, компаниите и обучителните организации за постигане на синергия в търсенето и предлагането на умения.

Проект FactCheck продължава с дейности като: създаване на европейски обучителен модул, онлайн платформа, анализ и обучения. БТПП ще информира допълнително за конкретните активности.

 

 


19.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад