Назад

Обучение по безопасни и здравословни условия на трудБТПП проведе обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд“ за експертите на Палатата в регионалните търговско-промишлени палати/камари (РТПП/К).

Лекторът – н.с. I-ва ст. инж. Митко Мирчев, представи пред участниците следните теми: Цели за устойчиво развитие на ООН; Индустрия 4.0; Индустрия 5.0; ISO стандарти за здраве и безопасност;  Информация за устойчивостта.

По първата тема лекторът запозна участниците с целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН), които включват важни аспекти на безопасността и здравето при работа, осигуряват благополучие и защита на работещите като се насърчава справедливостта, равенството и устойчивия растеж.

В рамките на 17-те Цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, поставени за периода до 2030 г., 5 са свързани специфично с безопасността и здравето на работещите: Достъп до здраве и благополучие; Достоен труд и икономически растеж; Иновации и инфраструктура; Отговорна консумация и производство; Мир, справедливост и силни институции.

По темата Индустрия 4.0 -  влияние върху здравето и безопасността при работа, лекторът изложи подробно някои от най-важните аспекти: Цифрова интеграция включваща свързването на различни системи и процеси в рамките на една организация или между различни организации; Интернет на нещата (IoT) - възможността за свързване на различни устройства и сензори в работната среда; Изкуствен интелект и автоматизирани решения; Облачни услуги; Киберсигурност. Планирано е Индустрия 4.0 да приключи до 2030 г.

Акцент бе поставен и върху темата Индустрия 5.0. Пояснено бе, че докато Индустрия 4.0 е с техническа насоченост, то Индустрия 5.0 е насочена към човека – развитие на неговите умения. Три са основните елементи: ориентираност към личността; устойчивост и издръжливост. Откроени бяха десетте умения според Световния производствен форум: Дигиталната грамотност за взаимодействие; Възможност за използване и проектиране на нови решения за ИИ и анализ на данни; Творческо решаване на проблеми по време на изобилие от данни и технологични възможности в интелигентните производствени системи; Силно предприемаческо мислене; Способност да се работи физически и психологически безопасно и ефективно с нови технологии; Междукултурен и интер-дисциплинарен, приобщаващ и ориентиран към разнообразието начин на мислене за справяне с новите предизвикателства произтичащи от по-разнородната производствена работна сила; Киберсигурност; Способност за справяне с нарастващата сложност на множество изисквания и едновременни задачи; Ефективни комуникативни умения; Отвореност към постоянната промяна и умения за трансформация.

По темата ISO стандарти бяха представени множество приети стандарти за здраве и безопасност, като:

  • ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане;
  • ISO/TS 10020:2022 Управление на промяната в организацията — Процеси
  • БДС ISO 45003:2021
  • БДС EN ISO 22301:2020 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността.
  • СД ISO/PAS 45005:2021 Общи указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19;
  • Други – общо 47 стандарта за здраве и безопасност.

По темата Информация за устойчивостта бяха представени изискванията на Регламенти и Директиви за ESG и добри практики за изпълнението им. Подчертано бе, че от предприятията ще се изисква, освен финансовите отчети, да изготвят и отчети за осъществени действия по трите измерения на устойчивостта: екологично, социално и икономическо, в изпълнение на:

  • Директива 2014/95/ЕС, изменена Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяване на нефинансова информация от страна на някои големи предприятия и групи;
  • Директива 2014/95/EС  за въведено изискване към предприятията да отчитат и информация, отнасяща се до екологичните и социалните въпроси и зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите;
  • Директива (ЕС) 2022/2464 на Европейския парламент и на съвета от 14 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 537/2014, Директива 2004/109/ЕО, Директива 2006/43/ЕО и Директива 2013/34/ЕС, отнасяща се за отчитане на предприятията по трите измерения на устойчивостта: екологично, социално и икономическо.

Експертите на БТПП обсъдиха предстоящото въвеждане в действие на Информационна система за издаване на електронни Сертификати за непреференциален произход на стоки. Проведено бе и опреснително обучение за условията и реда за издаване на външнотърговски документи, включващо въпроси, свързани с прилагането на Правилата за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки, в съответствие с Митническия кодекс и регламентите към него.

 

 


18.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад