Назад

БТПП подписа споразумение за партньорство и сътрудничество с „Индустриален парк – Сливен“ ЕООД

БТПП ще съдейства за търсенето на инвеститори
Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с представителите на „Индустриален парк - Сливен“ ЕООД, Соломон Москона, управител на дружеството, Мария Паспалджиева, Директор „Международно сътрудничество и инвестиции“ на парка и Стоян Марков, зам. кмет на Община Сливен. Симеонов запозна представителите на дружеството и общината с дейността на Палатата и практиката на Арбитражния съд при БТПП.

Резултатът от срещата бе подписването на споразумение в което БТПП, като страна ще съдейства на „Индустриален парк – Сливен“ ЕООД в търсенето на инвеститори, разработване на съвместни проекти и включване на парка в бизнес форуми организирани или съорганизирани от Палатата в които той да представи своите възможности пред български и чуждестранни инвеститори.

„Индустриален парк - Сливен“ е един от най-мащабните проекти за индустриално развитие на територията на България. Това е третият по големина индустриален парк вписан в Регистъра на индустриалните паркове. Неговата обща площ е 2684 дка. Той е 100% частна общинска собственост. Представлява урбанизирана територия с влязъл сила подробен устройствен план (ПУП).

„Индустриален парк - Сливен“ ще даде достъп на инвеститорите до човешки капитал в рамките на 160 400 души в трудоспособна възраст, живеещи на разстояние от 45 мин. в рамките на областта.

Уникалната транспортна свързаност на парка включва пътна връзка с път II-53 от републиканската пътна мрежа по оста Сливен-Ямбол, пряк достъп до автомагистрала „Тракия“ ( разстояние 17 км), възможност за изграждане на ЖП терминал в парка, съгласуван с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и запазено летище включващо писта с дължина 2,5 км, даващо възможност за приземяване на големи транспортни самолети.

Паркът е разделен на 17 квартала разположени в 4 зони: “Зона „Север“ с площ от 452 дка; „Зона Югоизток“ с площ 533 дка; „Зона Югозапад“ с площ от 38 дка; „Зона Летище и Мотописта“ с обща площ от 1 660 дка.

Планира се развитието на парка да стартира с изграждането на “Зона „Север“ (площ 452 дка).

За осигуряване на довеждащата инженерно-техническа инфраструктура са изготвени технически проекти. За „Зона Север“, са налични и проекти за вътрешната инфраструктура, достъпна до всеки парцел, осигурявайки електрозахранване, водоснабдяване за питейни и производствени нужди и канализация, газоснабдяване, вътрешна пътна инфраструктура и изграждане на оптични електронни съобщителни мрежи.

 


17.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад