Назад

Членуващи в БТПП браншови организации се запознаха с новите продукти на ББР и с приложението на арбитражното производство в търговския оборот

Албена Борисова – н-к отдел „Бизнес развитие“ в ББР, представи пред браншови организации, членове на Съвета на БО при БТПП, мисията и ръководните принципи на банката - кредитна институция със 100% собственост на българската държава, създадена през 1999 г. като Насърчителна банка. Основен фокус в дейността й е подкрепа на МСП. ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг и с потвърдена положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. ББР е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

Лекторът запозна участниците с възможностите на ББР за подкрепа на бизнеса: като: финансиране за стартиращи, микро-, малки и средни компании до 5 млн. лв., работа по специални правителствени мандати, дялово (equity) финансиране, достъп до ресурс за компании с по-висок рисков профил, пълен набор от финансови услуги чрез 4-те си дъщерни дружества, консултации на бизнеса. Разяснени бяха продуктите, които БРБ предлага с гаранция от Invest EU:

Кредитите за МСП до 2 млн. евро, в партньорство с ЕИФ, са в три направления: Конкурентоспособност; Устойчивост; Иновации и цифровизация.

Подробно бе разяснено към кого са насочени кредитите от Invest EU:  

 • МСП, вкл. с по-висок рисков профил;
 • Предприятия, допринасящи за екологичната и устойчива трансформация на европейската икономика;
 • Компании с научно-изследователска и развойна дейност;
 • Внедряващи иновации и цифровизация в производството и др.

Представен бе Инструмент за ускорено усвояване на средства от ЕС, чрез който се осигурява:

 • 100% финансиране на разходите по проекта;
 • Възможност за ускорен процес за разглеждане и одобрение;
 • Преференциален лихвен процент;
 • Облекчени изисквания за обезпечение.

Показани бяха и видове финансиране от ББР:

 • Инвестиционен кредит
  • До 5 млн. лв. / 72 месеца

+ Необезпечен оборотен кредит

 • До 200 хил. лв. / 60 месеца
 • За компании с инвестиционен кредит над 2 млн. лв.
 • Оборотен кредит
  •  60 месеца

Представени бяха и други продукти на банковата група:

 • Микро и startup кредити
 • Лизинг с гаранция от Invest EU
 • Оборотно и инвестиционно финансиране
 • Проектно финансиране

Към темата бе проявен голям интерес. Зададени бяха множество въпроси, които получиха компетентни отговори.

Пред браншови организации бе представена и темата  „АРБИТРАЖНИЯТ СЪД ПРИ БТПП – В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА" от  Ружа Иванова, заместник-председател на Арбитражния съд при БТПП. Тя очерта в исторически план възникването и утвърждаването на Арбитражният съд при БТПП - институция с дългогодишна традиция в областта на разрешаване на правни спорове. АС при БТПП е приемник на търговския арбитраж, учреден в системата на БТПП още в края на 19 век (1897 г.), функционирал до Втората световна война.

След неговото официално преучредяване през 1953 г. АС при БТПП за кратко време се утвърждава като една от най-влиятелните правораздавателни институции в Р България, чиято правна практика се ползва с авторитет сред представителите на стопанската дейност и правната професия. Лекторът отбеляза, че по инициатива на БТПП и АС при нея и най-вече благодарение на лична заслуга на проф. д-р Сталев през 1988 г. бе изработен и приет Законът за международния търговски арбитраж /ЗМТА/, който отблизо следва Закона – Модел на УНСИТРАЛ за международен търговски арбитраж.

Понастоящем АС при БТПП работи на основата на приети нов Устав и Правилник, приложими както по вътрешни, така и по международни спорове. Извън компетентността на АС остават само споровете относно вещни права върху недвижими имоти, за издръжка или за права, произтичащи от индивидуално трудово правоотношение, както и неимуществените и семейноправни спорове. АС при БТПП затвърди позицията си на най-авторитетната арбитражна институция в България, ползваща се с доверие на местно и на международно ниво. В унисон с тенденциите за електронизация на дейностите и услугите, в АС бе въведена компютърна програма за електронно обработване на делата, чрез която  цялата информация по тях (искова молба, отговор, приложени писмени доказателства, изявления на страните в хода на производството, протоколи и актове на решаващите органи) се качва на електронен носител и може да се ползва от страните по делата и техните представители, арбитрите и вещите лица online, посредством генерирани за всяко отделно дело пароли, което е улеснение за тях.

Ружа Иванова се спря подробно на предимствата на арбитражното производство при БТПП: гъвкавост; разрешаване на спора по опростена процедура предварително известна и на двете страни; възможност за избор на арбитри /на сайта на АС при БТПП в Интернет са публикувани списъци на арбитри по вътрешни и по международни спорове/; неутралност на арбитрите за избягване конфликт на интереси; бързина /делата нормално приключват в рамките на 9 месеца до една година/; икономичност, обезпечено изпълнение на арбитражните решения в чужбина чрез присъединяването на страната ни към Ню-Йоркската конвенция и др. Подробна информация за предимствата на АС при БТПП е публикувана на сайта на Палатата в Интернет: https://www.bcci.bg/advantage.html

Отделено бе специално внимание на важността на сключените търговски договори и представи най-често срещани непълноти и грешки в тях, които възпрепятстват разглеждането на арбитражния спор и приемане на съответно адекватно и правилно за страните решение за разрешаването му. Визирани бяха редица примери на такива договори. Тя препоръча на страните при изготвяне и преди подписване на договорите да ползва консултация от компетентен юрист. Освен това е важно в тях да се съдържа арбитражна клауза. Препоръчителни арбитражни клаузи са включени на сайта на АС при БТПП - https://www.bcci.bg/klauza.html

Участниците изразиха удовлетворение и благодарност за подробната лекция за възможностите на АС при БТПП за разрешаване на възникнали спорове от негова компетентност.

 

 

 


11.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад