Международни и Национални участия

Участия на представители на БТПП в международни и национални държавно-обществени органиo

No Орган Институция Представители
Име Позиция
МЕЖДУНАРОДНИ И СМЕСЕНИ СТРУКТУРИ
1. Делегация на работодателите на Р. България МОР - Женева Цветан Симеонов
(Ротация АОБР)
Председател на УС на БТПП
2. Европейски икономически и социален комитет ЕС Георги Стоев Зам. председател на БТПП
3. Консултативен комитет по безопасност и здраве при работа към ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности” ЕК Георги Стоев - титуляр Зам. председател на БТПП
Петя Георгиева - заместник Представител на АИКБ
Даниела Симидчиева Представител на БСК
4. Консултативен комитет по професионално обучение гъм ГД „Образование и култура” ЕК Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
5. Група на високо равнище за свободно движение на работници към ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности” ЕК Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
6. Управителен съвет на Европейския център за професионално обучение CEDEFOP ЕК Радка Стаменова
(на ротационен принцип - НПРО)
Член на УС и ИС на БТПП, Президент на „Меридиан 22” ООД
7. Управителен съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд ЕК Красимир Дачев Член на УС на БТПП
8. Програма „Хоризонт 2020” ЕК
МОН
Георги Стоев -
Представител на БТПП в Програмния комитет на Хоризонт 2020
Зам. председател на БТПП
Беата Папазова -
Национално контактно лице по Инструмента за МСП на Хоризонт 2020
Съветник ЕИП в БТПП
9. Комитет за промишлено коопериране между Р. България и Р. Корея МИ и М-во на търговията на Корея Георги Стоев Зам. председател на БТПП
10. Комисия, координираща научно-изследователската дейност в страната и в сътрудничество с Европейската организация за ядрени изследвания /ЦЕРН/ ЦЕРН Ст.н.с.д-р Красимира Николова-Илиева Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика(ИЯИЯЕ) - БАН
11. Съвет на частните членове на Съвместното предприятие "Електронни компоненти и системи за европейско лидерство" - ”Electronic Components for European Leadership (ECSEL) МИ-ЕК Георги Стоев - титуляр Зам. председател на БТПП
Проф. Румен Николов - заместник Член на Съвета за иновации и енергийна ефективност при БТПП и Председател на Камарата на електротехниката
12. Национална фокусна точка (НФТ-България) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР) МТСП
ЕАБЗР
ГеоргиСтоев - лице за контакт Зам. председател на БТПП
Мариана Танчева - заместник Директор ЕИ и ЕП в БТПП
13. Работна група по ЕСФ - подкрепа за социалните партньори към Комитета на ЕСФ МТСП
ЕСФ
Георги Стоев Зам. председател на БТПП
НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
14. Съвет за икономическо развитие Към Президента на Р.България Цветан Симеонов Председател на УС на БТПП
15. НСТС МС Цветан Симеонов Председател на УС на БТПП
Васил Тодоров член на УС и Главен секретар на БТПП
15.1 Комисия по доходи и жизнено равнище НСТС към МС Александър Димитров Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
15.2 Комисия по трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения НСТС към МС Валентина Зартова Юридически съветник в БТПП
Красимира Средкова Външен консултант
15.3 Комисия по въпроси, свързани с бюджетната политика НСТС към МС Александър Димитров Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
Олга Чугунска Експерт „Икономически анализи и политика” в БТПП
15.4 Комисия по оигурителните отношения НСТС към МС Станимир Цоцов Член на УС на БТПП и арбитър в АС при БТПП
Олга Чугунска Експерт „Икономически анализи и политика” в БТПП
15.5 Контактна (работна) група на националнопредставителните организации на работодателите ина синдикатите за обсъждане на общи предложения за социален и икономически приоритет НСТС/МС Валентина Зартова Юридически съветник в БТПП
16. Национален икономически съвет МС Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Александър Димитров - заместник Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
17. Група 1 - работодатели на ИСС Икономически и социален съвет (ИСС) Георги Стоев Зам. председател на БТПП
Валентна Зартова Юридически съветник в БТПП
Лъчезар Искров Член на УС и на ИС на БТПП
18. Съвет по европейските въпроси (СЕВ) МС    
18.1 Работна група 2 „Свободно движение на хора” СЕВ
МТСП
Георги Стоев - титуляр Зам. председател на БТПП
Христина Шотекова - заместник Ръководител на EEN в БТПП
18.2 Работна група 3
„Право на установаване и свободно предоставяне на услуги”
СЕВ
МИ
Петя Чивиева Експерт в EEN в БТПП
18.3 Работна група 4
„Дружествено право”
СЕВ
МП
Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
18.4 Работна група 13
„Социална политика и заетост”
СЕВ
МТСП
Георги Стоев - титуляр Зам.председател на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
18.5 Работна група 15
”Индуктриална политика и МСП”
СЕВ
МС
Александър Кашукеев - титуляр Член на УС на БТПП
Александър Димитров - заместник Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
18.6 Работна група 20
„Околна среда”
СЕВ
МОСВ
Красимир Дачев - титуляр Член на УС на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
18.7 Работна група 24
„Митнически съюз и митническо сътрудничество”
СЕВ
МФ
Агенция митници
Иван Стоименов - титуляр Член на УС и ИС на БТПП
Росица Спасова - заместник Гл. експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
18.8 Работна група 26
”Финансови услуги”
СЕВ
МФ
Христо Райчев - титуляр Адвокат в „Табаков, Табакова и съдружници”
Олга Чугунска - заместник Експерт „Икономически анализи и политика” в БТПП
18.9 Работна за анализ и оценка на въздействието от приемането на нови или промяна на съществуващите Международни счетоводни стандарти (МСС) към Работна група 27 „Счетоводна политика и независим финансов одит” МФ Теодор Михайлов - титуляр Член на КС на БТПП
Людмила Илиева - заместник Главен счетоводител на БТПП
18.10 Работна група 28
„Финансови и бюджетни въпроси”
СЕВ
МФ
Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
18.11 Работна група 31
„Стратегия за развитие на ЕС „Европа 2020”
МФ Васил Тодоров - титуляр Член на УС и Главен секретар на БТПП
Беата Папазова съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
19. Координационен съвет за координа-ция при управлението на средствата от ЕС МС
М-р по управлението на средствата от ЕС
Георги Стоев - титуляр Зам. Председател на БТПП
КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
20. Комитет за наблюдение по Споразумението за партньорство на Р. България, очертаващо помощта от ЕСИФ за периода 2014-2020 МС
Зам.м-р председател
Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Георги Стоев - Заместник Председател на УС на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
Мариана Танчева - заместник Директор ЕИ и ЕП в БТПП
21. Комитет за наблюдение на ОП „Добро управление” МС Васил Тодоров - титуляр Член на УС и Главен секретар на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
21.1 Подкомитет за наблюдение към КН на ОПДУ „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” МС Васил Тодоров - титуляр Член на УС и Главен секретар на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
22. Комитет за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” МТСП Беата Папазова - титуляр Съветник ЕИП в БТПП
Маргарита Дамянова - заместник Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
22.1 Подкомитет за наблюдение към КН на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” ” в областта на пазара на труда МТСП Беата Папазова Съветник ЕИП в БТПП
22.2 Подкомитет за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 ” в областта на социалното включване МТСП Беата Папазова
(ротация на НПРО)
Съветник ЕИП в БТПП
22.3 Подкомитет за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” в областта на интеграцията на ромите МТСП Беата Папазова
(ротация на НПРО)
Съветник ЕИП в БТПП
23. Комитет за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособ-ност” и на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020” МИ Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Илиана Филипова - заместник

Зам. председател на ТПП-Враца

Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
Наталия Дичева - заместник Гл. експерт Дирекция ЕИ и ЕП
24. Комитет за наблюдение на ОП „Наука, образование и интелигентен растеж” (НОИР) МОН Радка Стаменова - титуляр Член на УС и ИС на БТПП, Президент на „Меридиан 22” ООД
Маргарита Дамянова - заместник Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
24.1 Подкомитет „Научни изследвания итехнологично развитие” към КН на ОП НОИР МОН Радка Стаменова Член на УС и на ИС, Президент на „Меридиан 22” ООД
25. Комитет за наблюдение на ОП „Региони в растеж” МРРБ Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Евгени Евгениев - заместник Член на УС и ИС и Председател на ТПП-Враца
Валери Андреев - заместник Член на УС и Председател на ТИК - Русе
Илиана Филипова - заместник Зам. председател на ТПП-Враца
26. Комитет за наблюдение на ОП „Околна среда” 2014-2020 г. МОСВ Красимир Дачев Член на УС на БТПП
Беата Папазова Съветник ЕИП в БТПП
27. Комитет за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” МТИТС Мирияна Калчева Член на УС и ИС, Председател на Асоциацията на българските спедитори
Цветин Тодоров Външен експерт, член на УС на НДБС и на БАСТЛ
28. Комитет за наблюдение на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) МЗХ Тодор Николов Член на УС на БТПП
29. Комитет за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство
2014-2020 г.
МЗХ Иван Табаков - титуляр Член на УС на БТПП и Председател на ТИК Варна
Красимир Кирилов - заместник Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Видин
Радко Дренчев - заместник Експерт от ТПП - Бургас
Галин Николов - заместник Асистент в Тракийския университет, Стара Загора
30. Съвместен комитет за наблюдение (СНК) на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния за пе-риода 2014-2020 г. МРРБ Лъчезар Росенов Георгиев Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Добрич
31. Съвместен комитет за наблюдение (СНК) на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция за периода 2014-2020 г. МРРБ Янчо Янев Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Хасково
32. Мониторингов комитет по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия механизъм МС
М-р по у-нието на средствата от ЕС
Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
33. УО на ОП за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се МТСП Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
  Оценяващ комитет към Националния иновационен фонд МИ Камен Фильов Преподавател в ТУ-София
Проф. д-р Божидар Хаджиев Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
Тодор Атанасов Преподавател в ТУ-София
34. Комитет за безпристрастност (КБ) на Органа за сертификация на системи за управление (ОССУ) „Ай Кю Серт” ЕООД Станислав Бояджиев Член на УС и Управител на ЕТ „Компютър арт”
НАЦИОНАЛНИ СЪВЕТИ
35. Съвет за обществени консултации (СОК) КЕВКЕФ на НС Георги Стоев - титуляр Зам. председател на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
36. Национален съвет за тристранно сътрудничество МС Васил Тодоров Член на УС на БТПП и Главен секретар
37. Национален съвет за социално включване МС Цветан Симеонов Председател на УС на БТПП
Беата Папазова Съветник ЕИП в БТПП
38. Национален съвет за интеграция на хората с увреждания МС Красимир Коцев Член на УС на БТПП и Председател на Съюза на инвалидите в България
39. Национален съвет по демографска политика МС Олга Чугунска Експерт в Отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
Александър Димитров Ръководител отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
40. Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете МС Марияна Гарабед Печеян-Кръстева Председател на Клуба на жените-мениджъри и предприемачи в България
41. Национален съвет за насърчаване на заетостта МТСП Здравка Георгиева Директор„Търговски регистър и членство” в БТПП
Маргарита Дамянова Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
41.1 Консултативна комисия за равни възможности към Националния съвет за насърчаване на заетостта МТСП Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
42. Национален съвет по трудова миграция (НСТМ) към Министъра на труда и социалната политика МТСП Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
43. Национален съвет по условия на труд МТСП Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
44. Национален съвет по инспектиране на труда (НСИТ) МТСП Росица Спасова Гл.експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
45. Национален съвет за професионална квалификация МТСП Георги Стоев Зам. председател на БТПП
46. Национален управляващ съвет за ограничаване и премахване на детския труд (НУСОПДТ)) МТСП Диляна Славова Изп. директор на Национална асоциация на млекопреработвателите
47. Национален съвет по иновации - консултативен орган към Министъра на икономиката МИ Проф. д-р Божидар Хаджиев Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
48. Национален съвет по метрология към Министъра на икономиката МИ Румен Михайлов Член на КС на БТПП
49. Национален съвет по туризъм МТ Станислав Новаков - представител на НПРО
(на ротационен принцип)
Член на УС на БТПП
50. Национален съвет за наука и иновации към Министъра на образованието и науката МОН Проф. д-р Божидар Хаджиев - титуляр Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
Йосиф Аврамов - заместник Член на УС на БТПП и съ-председател на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП
50. Национален съвет за научни изследвания МОН Проф. д-р Божидар Хаджиев Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
Веселин Благоев Член на УС на БТПП, директор на Висше бизнес училище
52. Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика МРРБ Олег Стоилов Председател на ТПП - Ст. Загора
53. Национален консултативен съвет по земеделие МЗХ Тодор Николов Член на УС на БТПП
54. Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила МТПС Маргарита Дамянова Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
КООРДИНАЦИОННИ, КОНСУЛТАТИВНИ, МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ
55. Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежда 2014-2020 МТСП Наталия Дичева Гл.експерт Дирекция ЕИ и ЕП в БТПП
56. Обществен съвет към министъра на туризма Министерство на туризма Станислав Новаков - титуляр член на УС на БТПП и изпълнителен член на СД на „Хотели мениджмънт 2003 - холдинг“ АД
Людмила Бързанова – зам. титуляр Председател на УС на НПО “Национален институт по туризъм” София
57. Координационен съвет по Националния план за развитие МФ Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
58. Национална група за координация на дейностите по изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион МРРБ Валери Андреев - титуляр Член на УС и Председател на ТПИК-Русе
Евгени Евгениев - заместник Член на УС и Председател на ТПП-Враца
59. Национална координационна група за координация на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година и за извършване на наблюдение и оценка на постигнатия напредък МОН Георги Стоев - титуляр Зам. председател на УС на БТПП
Маргарита Дамянова - заместник Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
60. Обществен съвет към Министъра на труда и социалната политика МТСП Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
Валентина Зартова Юридически съветник в БТПП
61. Съвет за социално подпомагане към Министъра на труда и социалната политика МТСП Росица Спасова Гл. експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
62. Съвет по регионална политика към Министъра на
регионалното развитие и благоустройството
МРРБ Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Евгени Евгениев - заместник Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Враца
63. Междуведомствен съвет за кадрите в туризма МТ Станислав Новаков - титуляр Член на УС на БТПП, Изп.член на СД на „Хотели мениджмънт 2003 - холдинг” АД
Мариана Танчева - заместник Директор ЕИ и ЕП в БТПП
64. Бизнес съвет към Съвета за електронно управление МС Петър Статев Председател на УС на Фондация „Клъстър за ИКТ” и член на Асоциацията на бизнес клъстърите
65. Съвет по акредитация към ИА „Българска служба по акредитация” МИ Здравка Георгиева Директор „Търговски регистър и членство” в БТПП
66. Енергиен борд - консултативен орган за решаване на обществено значими въпроси в областта на енергетиката МС Николай Минков - титуляр Изп.директор на „Средногорие мед индустриален клъстър
Светослав Димитров - заместник Съдружник в „Пенков, Марков и партньори”
67. Консултативен съвет към Министъра на труда и социалната политика за оптимизиране на осигурителната система МТСП Станимир Цоцов Член на УС на БТПП
68. Консултативен съвет по въпросите на корпоративната социална отговорност към Министъра на труда и социалната политика МТСП Георги Стоев - титуляр Заместник-председател на БТПП и член на УС и на ИС на Палатата
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
69 Консултативен съвет по европейска интеграция МИ Георги Стоев Зам. председател на БТПП
69.1. Работна група за разработване на Стратегия за ускорено развитие на Индустрия 4.0 в Република България МИ Красимир Дачев член на УС на БТПП
70. Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министъра на икономиката МИ Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Васил Тодоров - заместник Член на УС и Главен секретар на БТПП
71. Консултативен съвет за насърчаване на МСП към Министъра на икономиката МИ Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Георги Стоев - заместник Зам. председател на БТПП
72. Консултативен съвет към Министъра на регионалното развитие и блатоустройството МРРБ Васил Тодоров - титуляр Член на УС и Главен секретар на БТПП
Лъчезар Искров - заместник Член на УС и ИС на БТПП
Валери Андреев - заместник Член на УС на БТПП и Председател на ТИК - Русе
73. Консултативен съвет в областта на проектирането, строителството и инвестиционния процес към Министъра на регионалното развитие и благоустройството МРРБ Румен Михайлов Член на Контролния съвет и преподава-тел в УАСГ
74. Консултативен съвет към Националната агенция по приходите (НАП) МФ Тодор Табаков Член на УС и ИС на БТПП
75. Консултативен комитет в областта на професионалното обучение, подпомагащ дейността на ЕК МОН Цветан Симеонов – титулярПредседател на УС на БТПП Председател на УС на БТПП
Маргарита Дамянова – заместник Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
76. Консултативен съвет за обсъждане и утвърждаване на методиката за извършване на класации на висшите училища МОН Веселин Благоев Член на УС на БТПП и заместник-ректор на Висше училище Международен колеж
Проф. д-р Божидар Хаджиев Член на УС на БТП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в Университет за хранителни технологии - гр. Пловдив
77. Консултативен съвет по счетоводство МФ Емил Попов Председател на Асоциацията на счетоводните къщи в България
78 Съвет за намаляване на риска от бедствия (бившият Консултативен съвет за подпомагане на МС при формиране на дължавната политика в областта на защитата при бедтвия) МВР Цветан Симеонов Председател на УС на БТПП
78.1 Национална координационна група за подпомагане на изпълнението на функциите на Съвета МВР
Съвет за намаляване на риска от бедтвия
Александър Димитров Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
78.2 Междуведомствена експертна работна група във връзка със създаване на национална база данни за загуби от бедствия към Консултативния съвет за подпомагане на МС при формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия МС/МВР Иванка Иванова Р-л отдел КИС в БТПП
Александър Димитров Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
78.3 Междуведомствена работна група за предложения за ред за събиране на данни за загуби от бедствия и възможности за използване на системата ДесИнвентар към Консултативния съвет за подпомагане при формиране на държавна политика в областта на защитата при бедствия МС/МВР Иванка Иванова Р-л отдел КИС в БТПП
Александър Димитров Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
78.4 Междуведомствена работна група за изготвяне на Проект на правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия МС/МВР Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
Валентина Зартова Юридически съветник в БТПП
78.5 Междуведомствена работна група за разработване на проект на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия МС/МВР Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
79 Съвет към Изп.директор (СИД) на АЗ МТСП
АЗ
Росица Спасова - титуляр Гл.експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
Маргарита Дамянова - заместник Управител на "БТПП-ЦПОПКФО" ООД при БТПП
80. Експертен съвет по проект „Развитие на рейтинговата система на училищата” МОН Георги Стоев - титуляр Зам. председател на БТПП
Александър Димитров - заместник Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
НАДЗОРНИ И ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТИ
81. Надзорен съвет на НОИ НОИ Станимир Цоцов Член на УС на БТПП и арбитър в АС при БТПП
82. Надзорен съвет на Националния институт за помирение и арбитраж МТСП Силви Чернев Член на УС и АС на БТПП
Проф. Красимира Средкова Външен консултант
83. Надзорен съвет на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” МТСП Здравка Георгиева Директор „Търговски регистър и членство” в БТПП
84. Надзорен съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) НЗОК Д-р Красимир Гигов
(на ротационен принцип - НПРО)
Ген.директор на БЧК
85. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд „ДСК Родина” ПОК „ДСК-Родина” Стефан Костадинов Експерт Дирекция „ЕИ и ЕП” в БТПП
86. Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд „ДСК Родина” ПОК „ДСК-Родина” Стефан Костадинов Експерт Дирекция „ЕИ и ЕП” в БТПП
87. Попечителски съвет на Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” ПОД Алианц България Никола Вапцаров Управител на Авеню ЕООД
88. Попечителски съвет на Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” ПОД Алианц България Никола Вапцаров Управител на Авеню ЕООД
89. Попечителски съвет на Задължителен универсален пенсионен фонд „Съгласие” ПОК „Съгла-сие” АД Весела Кръстева  
90. Попечителски съвет на Задължителен професионален пенсионен фонд
„Съгласие”
ПОК „Съгла-сие” АД Весела Кръстева  
91. Попечителски съвет на ING универсален пенсионен фонд ING ПОД АД Орлин Владиков Външен консултант
92. Попечителски съвет на ING професионален пенсионен фонд ING ПОД АД Орлин Владиков Външен консултант
93. Попечителски съвети „ДЗИ УПОФ” и „ДЗИ ППОФ” ДЗИ
Пенсионно оси-гуряване АД
Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
94. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд
„ЦКБ - СИЛА”
ПОАД „ЦКБ-СИЛА” Росица Спасова Гл. експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
95. Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА” ПОАД „ЦКБ-СИЛА” Росица Спасова Гл. експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
96. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд Пенсионноосигу-рителен институт АД Габриела Димитрова Директор МС и МО в БТПП
97. Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд Пенсионноосигу-рителен институт АД Габриела Димитрова Директор МС и МО в БТПП
98. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд „Доверие” ПОК „Доверие АД Наталия Дичева Гл.експерт в дирекция „ЕИ и ЕП” в БТПП
99. Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд „Доверие” ПОК „Доверие АД Наталия Дичева Гл.експерт в дирекция „ЕИ и ЕП” в БТПП
100 Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд „Топлина” ПОД Топлина АД Иво Русев Член на УС на БТПП
101 Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд „Топлина” ПОД Топлина АД Иво Русев Член на УС на БТПП
102. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд „Бъдеще” ПОД Бъдеще АД Здравка Георгиева Директор „Търговски регистър и членство” в БТПП
103. Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд „Бъдеще” ПОД Бъдеще АД Здравка Георгиева Директор „Търговски регистър и членство” в БТПП
104. Попечителски съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД Любомир Левичаров експерт от отдел “Икономически анализи и политика” (ИАП) в дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти" (ЕИЕП) в БТПП
Олга Чугунска експерт от отдел “Икономически анализи и политика” (ИАП) в дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти" (ЕИЕП) в БТПП
МЕТОДИЧЕСКИ И УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ
105. Методически съвет на НСИ НСИ Александър Димитров Р-л отдел „Икономически анализи и политик” в БТПП
106. Управителен съвет на Националната агенция за професионално образование и обучения (НАПОО) МС
НАПОО
Радка Стаменова Член на УС и ИС на БТПП, Президент на „Меридиан 22” ООД
Иван Арсов Директор на Националната финансово-стопанска гимназия, София
106.1 Експертна комисия 1:
Науки за земята и добив и обогатяване на полезни изкопаеми
НАПОО Юлий Тодоров - титуляр Зам. председател на „Елаците Мед” АД и Гл.експерт в „Геотехмин” ООД
Владислав Трашлиев - заместник „Геотехмин” ООД
106.2 Експертна комисия 2:
Машиностроене, металообработване и металургия
НАПОО Проф. Тодор Атанасов - титуляр Преподавател в ТУ-София
Дора Мардиросян Член на УС на БТПП
106.3 Експертна комисия 3:
ИКТ, електроника и автоматизация
НАПОО Доц. Найден Василев - титуляр Преподаватели в ТУ-София
и във Филиал Пловдив
Д-р инж. Георги Петров Николов - заместник
106.4 Експертна комисия 5:
Химически продукти, технологии и опазване на околната среда
НАПОО Доц. Иво Вълчев - титуляр Преподавател в ХТМУ, София и Р-л катедра
Доц. Веска Пашева - заместник Преподавател в ТУ-София
106.5 Експертна комисия 6:
МПС, кораби, летателни апарати и транспортни услуги
НАПОО Миряна Калчева - титуляр Член на УС и Председател на Асоциацията на българските спедитори
Ана Чакърова - заместник Управител на спедиторска фирма
106.6 Експертна комисия 7:
Архитектура и строителство
НАПОО Румен Михайлов - титуляр Член на КС на БТПП
Петър Христов - заместник  
106.7 Експертна комисия 10:
Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина
НАПОО Д-р Стефчо Стефанов - титуляр Председател на Българската асоциация на фермерите
Диана Ванчева - заместник Редактор на в. „Български фермер”
106.8 Експертна комисия 11:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време
НАПОО Людмила Бързанова Председател на Сдружение “Здраве, екология, туризъм”
106.9 Експертна комисия 13:
Изкуства
НАПОО Ивайло Манев - титуляр Художник, постановчик, външен консултант
Мария Любенова Петреска - заместник  
106.10 Експертна комисия 15:
Социални услуги, услуги за личността и защита на собствеността и личността
НАПОО Станимир Цоцов Член на УС на БТПП
106.11 Експертна комисия 17:
„Професионално ориентиране”
НАПОО Андон Пиперевски - титуляр Член на УС на БТПП
Дора Мардиросян - заместник Член на УС на БТПП
107. Управителен съвет на ПУДООС МОСВ Беата Папазова
(на ратационен принцип)
Съветник ЕИП в БТПП
108. Управителен съвет на Фонд „Условия на труд” АЗ
МТСП
Мариана Танчева
(на ротационен принцип - НПРО)
Директор ЕИ и ЕП в БТПП
109. Управителен съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система МФ Ротация - НПРО  
110. Общо събрание на БИС Български институт по стандартизация (БИС) Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
110.1 Експертна работна група 11:
„Сигурност на обществото и гражданите”
Български институт по стандартизация (БИС)    
Раздел „Проектиране на сгради - архитектурна и конструктивна част” на област „Сигурност на инфроструктури и съоръжения” Румен Михайлов Член на КС на БТПП
Раздел „Енергийни транспортни и комуникационни мрежи” на област „Сигурност на инфроструктури и съоръжения” Ана Чакърова Асоциация на българските спедитори
Област „Средства срещу фалшифициране” Цвета Братанова Ръководител на GS1 при БТПП
Област „Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране” Велин Кърчев
Любомир Гайдарски
Експерит в GS1 при БТПП
111. Съвет към Изп.директор на ДП „Българо-германски център за професионално обучение” (БГЦПО”) МТСП Георги Стоев - титуляр Зам .председател на БТПП
Маргарита Дамянова - заместник Управител на "БТПП-ЦПОПКФО" ООД при БТПП
112. Съвет по верификация Верификационен орган „Грийн енд Феър” АД Иво Владимиров Член на УС на БТПП
113. Съвет за софтуерно образование МОН Иванка Иванова - титуляр Р-л отдел КИС в БТПП
Проф. Ради Романски - заместник Зам. ректор на ТУ-София
ОТРАСЛОВИ СЪВЕТИ
114. Отраслов съвет за тристранно сътрудничество МРРБ Николин Гавраилов Председател на Българската предприемаческа камара
115. Съвет за тристранно сътрудничество, сектор „Висше образование” МОН Радка Стаменова Член на УС и ИС на БТПП, Президент на „Мериди-ан 22” ООД
Проф. д-р Божидар Хаджиев Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
116. Отраслов съвет по условия на труд „Лека промишленост” МИ Диана Маринова Изп. директор на Асоциацията на дружествата от леката промишленост
117. Отраслов съвет за тристранно сътрудничество „Земеделие и горско стопанство” МЗХ Стефчо Стефанов Председател на Българската асоциация на фермерите
Васил Михайлов Експерт GS1 България
118. Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването МЗ Владимир Найденов Член на УС на БТПП, Председател на Националната браншова стопанска камара на търговците и дистрибуторите на едро на лекарствени средства и медико-санитарни и билкови препарати (НБСК на ТЕЛ)
Десислава Димитрова Експерт в GS1 при БТПП
118.1 Работна група по проблемите на работещите в регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве към ОСТС в здравеопазването МЗ Константин Главанаков Член на УС на БТПП и Управител на „АТС Младост” ЕООД
119. Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в химическия сектор (ОСТС-ХС) МИ Владимир Найденов Член на УС на БТПП, Председател на Национална-та браншова стопанска камара на търговците и дистрибуторите на едро на лекарствени средства и медико-санитарни и билкови препарати (НБСК на ТЕЛ)
120. Отраслов съвет за тристранно сътрудничество при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията МТИТС Борил Иванов Председател на УС на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС)
Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика
121. Подотраслов съвет за тристранно сътрудничиство по автомобилен транспорт към Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ МТИТС Миряна Калчева - титуляр Член на УС на БТПП и председател на Асоциацията на българските спедитори
ОБЛАСТНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪВЕТИ
122. Областен Обществен съвет към областния управител Областнаадминистрация
Софийска област
Лъчезар Искров - титуляр Член на УС и ИС на БТПП
Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
123. Областен съвет за тристранно сътрудничество Администрация
Софийска област
Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Васил Тодоров - заместник Член на УС и Главен секретар
124. Областен съвет по условия на труд- Софийска област Областнаадминистрация
Софийска област
Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
125. Областен съвет по условия на труд- София град Областнаадминистрация
София-град
Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
126. Областен съвет за тристранно сътрудничество Областна администрация
Сливен
Кольо Колев Председател на ТПП-Сливен
127. Столичен съвет за тристранно сътрудничество Столична община Цветан Симеонов Председател на УС на БТПП
128. Областен съвет за развитие Администрация
Софийска област
Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
129. Областен съвет за развитие Областен съвет - Кюстендил Йордан Беловодски Гл.секретар на ТПП-Кюстендил
130. Областен съвет за развитие Областен съвет - Ст. Загора Олег Стоилов Председател на ТПП-Стара Загора
131. Областен съвет за развитие Областен съвет - Габрово Галина Михнева Изп.директор на ТПП-Габрово
132. Областен съвет по условия на труд Администрация
Софийска област
Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
133. Областен съвет по условия на труд Администрация
Варна
Иван Табаков член на УС на БТПП и председател на Варненската търговско-индустриална камара
134. Съвети за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда” София-град АЗ
МТСП
   
134.1 Съвет за сътрудничество към ДБТ „Изток АЗ
МТСП
Мито Тодоров Външен консултант
134.2 Съвет за сътрудничество към ДБТ „Сердика” АЗ
МТСП
Милен Моллов Експерт в „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
134.3 Съвет за сътрудничество към ДБТ „Възраждане” АЗ
МТСП
Милен Моллов Експерт в „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
134.4 Съвет за сътрудничество към ДБТ "Изток" АЗ
МТСП
Андон Пиперевски Член на УС на БТПП
135. Съвет за сътрудничество към ДБТ - Дупница АЗ
МТСП
Александър Андонов Външен експерт - по предложение на ТПП-Кюстендил
136. Съвет за сътрудничество към ДБТ - Тервел АЗ
МТСП
Георги Александров Ламбов Управител на „ДЕКА” ООД - Добрич
137. Съвет за сътрудничество към ДБТ - Нова Загора АЗ
МТСП
Милена Пелишева Организатор ТПП-Сливен
138. Съвет за сътрудничество към ДБТ- Ботевград АЗ
МТСП
Бойка Цекова Служител - ТПП-Враца
139. Съвет за сътрудничество към ДБТ- Своге АЗ
МТСП
Мария Андонова Исаева - титуляр Изп.директор на „Лилия С” АД - Своге
Красимир Петков
Петьо Паунов
заместници
Служители в „Лилия С” АД - Своге
140. Съвет за сътрудничество към ДБТ- Девин АЗ
МТСП
Стефан Манолов Кисьов ТПП-Смолян
141. Съвет за сътрудничество към ДБТ- Пирдоп АЗ
МТСП
Симона Събкова Директор „Човешки ресурси” в „Елаците Мед”АД
142. Съвет за сътрудничество към ДБТ- Тутракан АЗ
МТСП
Валя Петрова По предложение на ТПП - Силистра
143. Регионален съвет за развитие на Югозападен район по планиране МРРБ
Областна администрация
Ромео Шатев Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Благоевград
144. Регионален съвет за развитие на Южен централен район по планиране МРРБ
Областна администрация
Добринка Проданова Член на УС на БТПП и Председател на ТПК -Пловдив
145. Регионален съвет за развитие на Югоизточен район по планиране МРРБ
Областна администрация
Цанко Иванов Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Бургас
146. Регионален съвет за развитие на Североизточен район по планиране МРРБ
Областна администрация
Иван Табаков Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Варна
147. Регионален съвет за развитие на Северен централен район по планиране МРРБ
Областна администрация
Валери Андреев Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Русе
148. Регионален съвет за развитие на Северозападен район по планиране МРРБ
Областна администрация
Илиана Филипова Зам. председател на ТПП-Враца
Красимир Кирилов Председател на ТПП-Видин
Славка Нончева Председател на ТПП-Монтана
Петко Кръстев Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Плевен
Емил Пеев Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Ловеч
(на ротационен принцип)
149. Консултативен съвет към Кмета на гр. Пловдив Община Пловдив Добринка Проданова Член на УС на БТПП и Председател на ТПК -Пловдив
150. Общински съвет за тристранно сътрудничество Общински съвет
Асеновград
Добрина Проданова Член на УС та БТПП и и Председател на ТПК -Пловдив
КОМИСИИ
151. Комисия зя банкови жалби БНБ Георги Стоев Зам. председател на БТПП
152. Помирителни комисии - гр- София Комисия за защита на потребителите Здравка Георгиева - титуляр Директор „Търговски регистър и членство” в БТПП
Росица Спасова - заместник Гл. експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
153. Комисия за регистриране на службите по трудова медицина МЗ Росица Спасова
(на ротационен принцип - НПРО)
Гл. експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
154. Комисия за провеждане на конкурс за оператори по реда на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за реда и условията за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор за 2016 г. МФ Александър Димитров - титуляр Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
Олга Чугунска - заместник Експерт„Икономически анализи и политика” в БТПП
(на ротационен принцип - НПРО)
155. Комисия за оценка и подбор на проекти за включване в Националния план по заетостта МТСП Беата Папазова
(на ротационен принцип - НПРО)
Съветник ЕИП в БТПП
156. Комисия за осигуряване качеството на дейността - помощен орган на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС НАОА към МС Проф. д-р Божидар Хаджиев Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
157. Атестационна комисия към Регионалния инспекторат по образование при МОН МОН Антон Пиперевски - титуляр Член на УС на БТПП
Васил Тодоров - заместник Член на УС и Главен секретар на БТПП
158. Комисия за разглеждане на възраженията по процедура за подбор на проекти по операция „Ново работно място” по ОП РЧР 2014-2020 МТСП Антон Лалов Експерт-юрист в Юридическа дирекция в БТПП
Беата Папазова Съветник ЕИП в БТПП
Маргарита Дамянова Управител на „БТППІ-ЦПОПКФО” при БТПП
Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
159. Експертни комисии към Фонд „Условия на труд” МТСП Гергана Денчева Стоянова ТПП-Враца
Слави Иванов Илиев РТПЗК - Разград
160. Изпитни комисии при провеждане на държавните изпити в ПГТ „МАКГАХАН” ПГТ „МАКГА-ХАН” Трайчо Кръстанов Административен директор на БТПП
161. Държавни изпитни комисии на Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” МОН Румен Михайлов Член на КС на БТПП
Атанас Динев
Богдан Хаджийски
Васил Вълчев
Външни експерти
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИ РАБОТНИ ГРУПИ
162. Междуведомствена работна група за облекчаване на административния натиск върху бизнеса МС Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Васил Тодоров - заместник Член на УС и Главен секретар на БТПП
163. Междуведомствена работна група за пазработване на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 МТСП Георги Стоев - титуляр Зам. председател на БТПП
Александър Димитров Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
164. Междуведомствена работна група за подготовка на проекти на наредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) за икономическата дейност „металургия” МТСП Крум Запрянов Атанасов Управител на „Феромет” ООД - член на БТПП
165. Междуведомствена работна група за разработване на устройствен правилник на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” МТСП Ротация АОБР  
166. Междуведомствена работна група за подготовка на проекти на наредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) за икономическата дейност „химия” МТСП Елка Минчева Панчева Експерт в „Полихром Поап” АД - пряк член
167. Междуведомствена работна група за изготвяне на промени в нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа МТСП Слави Илиев Зам .председател на ТПЗК-Разград
Мирослав Марков Председател на Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства
168. Междуведомствена работна група по демографските въпроси към Министъра на труда и социалната политика МТСП Александър Димитров - титуляр Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
Олга Чугунска - заместник Експерт „Икономически анализи и политика” в БТПП
169. Междуведомствена работна група за определяне на отговорни органи за координация и мониторинг на прилагане на разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН МТСП Георги Илиев Председател на Българската асоциация „Труд, здраве, безопасност”
170. Междуведомствена работна група за изготвяне на анализ и предложения за промени, свързани с колективните органи за управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ МТСП
МЗ
Красимир Гигов Ген. Директор на БЧК
171. Междуведомствена работна група за разработване на концепция за предоставяне и използвне на ваучери за услуги МТСП Беата Папазова - титуляр Съветник ЕИП в БТПП
  Маргарита Дамянова - заместник Управител на „БТПП-ЦПОПКФО ООД при БТПП
172. Междуинституционална работна група към Министерството на труда и социалната политика МТСП Антон Лалов Експерт в Юридическата дирекция в БТПП
173. Междуведомствена работна група за разработване на Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта МТСП Валентина Зартова Юридически съветник в БТПП
174. Междуведомствена работна група за разработване на Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта МТСП Валентина Зартова Юридически съветник в БТПП
175. Междуведомствена работна група за транспониране на Директива 2014/67/ЕС от 15 май 2014 г. в националното законодателство МТСП Валентина Зартова Юридически съветник в БТПП
176. Междуведомствена работна група за разработване на План за
действие за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания
2016-2020 г. за периода 2016-2018
МТСП Георги Илиев Председател на Българската асоциация „Труд, здраве, безопасност”
177. Междуведомствена работна група за разработване на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските МТСП Антон Лалов Експерт-юрист в Юридическтата дирекция в БТПП
178. Междуведомствена работна група за работа по проблеми в област „Липса на специалисти и търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образовние” МОН Маргарита Дамянова - титуляр Управител на „БТПП - ЦПОПКФО” ООД при БТПП
Оля Иванова - заместник Председател на ТПП-Търговище
179. Междуведомствена работна група за разработване на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. МОН Маргарита Дамянова Управител на „БТПП - ЦПОПКФО” ООД при БТПП
180. Междуведомствена работна група за разработване и прилагане на концепция във връзка с прилагане на чл. 9 „Достъпност”от Конвенцията за правата на хората с увреждания МРРБ Красимир Коцев Член на УС на БТПП и Председател на Съюза на инвалидите в България”
181. Междуведомствена работна група за намаляване тежестта на разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ в съответствие с насоките на ЕК относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетиката за периода 2014-2020 МЕ Петър Статев Председател на УС на Фондация„Клъстър за ИКТ” и член на УС на Асоциацията на бизнес клъстърите
182. Междуведомствена експертна работна група за целите, състоянието, устойчивостта и оценка на съществуващата система за ваучери за храна в България и усъвършенстване на норматвната уредба, регулираща системата за ваучери за храна МФ Александър Димитров - титуляр Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
Олга Чугунска - заместник Експерт „Икономически анализи и политика” в БТПП
183. Междуведомствена работна група за за разработване на стратегия за насърчаване на женското предприемачество МИ Радка Стаменова Член на УС и ИС на БТПП, Президент на „Меридиан 22” ООД
184. Междуведомствена работна група за разработване на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на наредба по чл. 128б, ал. 3 от КТ МТСП Валентина Зартова - титуляр Юридически съветник в БТПП
Антон Лалов Експерт-юрист в Юридическа дирекция в БТПП
185. Междуведомствена работна група за кодифициране на материята, уреждаща миграционните процеси МВР Михаела Михайлова Експерт Юрист в БТПП
186. Междуведомствена работна група за разработване на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността МТСП Слави Иванов Илиев Зам. председател на РТПЗК –гр.Разград
Станимир Цоцов Член на УС на БТПП и арбитър в АС при БТПП
187. Междуведомствена работна група за кодифициране на материята, уреждаща миграционните процеси МТСП Михаела Михайлова Експерт Юрист в БТПП
188. Междуведомствена работна група със задача подготовка на проекти на нормативни актове за изменение на Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  Министерство на правосъдието (МП) Валентина Зартова Член на УС на БТПП и юридически съветник 
189. Междуведомствена работна група за изготвяне на проект на Стандарти за качество на дейността на службите по трудова медицина МЗ Слави Илиев Заместник-председател на Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара-Разград (РТПЗК-Разград)
190. Междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиции на химични агенти при работа  МЗ Борил Ташев Председател на Българската асоциация „Труд, здраве и безопасност”
191. Междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието със задача подготовка на проект на Наредба за определяне на изискванията към унифицираната среда за обмен на електронни запори по чл.450а, ал.3 във връзка с ал.1 от Гражданския процесуален кодекс МП Валентина Зартова Член на УС на БТПП и юридически съветник
РАБОТНИ ГРУПИ
192. Работна група за изготвяне на предложения за реалното въвеждане на принципа на „мълчаливото съгласие” при администриране на регистрационни режими МИ Валентина Зартова - титуляр Юридически съветник в БТПП
Антон Лалов Експерт-юрист в Юридическа дирекция в БТПП
193 Работна група за Актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите МТСП Александър Димитров Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
194. Работна група за разработване на Националната програма по безопасност и здраве при работа МТСП Георги Стоев - титуляр Зам .председател на БТПП
Мариана Танчева - заместник Директор ЕИ и ЕП в БТПП
195. Работна група по усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система МТСП Станимир Цоцов Член на УС на БТПП и арбитър в АС при БТПП
196. Работна група за разработване на Проект на закон за социалните услуги МТСП Красимир Коцев Член на УС на БТПП и Председател на Съюза на инвалидите в България
197. Работна група за разработване на концепция за създаване на Секторни фондове за обучение и кволификация в България МТСП Мариана Танчева - титуляр Директор ЕИ и ЕП в БТПП
Христина Шотекова - заместник Р-л на EEN в БТПП
198. Работна група по социална икономика към М-ра на труда и социалната политика МТСП Александър Димитров Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
199. Работна група по проблемите в областта на доходите от труд и други въпроси по минималните стандарти и жизненото равнище МТСП Александър Димитров Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
200. Работна група за разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд МТСП проф. Емил Влайков Воденичаров Ръководител на катедрата по хигиена, Медицински Университет - София
201. Работна група за избор на нови 5 икономически сектора, важни за развитието на икономиката с до 10 пилотни предприятия за всеки сектор, във връзка с разширяване на Информационната система за оценка на компетенциите “MY COMPETENCE” МТСП Олга Чугунска Експерт в отдел "Икономически анализи и политика" в БТПП
202 Работна група за разработване на Стратегия за висшето образование МОН Проф. д-р Божидар Хаджиев - титуляр Член на УС на БТПП, Ръководител катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" в Университета за хранителни технологии" - Пловдив
Веселин Благоев - заместник Член на УС на БТПП и заместник-ректор на Висше Училище Международен Колеж
203. Работна група за актуализация на Националната пътна карта за научна инфраструктура МОН Проф. Костадин Костадинов - титуляр Член на Бюрото на Съвета за иновации и Р-л на ГИЗ-трансфер център
Проф .д-р Божидар Хаджиев - заместник Член на УС, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
203.1. Междуведомствен координационен съвет към Министъра на образованието и науката за актуализация на Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) Васил Тодоров член на УС на БТПП и Главен секретар
204. Работна група за изготвяне на общ проект на методика в изпълнение на §13 от ЗИД на Закона за местните данъци и такси МФ Александър Димитров - титуляр Р-л отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
Олга Чугунска Експерт в отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
205. Работна група във връзка с инициирана промяна в ПМС № 100 от 2012 г. за определяне на размера на законната лихва по просрочени задължение в левове и във валута и въвеждането в националното законодателство на Директива 2011/7/ ЕС относно борбата със забавянето на плащането по търговски сделки МФ Тодор Табаков Член на УС на БТПП
206. Работна група за определяне на критериите за присъждане на знака за екомаркировка на продуктови групи „Мебели от дърво” и „Подови настилки от дърво” МОСВ Стефан Ганев Изп. директор на Браншовата камара на дървопреработващата и мебелната промишленост
207. Работна група за определяне на критериите за присъждане на знака за екомаркировка съгласно Регламент /ЕО/ № 1980/2000 на продуктова група „Сгради” МОСВ Румен Михайлов Член на КС на БТПП
208. Работна група за определяне на критериите за присъждане на знака за екомаркировка на продуктова група „офис техника за изображения” и за изработване на критерии за зелени обществени поръчки МОСВ Цвета Братанова Р-тел GS1 България при БТПП
209. Работна група за определяне на критериите за 175.присъждане на знака за екомаркировка на продуктова група „Отоплителни системи” и за изработване на критерии за зелени обществени поръчки МОСВ Цвета Братанова Р-тел GS1 България при БТПП
210. Работна група по изготвянето на проект на наредба за въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2013/35/ЕС на ЕП и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с излагането на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) МЗ Борил Ташев Председател на Българската асоциация „Труд, здраве и безопасност”
211. Работна група по изпълнението на антикорупционната кампания „Пари в плик” НАП Беата Папазова Съветник ЕИП в БТПП
212. Работна група към Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие (ОСР) на област София Областна администрация на област София Маргарита Дамянова Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ЕООД при БТПП
213. Работна група по разглеждане на Инвестиционната програма на Столична община СГО Олга Чугунска Експерт в отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
214. Работна група за разработване на Стратегия за ускорено развитие на Индустрия 4.0 в Република България МИ Георги Стоев, титуляр заместник-председател на УС на БТПП
Красимир Дачев, заместник Член на УС на БТПП
215. Работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон с цел премахване на акциите на приносител Министерство на правосъдието Васил Тодоров Главен секретар на БТПП
Михаела Михайлова Експерт Юрист в БТПП
216. Лица за контакт при изготвяне на Доклада за напредъка по изпълнението на Споразумението за партньорство към 31.12.2016 г. Министерски съвет Беата Папазова съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
217. Експертна работна група за подготовка на концепция и предложения за законови промени, регламентиращи непротиворечиво и в цялост фазата на изплащане на ДЗПО. МТСП Станимир Цоцов Член на УС на БТПП
218. Работна група за нормативни промени, регламентиращи дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА)Експерт-юрист в Юридическа дирекция в БТПП МТСП Валентина Зартова, титуляр Юридически съветник в БТПП
Антон Лалов, заместник Експерт-юрист в Юридическа дирекция в БТПП
219. Работна група за обсъждане на изменение на дефиницията за МСП  МИ Олга Чугунска   Главен експерт от отдел “Икономически анализи и политика” (ИАП) в дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти” (ЕИЕП)
220. Работна група Болнична медицинска помощ и лекарствени продукти МЗ Цвета Братанова Изп. директор на Сдружение "GS1 България"
Десислава Димитрова Експерт в Сдружение "GS1 България"