Международни и Национални участия

Участия на представители на БТПП в международни и национални държавно-обществени органи

(към 18.03.2024)

No Орган Институция Представители
Име Позиция
МЕЖДУНАРОДНИ И СМЕСЕНИ СТРУКТУРИ
1. Делегация на работодателите на Р. България МОР - Женева Цветан Симеонов
(Ротация АОБР)
Председател на УС на БТПП
2. Европейски икономически и социален комитет ЕС Георги Стоев Член на УС на БТПП
3. Консултативен комитет по безопасност и здраве при работа към ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности” ЕК Георги Стоев - титуляр Член на УС на БТПП
Петя Георгиева - заместник Представител на АИКБ
Даниела Симидчиева Представител на БСК
4. Консултативен комитет по професионално обучение гъм ГД „Образование и култура” ЕК Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
5. Група на високо равнище за свободно движение на работници към ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности” ЕК Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
6. Управителен съвет на Европейския център за професионално обучение CEDEFOP ЕК Радка Стаменова
(на ротационен принцип - НПРО)
Член на УС на БТПП, Президент на „Меридиан 22” ООД
7. Управителен съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд ЕК Красимир Дачев Зам. председател на УС на БТПП
8. Комитет за промишлено коопериране между Р. България и Р. Корея МИ и М-во на търговията на Корея Георги Стоев Член на УС на БТПП
9. Комисия, координираща научно-изследователската дейност в страната и в сътрудничество с Европейската организация за ядрени изследвания /ЦЕРН/ ЦЕРН Ст.н.с.д-р Красимира Николова-Илиева Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика(ИЯИЯЕ) - БАН
10. Съвет на частните членове на Съвместното предприятие "Електронни компоненти и системи за европейско лидерство" - ”Electronic Components for European Leadership (ECSEL) МИ-ЕК Георги Стоев - титуляр Член на УС на БТПП
11. Национална фокусна точка (НФТ-България) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР) МТСП
ЕАБЗР
Георги Стоев - лице за контакт Член на УС на БТПП
Мариана Танчева - заместник Директор ЕИ и ЕП в БТПП
12. Работна група по ЕСФ - подкрепа за социалните партньори към Комитета на ЕСФ МТСП
ЕСФ
Георги Стоев Член на УС на БТПП
13. Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничествопо инструмента за предприсъединителна помощ между Република България и Република Северна Македония за програмен период 2021 - 2027 г. МРРБ Ромео Шатев - титуляр Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Благоевград
Росен Сиркьов - заместник Директор „Браншови организации“, БСК
Иван Янков Иванов - заместник Представител на на КРИБ, член на УС на КСБ
14. Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничествопо инструмента за предприсъединителна помощ между Република България и Република Турция за програмен период 2021 - 2027 г. МРРБ Стойчо Стойчев - титуляр Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Ямбол
Красимир Стоянов - заместник Представител на АИКБ
Николай Николов - заместник Зам. председател на УС на КРИБ Бургас и зам. председател на УС на КСБ
15. Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничествопо инструмента за предприсъединителна помощ между Република България и Република Сърбия за програмен период 2021 - 2027 г. МРРБ Христина Каспарян - титуляр Експерт "Международно икономическо сътрудничество" БСК
Илиана Филипова - заместник Заместник-председател на УС и изп. директор на ТПП Враца
Илиян Терзиев - заместник Член на УС на КРИБ и председател на УС на КСБ
16. Съвместната работна група за разработване на  програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2021 – 2027 г. МРРБ Явор Панталеев- титуляр Представител на АИКБ
Лъчезар Росенов - заместник Член на УС на БТПП и Председател на ТПП Добрич
Даниела Везиева - заместник Трансгранично сътрудничество България-Румъния, КРИБ
НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
1. Съвет за икономическо развитие Към Президента на Р.България Цветан Симеонов Председател на УС на БТПП
2. НСТС МС Цветан Симеонов Председател на УС на БТПП
Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
2.1 Комисия по доходи и жизнено равнище НСТС към МС Боряна Абаджиева Главен експерт, Отдел „Икономически анализи и политика“ при БТПП
2.2 Комисия по трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения НСТС към МС Виктория Славчева Главен юрисконсулт в Юридическа дирекция при БТПП
Красимира Средкова Външен консултант
2.3 Комисия по въпроси, свързани с бюджетната политика НСТС към МС Боряна Абаджиева Главен експерт, Отдел „Икономически анализи и политика“ при БТПП
Людмила Илиева Главен счетоводител на БТПП
2.4 Комисия по осигурителните отношения НСТС към МС Станимир Цоцов Член на УС на БТПП и арбитър в АС при БТПП
Боряна Абаджиева Главен експерт, Отдел „Икономически анализи и политика“ при БТПП
2.5 Контактна (работна) група на националнопредставителните организации на работодателите ина синдикатите за обсъждане на общи предложения за социален и икономически приоритет НСТС/МС Виктория Славчева Главен юрисконсулт в Юридическа дирекция при БТПП
3. Национален икономически съвет МС Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Боряна Абаджиева - заместник Главен експерт, Отдел „Икономически анализи и политика“ при БТПП
4. Група 1 - работодатели на ИСС Икономически и социален съвет (ИСС) Георги Стоев Член на УС на БТПП
Валентна Зартова Член на УС на БТПП
Лъчезар Искров Член на УС и на ИС на БТПП
5. Съвет по европейските въпроси (СЕВ) МС    
5.1 Работна група 2 „Свободно движение на хора” СЕВ
МТСП
Георги Стоев - титуляр Член на УС на БТПП
5.2 Работна група № 3
"Право на установяване и свободно предоставяне на услуги" към Съвета по европейските въпроси
МИ Ивайло Стоянов Главен юрисконсулт в Търговски регистър
5.3 Работна група 4
„Дружествено право”
СЕВ
МП
Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
5.4 Работна група 13
„Социална политика и заетост”
СЕВ
МТСП
Георги Стоев - титуляр Член на УС на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
5.5 Работна група 15
”Индуктриална политика и МСП”
СЕВ
МС
Беата Папазова - титуляр Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
Боряна Абаджиева - заместник Главен експерт, Отдел „Икономически анализи и политика“ при БТПП
5.6 Работна група 20
„Околна среда”
СЕВ
МОСВ
Красимир Дачев - титуляр Зам. председател на УС на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
5.7 Работна група 24
„Митнически съюз и митническо сътрудничество”
СЕВ
МФ
Агенция митници
Иван Стоименов - титуляр Член на УС и ИС на БТПП
Росица Спасова - заместник Главен експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
5.8 Работна група 26
”Финансови услуги”
СЕВ
МФ
Емил Попов - титуляр член на УС на БТПП и Председател на Асоциацията на счетоводните къщи в България
Боряна Абаджиева - заместник Главен експерт, Отдел „Икономически анализи и политика“ при БТПП
5.9 Работна група 28
„Финансови и бюджетни въпроси”
СЕВ
МФ
Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
5.10 Работна група 31
„Стратегия за развитие на ЕС „Европа 2020”
МФ Васил Тодоров - титуляр Член на УС и Главен секретар на БТПП
Беата Папазова Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
6. Координационен съвет за координа-ция при управлението на средствата от ЕС МС
М-р по управлението на средствата от ЕС
Георги Стоев - титуляр Член на УС на БТПП
КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
1. Комитет за наблюдение на програма „Техническа помощ” 2021-2027 МС Беата Папазова - титуляр Съветник ЕИП в БТПП
Наталия Дичева - заместник Главен експерт в дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти” (ЕИЕП)
1.1 Подкомитет за наблюдение към КН на ОПДУ „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” МС Васил Тодоров - титуляр Член на УС и Главен секретар на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
2. Комитет за наблюдение на Програма "Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г." МТСП Беата Папазова - титуляр Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
Маргарита Дамянова - заместник Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
3. Комитет за наблюдение на Програма "Образование" 2021-2027) МОН Маргарита Дамяноваа - титуляр Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
4. Комитет за наблюдение на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 МРРБ Мариана Танчева – титуляр Директор на дирекция ЕИ и ЕП
Мирослава Методиева – заместник експерт "Връзки с регионални палати", дирекция Търговски регистър и членство, БТПП
Веселка Кръстева - заместник Експерт Протокол в БТПП
5. Комитет за наблюдение на програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г. МТС Д-р Людмил Иванов - титуляр Член на Управителния съвет на БТПП и председател на Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия
Веселин Стоянов управител на "Транспрес" ООД и член на Управителния съвет на GS1 България
6. Мониторингов комитет по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия механизъм МС
М-р по у-нието на средствата от ЕС
Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
7. УО на ОП за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се МТСП Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
  Оценяващ комитет към Националния иновационен фонд МИ Камен Фильов Преподавател в ТУ-София
Проф. д-р Божидар Хаджиев Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
Тодор Атанасов Преподавател в ТУ-София
8. Комитет за безпристрастност (КБ) на Органа за сертификация на системи за управление (ОССУ) „Ай Кю Серт” ЕООД Станислав Бояджиев Член на УС и Управител на ЕТ „Компютър арт”
9. Комитет за наблюдение по програмата на Република България по фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. МВР Тодор Табаков - титуляр Заместник-председател на УС на БТПП
Ивайло Стоянов – заместник Експерт-юрист в Дирекция "Търговски регистър и членство"
Боряна Абаджиева – заместник Главен експерт, Отдел „Икономически анализи и политика“ при БТПП
10. Комитет за наблюдение по програмата на Република България по фонд "Убежище, миграция и интеграция" за периода 2021-2027 г. МВР Тодор Табаков - титуляр Заместник-председател на УС на БТПП
Ивайло Стоянов – заместник Главен експерт-юрист в Търговски регистър
Габриела Димитрова - заместник Директор на Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации"
11. Комитет за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023-2027 г. МЗ Беата Папазова - титуляр Съветник "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП
Сребрин Илиев - заместник Заместник-председател на Националния браншови пчеларски съюз
12. Комитет за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 МОСВ Красимир Дачев Зам. председател на УС на БТПП
Беата Папазов Съветник "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП
13. Комитет за наблюдение на програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027 г. (КН на НИИДИТ) МИР/Министерство на иновациите и растежа Беата Папазова - титуляр Съветник "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП

Радослав Петков - заместник

Председател на Съвета по иновации при БТПП

Тодор Воденичаров - заместник

Член на Борда на Съвета по иновации при БТПП

Наталия Дичева - заместник Гл. експерт в дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на БТПП
14. Комитет за наблюдение на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“/КН ПКИП 2021-2027 МИР/Министерство на иновациите и растежа Цветан Симеонов – титуляр Председател на УС на БТПП

Беата Папазова - заместник

Съветник "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП

Илиана Филипова - заместник

Председател на ТПП-Враца

Наталия Дичева - заместник Гл. експерт в дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на БТПП
15. Комитет за наблюдение на Програма “Морско дело, рибарство и аквакултури” за периода 2021-2027 г. МЗ Наталия Дичева - титуляр Гл. експерт в дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на БТПП
Герман Германов - заместник Главен секретар, Търговско-промишлена палата – Добрич
16. Комитет за наблюдение по Споразумението за партньорство на Р. България, очертаващо помощта от ЕСИФ за периода 2014-2020 МС
Зам.министър-председател по управление на евпопейските средства
Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Георги Стоев - заместник Член на УС на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИП в БТПП
Мариана Танчева - заместник Директор ЕИ и ЕП в БТПП
НАЦИОНАЛНИ СЪВЕТИ
1. Съвет за обществени консултации (СОК) КЕВКЕФ на НС Георги Стоев - титуляр Член на УС на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
2. Национален съвет за тристранно сътрудничество МС Васил Тодоров Член на УС на БТПП и Главен секретар
3. Национален съвет за социално включване МС Цветан Симеонов Председател на УС на БТПП
Беата Папазова Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
4. Национален съвет за интеграция на хората с увреждания МС Георги Колев Председател, сдружение "Съюз на инвалидите в България"
5. Национален съвет по демографска политика МС Маргарита Дамянова Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ЕООД при БТПП
Милен Моллов Експерт в „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
6. Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете МС Гена Събева Член на УС на БТПП
7. Национален съвет за насърчаване на заетостта МТСП Здравка Георгиева Директор„Търговски регистър и членство” в БТПП
Маргарита Дамянова Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
7.1 Консултативна комисия за равни възможности към Националния съвет за насърчаване на заетостта МТСП Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
8. Национален съвет по трудова миграция (НСТМ) към Министъра на труда и социалната политика МТСП Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Ивайло Стоянов - заместник Гл. експерт в дирекция „Търговски регистър и членство“ на БТПП
9. Национален съвет по условия на труд МТСП Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
10. Национален съвет по инспектиране на труда (НСИТ) МТСП Росица Спасова Главен експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
11. Национален съвет за професионална квалификация МТСП Георги Стоев Член на УС на БТПП
12. Национален управляващ съвет за ограничаване и премахване на детския труд (НУСОПДТ)) МТСП Диляна Славова Изп. директор на Национална асоциация на млекопреработвателите
13. Национален съвет по иновации - консултативен орган към Министъра на икономиката МИ Проф. д-р Божидар Хаджиев Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
14. Национален съвет по метрология към Министъра на икономиката МИ Румен Михайлов Член на КС на БТПП
15. Национален съвет по туризъм МТ Станислав Новаков - представител на НПРО
(на ротационен принцип)
Член на УС на БТПП
16. Национален съвет за наука и иновации към Министъра на образованието и науката МОН Проф. д-р Божидар Хаджиев - титуляр Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
Маргарита Дамянова - заместник Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
17. Национален съвет за научни изследвания МОН Проф. д-р Божидар Хаджиев Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
Веселин Благоев Член на УС на БТПП, директор на Висше бизнес училище
18. Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика МРРБ Олег Стоилов Председател на ТПП - Ст. Загора
19. Национален консултативен съвет по земеделие МЗХ Тодор Николов Управител ВАНТО ТРЕЙД АУТО ЕООД
20. Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила МТПС Маргарита Дамянова Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
21. Национален съвет по антикорупционни политики МВнР Беата Папазова Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
КООРДИНАЦИОННИ, КОНСУЛТАТИВНИ, МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ
1. Обществен съвет към министъра на туризма Министерство на туризма Станислав Новаков - титуляр член на УС на БТПП и изпълнителен член на СД на „Хотели мениджмънт 2003 - холдинг“ АД
Людмила Бързанова – зам. титуляр Председател на УС на НПО “Национален институт по туризъм” София
2. Координационен съвет по Националния план за развитие МФ Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
3. Национална група за координация на дейностите по изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион МРРБ Валери Андреев - титуляр Зам. председател на Русенска ТИК
Евгени Евгениев - заместник Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Враца
4. Обществен съвет към Министъра на труда и социалната политика МТСП Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
Валентина Зартова Член на УС и ИС на БТПП
5. Съвет за социално подпомагане към Министъра на труда и социалната политика МТСП Росица Спасова Главен експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
6. Съвет по регионална политика към Министъра на
регионалното развитие и благоустройството
МРРБ Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Евгени Евгениев - заместник Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Враца
7. Междуведомствен съвет за кадрите в туризма МТ Людмила Бързанова - титуляр председател на Сдружение "Здраве-екология-туризъм"
Мариана Танчева - заместник Директор ЕИ и ЕП в БТПП
8. Бизнес съвет към Съвета за електронно управление МС Петър Статев Председател на УС на Фондация „Клъстър за ИКТ” и член на Асоциацията на бизнес клъстърите
9. Енергиен борд - консултативен орган за решаване на обществено значими въпроси в областта на енергетиката МС Николай Минков - титуляр Изп.директор на „Средногорие мед индустриален клъстър
Светослав Димитров - заместник Съдружник в „Пенков, Марков и партньори”
10. Консултативен съвет към Министъра на труда и социалната политика за оптимизиране на осигурителната система МТСП Станимир Цоцов Член на УС на БТПП
11. Консултативен съвет по въпросите на корпоративната социална отговорност към Министъра на труда и социалната политика МТСП Гена Събева - титуляр Член на ИС и УС на БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
12 Консултативен съвет по европейска интеграция МИ Георги Стоев Член на УС на БТПП
12.1. Работна група за разработване на Стратегия за ускорено развитие на Индустрия 4.0 в Република България МИ Красимир Дачев Зам. председател на УС на БТПП
13. Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министъра на икономиката МИ Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Васил Тодоров - заместник Член на УС и Главен секретар на БТПП
14. Консултативен съвет за насърчаване на МСП към Министъра на икономиката МИ Васил Тодоров Член на УС на БТПП и Главен секретар
Георги Стоев - заместник Член на УС на БТПП
15. Консултативен съвет към Министъра на регионалното развитие и блатоустройството МРРБ Васил Тодоров - титуляр Член на УС и Главен секретар на БТПП
Лъчезар Искров - заместник Член на УС и ИС на БТПП
Валери Андреев - заместник Зам. председател на Русенска ТИК
16. Консултативен съвет в областта на проектирането, строителството и инвестиционния процес към Министъра на регионалното развитие и благоустройството МРРБ Румен Михайлов Член на Контролния съвет и преподава-тел в УАСГ
17. Консултативен съвет към Националната агенция по приходите (НАП) МФ Тодор Табаков Зам. Председател на УС на БТПП
18. Консултативен комитет в областта на професионалното обучение, подпомагащ дейността на ЕК МОН Цветан Симеонов – титулярПредседател на УС на БТПП Председател на УС на БТПП
Маргарита Дамянова – заместник Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
19. Консултативен съвет по счетоводство МФ Емил Попов Председател на Асоциацията на счетоводните къщи в България6
20. Съвет за намаляване на риска от бедствия МС Цветан Симеонов Председател на УС на БТПП
20.1 Национална координационна група към Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия МС Трайко Кръстанов Административен директор на БТПП
21. Съвет към Изп.директор (СИД) на АЗ МТСП
АЗ
Росица Спасова - титуляр Главен експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
Маргарита Дамянова - заместник Управител на "БТПП-ЦПОПКФО" ООД при БТПП
22. Експертен съвет по проект „Развитие на рейтинговата система на училищата” МОН Георги Стоев - титуляр Член на УС на БТПП
Маргарита Дамянова - заместник Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ЕООД при БТПП
23. Консултативeн съвет към Агенцията по вписванията АВ към Министерство на правосъдието Силвия Богданова- титуляр експерт-юрист в дирекция „Търговски регистър и членство“ в БТПП
Иванка Иванова - заместник Р-л отдел КИС в БТПП
24. Граждански съвет към Съвета за координация и сътрудничество по чл.7 от ПМС 240/24.09.2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона МП Валентина Зартова
(на ротационен принцип – АОБР)
Член на УС на БТПП
25. Консултативен комитет по  професионално образование и обучение към Европейската комисия МТСП Диян Стаматов - титуляр Председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България
Маргарита Дамянова – заместник Управител на „БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване” (БТПП-ЦПОПКФО) ЕООД
26. Министерство на туризма АВ към Министерство на правосъдието Жулиета Серафимова - титуляр Генерален директор на Гранд Хотел Милениум София ООД
Станислав Бояджиев- заместник член на УС на БТПП и Управител на „Компютър арт медия“
27. Експертен консултативен съвет към министъра на икономиката МИ Людмила Бързанова Председател на Сдружение "Здраве-екология-туризъм".
28. Консултативен съвет за изпълнението и резултатите на вътрешната оценка за изпълнението на проектите по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г МОН Маргарита Дамянова - титуляр Управител на "БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване" (БТПП-ЦПОПКФО) ЕООД
Беата Папазова - заместник Съветник Европейски програми и проекти
29. Експертен съвет по кръговата икономика и зелен преход (ескизп) МИИ проф. Божидар Хаджиев – титуляр Член на Управителния съвет на БТПП
Андрея Щерев - заместник Член на Управителния съвет на БТПП
30. Консултативен съвет към председателя на НСИ Национален статистически институт Васил Тодоров - титуляр Член на УС и ИС на БТПП и главен секретар на палатата
Виктория Славчева - заместник Главен експерт в Юридическа дирекция при БТПП
31. Експертно-консултативен съвет по Плана за възстановяване и устойчивост МФ Беата Папазова - титуляр Съветник по Европейска интеграция и европейски проекти в БТПП
Мариана Танчева - заместник Директор на дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, БТПП
НАДЗОРНИ И ПОПЕЧИТЕЛСКИ СЪВЕТИ
1. Надзорен съвет на НОИ НОИ Станимир Цоцов Член на УС на БТПП и арбитър в АС при БТПП
2. Надзорен съвет на Националния институт за помирение и арбитраж МТСП Силви Чернев Член на УС и АС на БТПП
Проф. Красимира Средкова Външен консултант
3. Надзорен съвет на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” МТСП Здравка Георгиева Директор „Търговски регистър и членство” в БТПП
4. Надзорен съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) НЗОК Тодор Воденичаров
(на ротационен принцип)
Иизпълнителен директор на „Сименс"
5. Надзорен съвет за наблюдение и контрол на дейностите при изпълнение на националните научни програми МОН проф. Веселин Благоев член на УС на БТПП и заместник-ректор на Висше училище Надзорния съвет за наблюдение и контрол на дейностите при изпълнение на националните научни програмиМеждународен колеж
6. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд „ДСК Родина” ПОК „ДСК-Родина” Стефан Костадинов Експерт Дирекция „ЕИ и ЕП” в БТПП
7. Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд „ДСК Родина” ПОК „ДСК-Родина” Стефан Костадинов Експерт Дирекция „ЕИ и ЕП” в БТПП
8. Попечителски съвет на Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” ПОД Алианц България Никола Вапцаров Управител на Авеню ЕООД
9. Попечителски съвет на Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” ПОД Алианц България Никола Вапцаров Управител на Авеню ЕООД
10. Попечителски съвет на Задължителен универсален пенсионен фонд „Съгласие” ПОК „Съгласие” АД Маргарита Димитрова Член на КС на БТПП
11. Попечителски съвет на Задължителен професионален пенсионен фонд
„Съгласие”
ПОК „Съгласие” АД Маргарита Димитрова Член на КС на БТПП
12. Попечителски съвет на ING универсален пенсионен фонд ING ПОД АД Орлин Владиков Външен консултант
13. Попечителски съвет на ING професионален пенсионен фонд ING ПОД АД Орлин Владиков Външен консултант
14. Попечителски съвети „ДЗИ УПОФ” и „ДЗИ ППОФ” ДЗИ
Пенсионно оси-гуряване АД
Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
15. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд
„ЦКБ - СИЛА”
ПОАД „ЦКБ-СИЛА” Росица Спасова Главен експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
16. Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА” ПОАД „ЦКБ-СИЛА” Росица Спасова Главен експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
17. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд Пенсионноосигу-рителен институт АД Габриела Димитрова Директор МС и МО в БТПП
18. Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд Пенсионноосигу-рителен институт АД Габриела Димитрова Директор МС и МО в БТПП
19. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд „Доверие” ПОК „Доверие АД Наталия Дичева Главен експерт в дирекция „ЕИ и ЕП” в БТПП
20. Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд „Доверие” ПОК „Доверие АД Наталия Дичева Главенексперт в дирекция „ЕИ и ЕП” в БТПП
21. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд „Топлина” ПОД Топлина АД Иво Русев Член на УС на БТПП
22. Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд „Топлина” ПОД Топлина АД Иво Русев Член на УС на БТПП
23. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд „Бъдеще” ПОД Бъдеще АД Здравка Георгиева Директор „Търговски регистър и членство” в БТПП
24. Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд „Бъдеще” ПОД Бъдеще АД Здравка Георгиева Директор „Търговски регистър и членство” в БТПП
25. Попечителски съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД Мариана Стоичкова Експерт-счетоводител в БТПП
Антония Симеонова Експерт-счетоводител в БТПП
26. Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве” и Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве” “Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" Боряна Абаджиева Главен експерт в Отдел „Икономически анализи и политика“ към дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти" при БТПП
Ивайло Стоянов Експерт-юрист в Юридическа дирекция при БТПП
МЕТОДИЧЕСКИ И УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ
1. Методически съвет на НСИ НСИ Мариана Стоичкова Експерт-счетоводител в БТПП
2. Управителен съвет на Националната агенция за професионално образование и обучения (НАПОО) МС
НАПОО
Емилия Иванова директор на Националната търговско-банкова гимназия
Мая Гешева директор на Националата финансово-стопанска гимназия.
2.1 Експертна комисия 1:
Науки за земята и добив и обогатяване на полезни изкопаеми
НАПОО Юлий Тодоров - титуляр член на Съвета на директорите на Елаците Мед
Владислав Трашлиев - заместник „Геотехмин” ООД
2.2 Експертна комисия 2:
Машиностроене, металообработване и металургия
НАПОО Дора Мардиросян Представител на БТПП
2.3 Експертна комисия 3:
ИКТ, електроника и автоматизация
НАПОО Доц. Найден Василев - титуляр Преподаватели в ТУ-София
и във Филиал Пловдив
Д-р инж. Георги Петров Николов - заместник
2.4 Експертна комисия 5:
Химически продукти, технологии и опазване на околната среда
НАПОО Доц. Иво Вълчев - титуляр Преподавател в ХТМУ, София и Р-л катедра
Доц. Веска Пашева - заместник Преподавател в ТУ-София
2.5 Експертна комисия 6:
МПС, кораби, летателни апарати и транспортни услуги
НАПОО Миряна Калчева - титуляр Член на УС на БТПП и Председател на Асоциацията на българските спедитори
Ана Чакърова - заместник Управител на спедиторска фирма
2.6 Експертна комисия 7:
Архитектура и строителство
НАПОО Румен Михайлов - титуляр Член на КС на БТПП
Петър Христов - заместник Представител на БТПП
2.7 Експертна комисия 10:
Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина
НАПОО Д-р Стефчо Стефанов - титуляр Председател на Българската асоциация на фермерите
Диана Ванчева - заместник Редактор на в. „Български фермер”
2.8 Експертна комисия 11:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време
НАПОО Мая Филипова изпълнителен секретар на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА).
2.9 Експертна комисия 13:
Изкуства
НАПОО Мария Петреска - титуляр Представител на БТПП
Ивайло Манев - заместник Художник, постановчик, външен консултант
2.10 Експертна комисия 15:
Социални услуги, услуги за личността и защита на собствеността и личността
НАПОО Станимир Цоцов Член на УС на БТПП
2.11 Експертна комисия 17:
„Професионално ориентиране”
НАПОО Дора Мардиросян Представител на БТПП
3. Управителен съвет на ПУДООС МОСВ Беата Папазова
(на ратационен принцип)
Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
4. Управителен съвет на Фонд „Условия на труд” АЗ
МТСП
Мариана Танчева
(на ротационен принцип - НПРО)
Директор ЕИ и ЕП в БТПП

5.

Управителен съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система МФ Ротация - НПРО  
6. Общо събрание на БИС Български институт по стандартизация (БИС) Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
6.1. Експертна работна група 11:
„Сигурност на обществото и гражданите”
Български институт по стандартизация (БИС) Цвета Братанова Изп. директор на Сдружение "GS1 България"
Раздел „Проектиране на сгради - архитектурна и конструктивна част” на област „Сигурност на инфроструктури и съоръжения” Румен Михайлов Член на КС на БТПП
Раздел „Енергийни транспортни и комуникационни мрежи” на област „Сигурност на инфроструктури и съоръжения” Ана Чакърова Асоциация на българските спедитори
Област „Средства срещу фалшифициране” Цвета Братанова Изп. директор на Сдружение "GS1 България"
Област „Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране” Велин Кърчев Главен експерт в GS1 България
7. Съвет към Изп.директор на ДП „Българо-германски център за професионално обучение” (БГЦПО”) МТСП Георги Стоев - титуляр Член на УС на БТПП
Маргарита Дамянова - заместник Управител на "БТПП-ЦПОПКФО" ООД при БТПП
8. Съвет по верификация Верификационен орган „Грийн енд Феър” АД Иво Владимиров Член на УС на БТПП
9. Съвет за софтуерно образование МОН Иванка Иванова - титуляр Р-л отдел КИС в БТПП
Проф. Ради Романски - заместник Зам. ректор на ТУ-София
ОТРАСЛОВИ СЪВЕТИ
1. Отраслов съвет за тристранно сътрудничество МРРБ Николин Гавраилов Председател на Българската предприемаческа камара
2. Съвет за тристранно сътрудничество, сектор „Висше образование” МОН Радка Стаменова Член на УС на БТПП, Президент на „Мериди-ан 22” ООД
Проф. д-р Божидар Хаджиев Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
3. Отраслов съвет по условия на труд „Лека промишленост” МИ Диана Маринова Изп. директор на Асоциацията на дружествата от леката промишленост
4. Отраслов съвет за тристранно сътрудничество „Земеделие и горско стопанство” МЗХ Андрея Щерев упълномощен представител на Сдружение „Агро био свят“
Васил Михайлов Експерт GS1 България
5. Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването МЗ Десислава Димитрова Експерт в GS1 България
5.1 Работна група по проблемите на работещите в регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве към ОСТС в здравеопазването МЗ Константин Главанаков Член на УС на БТПП и Управител на „АТС Младост” ЕООД
6. Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в химическия сектор (ОСТС-ХС) МИ Владимир Найденов Член на УС на БТПП, Председател на Национална-та браншова стопанска камара на търговците и дистрибуторите на едро на лекарствени средства и медико-санитарни и билкови препарати (НБСК на ТЕЛ)
7. Отраслов съвет за тристранно сътрудничество при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията МТИТС Борил Иванов Председател на УС на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС)
Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика
8. Подотраслов съвет за тристранно сътрудничиство по автомобилен транспорт към Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ МТИТС Миряна Калчева - титуляр Член на УС на БТПП и председател на Асоциацията на българските спедитори
ОБЛАСТНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪВЕТИ
1. Областен Обществен съвет към областния управител Областнаадминистрация
Софийска област
Лъчезар Искров - титуляр Член на УС и ИС на БТПП
Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
2. Областен съвет за тристранно сътрудничество Администрация
Софийска област
Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Васил Тодоров - заместник Член на УС и Главен секретар
3. Областен съвет по условия на труд- Софийска област Областнаадминистрация
Софийска област
Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
4. Областен съвет по условия на труд- София град Областнаадминистрация
София-град
Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
5. Областен съвет за тристранно сътрудничество Областна администрация
Сливен
Кольо Колев Председател на ТПП-Сливен
6. Столичен съвет за тристранно сътрудничество Столична община Цветан Симеонов Председател на УС на БТПП
7. Областен съвет за развитие Администрация
Софийска област
Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
8. Областен съвет за развитие Областен съвет - Кюстендил Йордан Беловодски Главен секретар на ТПП-Кюстендил
9. Областен съвет за развитие Областен съвет - Ст. Загора Олег Стоилов Председател на ТПП-Стара Загора
10. Областен съвет за развитие Областен съвет - Габрово Галина Михнева Изп.директор на ТПП-Габрово
11. Областен съвет по условия на труд Администрация
Софийска област
Мариана Танчева Директор ЕИ и ЕП в БТПП
12. Областен съвет по условия на труд Администрация
Варна
Иван Табаков член на УС на БТПП и председател на Варненската търговско-индустриална камара
13. Съвети за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда” София-град АЗ
МТСП
   
13.1 Съвет за сътрудничество към ДБТ „Изток АЗ
МТСП
Мито Тодоров Външен консултант
13.2 Съвет за сътрудничество към ДБТ „Сердика” АЗ
МТСП
Милен Моллов Експерт в „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
13.3 Съвет за сътрудничество към ДБТ „Възраждане” АЗ
МТСП
Милен Моллов Експерт в „БТПП-ЦПОПКФО” ООД при БТПП
13.4 Съвет за сътрудничество към ДБТ "Изток" АЗ
МТСП
Зорница Керемедчиева Управител на “Везни” ЕООД
14. Съвет за сътрудничество към ДБТ - Дупница АЗ
МТСП
Александър Андонов Външен експерт - по предложение на ТПП-Кюстендил
15. Съвет за сътрудничество към ДБТ - Тервел АЗ
МТСП
Георги Александров Ламбов Управител на „ДЕКА” ООД - Добрич
16. Съвет за сътрудничество към ДБТ - Нова Загора АЗ
МТСП
Милена Пелишева Организатор ТПП-Сливен

17.

Съвет за сътрудничество към ДБТ- Ботевград АЗ
МТСП
Бойка Цекова Служител - ТПП-Враца
18. Съвет за сътрудничество към ДБТ- Своге АЗ
МТСП
Мария Андонова Исаева - титуляр Изп.директор на „Лилия С” АД - Своге
Красимир Петков
Петьо Паунов
заместници
Служители в „Лилия С” АД - Своге
19. Съвет за сътрудничество към ДБТ- Девин АЗ
МТСП
Стефан Манолов Кисьов ТПП-Смолян
20. Съвет за сътрудничество към ДБТ- Пирдоп АЗ
МТСП
Василена Станчева Директор „Човешки ресурси” в „Елаците Мед”АД
21. Съвет за сътрудничество към ДБТ- Тутракан АЗ
МТСП
Валя Петрова Представител на БТПП
22. Съвет за сътрудничество към ДБТ- Девин АЗ
МТСП
Рабие Кьосева Представител на БТПП
23. Регионален съвет за развитие на Югозападен район по планиране МРРБ
Областна администрация
Ромео Шатев Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Благоевград
24. Регионален съвет за развитие на Южен централен район по планиране МРРБ
Областна администрация
инж. Сергей Стоянов Председател на Управителния съвет на Камарата на инсталаторите в България
25. Регионален съвет за развитие на Югоизточен район по планиране МРРБ
Областна администрация
Цанко Иванов Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Бургас
26. Регионален съвет за развитие на Североизточен район по планиране МРРБ
Областна администрация
Лъчезар Росенов Член на УС на БТПП и Председател на ТПП-Добрич
27. Регионален съвет за развитие на Северен централен район по планиране МРРБ
Областна администрация
Милен Добрев Изпълнителен директор на Русенска ТИК
28. Регионален съвет за развитие на Северозападен район по планиране МРРБ
Областна администрация
Илиана Филипова Зам. председател на ТПП-Враца
Красимир Кирилов Председател на ТПП-Видин
Славка Нончева Председател на ТПП-Монтана
Емил Пеев Член на УС и ИС на БТПП и Председател на ТПП-Ловеч
(на ротационен принцип)
29. Общински съвет за тристранно сътрудничество Общински съвет
Асеновград
проф. Божидар Хаджиев Член на УС на БТПП
КОМИСИИ
1. Комисия зя банкови жалби БНБ Георги Стоев Член на УС на БТПП
2. Комисия за регистриране на службите по трудова медицина МЗ Росица Спасова
(на ротационен принцип - НПРО)
Главен експерт „Търговски регистър и членство” в БТПП
(на ротационен принцип - НПРО)
3. Комисия за оценка и подбор на проекти за включване в Националния план по заетостта МТСП Беата Папазова
(на ротационен принцип - НПРО)
Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
4. Комисия за осигуряване качеството на дейността - помощен орган на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС НАОА към МС Проф. д-р Божидар Хаджиев Член на УС на БТПП, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
5. Атестационна комисия към Регионалния инспекторат по образование при МОН МОН Васил Тодоров Член на УС и Главен секретар на БТПП
6. Експертни комисии към Фонд „Условия на труд” МТСП Гергана Денчева Стоянова ТПП-Враца
Слави Иванов Илиев РТПЗК - Разград
7. Изпитни комисии при провеждане на държавните изпити в ПГТ „МАКГАХАН” ПГТ „МАКГА-ХАН” Трайко Кръстанов Административен директор на БТПП
8. Държавни изпитни комисии на Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” МОН Румен Михайлов Член на КС на БТПП
Атанас Динев
Богдан Хаджийски
Васил Вълчев
Външни експерти
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИ РАБОТНИ ГРУПИ
1. Междуведомствена работна група за облекчаване на административния натиск върху бизнеса МС Цветан Симеонов - титуляр Председател на УС на БТПП
Васил Тодоров - заместник Член на УС и Главен секретар на БТПП
2. Междуведомствена работна група за изготвяне на промени в нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа МТСП Слави Илиев Зам. председател на ТПЗК-Разград
Мирослав Марков Председател на Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства
4. Междуведомствена работна група по демографските въпроси към Министъра на труда и социалната политика МТСП Маргарита Дамянова - титуляр Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ЕООД при БТПП
Боряна Абаджиева - заместник Главен експерт, отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП
5. Междуведомствена работна група за изготвяне на анализ и предложения за промени, свързани с колективните органи за управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ МТСП
МЗ
Красимир Гигов Ген. Директор на БЧК
6. Междуведомствена работна група за разработване на концепция за предоставяне и използвне на ваучери за услуги МТСП Беата Папазова - титуляр Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
  Маргарита Дамянова - заместник Управител на „БТПП-ЦПОПКФО ООД при БТПП
7. Междуведомствена работна група за работа по проблеми в област „Липса на специалисти и търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образовние” МОН Маргарита Дамянова - титуляр Управител на „БТПП - ЦПОПКФО” ООД при БТПП
Оля Иванова - заместник Председател на ТПП-Търговище
8. Междуведомствена работна група за разработване и прилагане на концепция във връзка с прилагане на чл. 9 „Достъпност”от Конвенцията за правата на хората с увреждания МРРБ Красимир Коцев Член на УС на БТПП и Председател на Съюза на инвалидите в България”
9. Междуведомствена работна група за за разработване на стратегия за насърчаване на женското предприемачество МИ Радка Стаменова Член на УС на БТПП, Президент на „Меридиан 22” ООД
10. Междуведомствена работна група за разработване на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността МТСП Слави Иванов Илиев Зам. председател на РТПЗК –гр.Разград
Станимир Цоцов Член на УС на БТПП и арбитър в АС при БТПП
11. Междуведомствена работна група със задача подготовка на проекти на нормативни актове за изменение на Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  Министерство на правосъдието (МП) Валентина Зартова Член на УС и ИС на БТПП
12. Междуведомствена работна група за изготвяне на проект на Стандарти за качество на дейността на службите по трудова медицина МЗ Слави Илиев Заместник-председател на Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара-Разград (РТПЗК-Разград)
13. Междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиции на химични агенти при работа  МЗ Борил Ташев Председател на Българската асоциация „Труд, здраве и безопасност”
14. Междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието със задача подготовка на проект на Наредба за определяне на изискванията към унифицираната среда за обмен на електронни запори по чл.450а, ал.3 във връзка с ал.1 от Гражданския процесуален кодекс МП Валентина Зартова Член на УС и ИС на БТПП
15. Междуведомствена работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към Министъра на труда и социалната политика МТСП Маргарита Дамянова - титуляр Управител на „БТПП – Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване” ЕООД
Бисерка Георгиева - заместник Експерт Човешки ресурсу
16. Междуведомствена работна група за разработване на Стратегия по заетостта 2021-2030 г. МТСП Маргарита Дамянова Управител на „БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване” (БТПП-ЦПОПКФО) ЕООД
17. Междуведомствена работна група за въвеждането на изискванията на Директива 2018/957/ЕС МТСП Виктория Славчева Главен юрисконсулт в Юридическа дирекция при БТПП

18.

Междуведомствена работна група за детайлизиране на приоритет 2 "Наука и научна инфраструктура" на Националната програма за развитие "България 2030 г". МОН Беата Папазова - титуляр Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
Маргарита Дамянова –заместник Управител на „БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване" (БТПП-ЦПОПКФО) ЕООД
19. Междуведомствена работна група за подпомагане дейността на Националната контакта точка във връзка с присъединяването на Република България към Инвестиционния комитет на ОИСР МИ Габриела Димитрова - титуляр Директор, Дирекция “Международно сътрудничество и международни организации”, БТПП
Ивайло Стоянов –заместник Експерт юрист
Юридическа дирекция, БТПП
20. Междуведомствена работна група за разработване на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място МТСП Борил Ташев Председател на Българската асоциация „Труд, здраве и безопасност”
21. Междуведомствена работна група по финансова грамотност МФ Мариана Стоичкова Експерт-счетоводител в БТПП

22.

Междуведомствена експертна работна група за въвеждане на Директива 2019/1937/ЕС за защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза  МП Ивайло Стоянов Главен юрисконсулт в Търговски регистър
23. Междуведомствена работна група за разработване на проект на Национално рамково споразумение за прилагане на препоръката на Съвета от 30 октомври 2020 г. относно "Мост към работни места - укрепване на Гаранцията за младежта" МТСП Виктория Славчева Главен юрисконсулт в Юридическа дирекция при БТПП
24. Междуведомствена работна група по трудова миграция и трудова мобилност МТСП Георги Стоев - титуляр Член на УС на БТПП
Христина Шотекова - заместник Ръководител на EEN при БТПП
25. Междуведомствена работна група за развитие на дигиталните умения в България МТСП Беата Папазова - титуляр Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
Маргарита Дамянова – заместник Управител на „БТПП – Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване” ЕООД
26. Междуведомствена работна група към министъра на труда и социалната политика във връзка с изпълнение на приоритет № 25 от Споразумението за съвместно управление на Република България (2021-2025 г.) МТСП Маргарита Дамянова Управител на „БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване” (БТПП-ЦПОПКФО) ЕООД
27. Междуведомствена работна група към министъра на труда и социалната политика с цел усъвършенстване на средносрочните и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда МТСП Маргарита Дамянова Управител на „БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване” (БТПП-ЦПОПКФО) ЕООД
28. Междуведомствената работна група за транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2022/2381 на ЕП и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсовата търговия МТСП Виктория Славчева Главен експерт в Юридическа дирекция при БТПП
29. Междуведомствена работна група към министъра на труда и социалната политика за транспониране в българското законодателство на Директива 2022/2041 относно адекватните минимални работни заплати в ЕС

По подгрупи:
- за МРЗ – Боряна Абаджиева
- за КТД – Виктория Славчева

МТСП Виктория Славчева - титуляр Главен експерт в Юридическа дирекция при БТПП
Боряна Абаджиева - заместник Главен експерт, Отдел “Икономически анализи и политика”
30. Междуведомствена работна група за разработване на проекта за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта МТСП Виктория Славчева - титуляр Главен експерт-юрист в Юридическа дирекция при БТПП
Беата Папазова - заместник Съветник ЕИ и ЕП при БТПП
РАБОТНИ ГРУПИ

1.

Работна група за изготвяне на предложения за реалното въвеждане на принципа на „мълчаливото съгласие” при администриране на регистрационни режими МТСП Валентина Зартова - титуляр Член на УС и ИС на БТПП

2.

Работна група за Актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите МТСП Маргарита Дамянова – титуляр Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ЕООД при БТПП
Милен Моллов - заместник Организатор, „БТПП-ЦПОПКФО” ЕООД при БТПП
3. Работна група за разработване на Националната програма по безопасност и здраве при работа МТСП Георги Стоев - титуляр Член на УС на БТПП
Мариана Танчева - заместник Директор ЕИ и ЕП в БТПП
4. Работна група по усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система МТСП Станимир Цоцов Член на УС на БТПП и арбитър в АС при БТПП

5.

Работна група за разработване на Проект на закон за социалните услуги МТСП Красимир Коцев Член на УС на БТПП и Председател на Съюза на инвалидите в България
6. Работна група за разработване на концепция за създаване на Секторни фондове за обучение и кволификация в България МТСП Мариана Танчева - титуляр Директор ЕИ и ЕП в БТПП
Христина Шотекова - заместник Р-л на EEN в БТПП
7. Работна група по социална икономика към М-ра на труда и социалната политика МТСП Мариана Танчева Директор, дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти" при БТПП
8. Работна група по проблемите в областта на доходите от труд и други въпроси по минималните стандарти и жизненото равнище МТСП Мирослава Методиева Главен експерт, дирекция Търговски регистър и членство“ в БТПП
9. Работна група за разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд МТСП проф. Емил Влайков Воденичаров Ръководител на катедрата по хигиена, Медицински Университет - София
10. Работна група за разработване на Стратегия за висшето образование МОН Проф. д-р Божидар Хаджиев - титуляр Член на УС на БТПП, Ръководител катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" в Университета за хранителни технологии" - Пловдив
Веселин Благоев - заместник Член на УС на БТПП и заместник-ректор на Висше Училище Международен Колеж
11. Работна група за актуализация на Националната пътна карта за научна инфраструктура МОН Проф. Костадин Костадинов - титуляр Член на Бюрото на Съвета за иновации и Р-л на ГИЗ-трансфер център
Проф .д-р Божидар Хаджиев - заместник Член на УС, Ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в УХТ - Пловдив
11.1. Междуведомствен координационен съвет към Министъра на образованието и науката за актуализация на Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) Васил Тодоров Член на УС на БТПП и Главен секретар
12. Работна група във връзка с инициирана промяна в ПМС № 100 от 2012 г. за определяне на размера на законната лихва по просрочени задължение в левове и във валута и въвеждането в националното законодателство на Директива 2011/7/ ЕС относно борбата със забавянето на плащането по търговски сделки МФ Тодор Табаков Зам. Председател на УС на БТПП
13. Работна група за определяне на критериите за присъждане на знака за екомаркировка на продуктова група „офис техника за изображения” и за изработване на критерии за зелени обществени поръчки МОСВ Цвета Братанова Изп. директор на Сдружение "GS1 България"
14. Работна група за определяне на критериите за 175.присъждане на знака за екомаркировка на продуктова група „Отоплителни системи” и за изработване на критерии за зелени обществени поръчки МОСВ Цвета Братанова Изп. директор на Сдружение "GS1 България"
15. Работна група по изготвянето на проект на наредба за въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2013/35/ЕС на ЕП и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с излагането на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) МЗ Борил Ташев Председател на Българската асоциация „Труд, здраве и безопасност”
16. Работна група по изпълнението на антикорупционната кампания „Пари в плик” НАП Беата Папазова Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
17. Работна група към Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие (ОСР) на област София Областна администрация на област София Маргарита Дамянова Управител на „БТПП-ЦПОПКФО” ЕООД при БТПП
18. Работна група за разработване на Стратегия за ускорено развитие на Индустрия 4.0 в Република България МИ Георги Стоев, титуляр Член на УС на БТПП
Красимир Дачев, заместник Зам. председател на УС на БТПП
19. Лица за контакт при изготвяне на Доклада за напредъка по изпълнението на Споразумението за партньорство към 31.12.2016 г. Министерски съвет Беата Папазова Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
20. Експертна работна група за подготовка на концепция и предложения за законови промени, регламентиращи непротиворечиво и в цялост фазата на изплащане на ДЗПО. МТСП Станимир Цоцов Член на УС на БТПП
21. Работна група за нормативни промени, регламентиращи дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) МТСП Валентина Зартова, титуляр Член на УС и ИС на БТПП
22. Работна група Болнична медицинска помощ и лекарствени продукти МЗ Цвета Братанова Изп. директор на Сдружение "GS1 България"
Десислава Димитрова Експерт в Сдружение "GS1 България"
23. Работна група за обсъждане на промените в Кодекса на труда.
 
МТСП Валентина Зартова   Член на УС и ИС на БТПП
24. Тематична работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г.  МРРБ Мариана Танчева  директор на дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ в БТПП
Мирослава Методиева главен експерт "Връзки с регионални палати", дирекция Търговски регистър и членство в БТПП
25. Постоянна Национална координационна група към Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата от бедствия МС Трайко Кръстанов Началник Административен отдел в БТПП
26. Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. МЗХГ Сребрин Илиев зам. председател на Национален браншови пчеларски съюз, член на БТПП и на Съвета на браншовите организации към БТПП
Андрея Щерев председател на Българската асоциация за кръгова икономика и биотехнологии (БАКИБ)
Цвета Братанова Изпълнителен директор на Сдружение GS1 България
27. Тематична работна група за разработване на "Оперативна програма за наука и образование" за програмен период 2021-2027 г., по реда на чл. 7 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. МОН Маргарита Дамянова - титуляр управител на „БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване” (БТПП-ЦПОПКФО) ЕООД
Беата Папапзова - заместник Съветник „Европейска интеграция и европейски проекти“ в БТПП
Христина Шотекова - заместник ръководител на Европейския информационен и иновационен център при БТПП (ЕИИЦ) - EEN
28. Тематична работна група за разработване на Оперативна програма за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г. МЗХГ Наталия Дичева - титуляр Главен експерт, Дирекция „Европейска интеграция и проекти“
Герман Германов - заместник Главен секретар, Търговско-промишлена палата – Добрич
29. Работна група за разработване на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г . МС Беата Папазова - титуляр Съветник „Европейска интеграция и европейски проекти“ в БТПП
Мариана Танчева – заместник Директор, дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ в БТПП
30. Областна координационна група за учене през целия живот МОН Маргарита Дамянова

 
Управител на „БТПП – Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване” ЕООД
Димитър Паунов Младши експерт, дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ в БТПП
31. Работна група (ТРГ) за разработване на "Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г. МИ Беата Папазова - титуляр Съветник „Европейска интеграция и европейски проекти“в БТПП
Мариана Танчева – заместник Директор, дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти" в БТПП
Наталия Дичева – заместник Главен експерт, дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти" в БТПП
32. Работна група (ТРГ) за разработването на Оперативна програма Околна среда за програмен период 2021 - 2027 г. МОСВ Беата Папазова - титуляр Съветник „Европейска интеграция и европейски проекти“ в БТПП
Наталия Дичева – заместник Главен експерт, дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти" в БТПП
33. Тематична работна група за разработването на "Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ" за програмен период 2021 - 2027 г. МС Беата Папазова - титуляр Съветник „Европейска интеграция и европейски проекти“ в БТПП
Мариана Танчева – заместник Директор, дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти" в БТПП
Виктория Славчева – заместник Главен юрисконсулт в Юридическа дирекция в БТПП
34. Работна група за разработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера МТСП Беата Папазова Съветник „Европейска интеграция и европейски проекти“ в БТПП
35. Национална експертна тематична работна група за подготовка на програма „Черноморски басейн“ 2021 - 2027 г. МРРБ Александър Божилов
/на ротационен принцип - НПРО/
Експерт „Международно сътрудничество и международни организации“ в БТПП
36. Експертна работна група по изготвянето на проект на нов и консенсусен механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната МТСП Виктория Славчева Главен експерт юрист в Юридическа дирекция при БТПП
37. Тематична работна група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация за програмния период 2021 - 2027 г. МС Георги Стоев - титуляр Член на УС на БТПП
Беата Папазова – заместник Съветник Европейски програми и проекти
38. Работна група за разработване на Концепция за разработване и прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите в по-слабо развитите и изоставащи региони (БАИ) Българска агенция за инвестиции Владимир Томов Член на УС на БТПП и председател на Съвета по инвестиции при БТПП
39. Работна група във връзка с ратификация на Конвенция № 154 на МОТ за насърчаване на колективното договаряне МТСП Ивайло Стоянов Главен юрисконсулт в Търговски регистър
40. Обществен съвет на НТБГ Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ) Виктория Славчева Главен юрисконсултв Юридическа дирекция при БТПП
41. Работна група по процедура BG05M9OP001-1.127 "Развитие на дигиталните умения" - Компонент 1. МТСП Беата Папазова - титуляр Съветник по европейската интеграция и проекти в БТПП
Иванка Иванова – заместник Ръководител на отдел „Компютърни системи“
42. Работна група за обсъждане на необходимостта от промени в Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател МОН Проф. Красимира Средкова СУ „Св. Климент Охридски“
43. Работна група за разработване на проект на Национална програма по безопасност и здраве при работа 2022-2024 г. МТСП инж. Митко Мирчев Външен консултант на БТПП по проблемите на ЗБУТ
44. Работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1152 и Директива (ЕС) 2019/1158 МТСП Ивайло Стоянов Главен юрисконсулт в Търговски регистър
45. Работна група към Националния икономически съвет за подпомагане дейността на Националната контактна точка във връзка с присъединяването на Република България към Инвестиционния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ИАНМСП Габриела Димитрова - титуляр Директор, Дирекция “Международно сътрудничество и международни организации”, БТПП
Ивайло Стоянов - заместник Експерт-юрист в Юридическа дирекция при БТПП
46. Работна група към Министерството на финансите за транспониране на Директива 2022/2464/ЕС относно отчитане във връзка с устойчивостта МФ Тодор Табаков Зам.председател на БТПП
47. Работна група за изготвяне на предвидим механизъм за определяне на максималния осигурителен доход МЕ Боряна Абаджиева - титуляр Гл.експерт Икономически анализи и политики
Виктория Славчева - заместник Гл. експерт Юридическа дирекция
48. Работна група за разработване на проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Р.България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. МС Николай Войнов - титуляр Експерт Енергетика
Боряна Абаджиева - заместник Гл. експерт Икономически анализи и политики