Назад

Обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“ за представители на браншови организации

Съветът на браншовите организации при БТПП инициира и проведе тридневно обучение за своите членове, както и за организации-партньори на Палатата, по Програмата „Здравословни и безопасни условия на труд“.

Събитието бе открито и ръководено от Атанас Урджанов – председател на Съвета на браншовите организации и председател на Асоциацията на месопреработвателите в България.

Цветан Симеонов – председател на БТПП, приветства участниците и ги запозна с изготвени и представени позиции и становища на АОБР и в частност на БТПП, като национален координатор през настоящата година.

Презентация на тема: „Психосоциални и ергономични рискове и фактори при работа от разстояние“ бе изнесена от  гл. ас. д-р Влайко Воденичаров дм, Катедра по епидемиология и хигиена, Медицински университет - София

Лекторът запозна участниците с термина „дистанционна работа“, формулиран от Световната здравна организация (СЗО) и Международната организация на труда (ILO), а именно: „използване на информационни и комуникационни технологии за работа, която се извършва извън помещенията на работодателя”. В българското законодателство регламентация на работата от разстояние и надомната работа се съдържа в Кодекса на труда. Лекторът се спря на разликите между двете формиПодробно бе разгледана работата в т.нар. „хоум офис“ и форми на работа в „хоум офис“. Акцент бе поставен върху тази форма на работа и степента й на пригодност към различните специфични професионални категории. Участниците бяха запознати с психосоциалните опасности или фактори в работната среда, които увеличават риска от неблагоприятно въздействие, водещо до стрес, свързан с работата, изостряне на стреса, който не е свързан с работата, или засяга здравето и благосъстоянието на отделните работници. Показана бе класификация на психосоциалните фактори. Дискутирани бяха темите за автономия при дистанционна работа, изолация, баланс между работа и личен живот. Внимание бе отделено и на влиянието на стреса, отрицателните последствия от него за здравето на работещия, начини за превенция и за справяне със стреса в „хоум офис“. Лекторът разгледа и отражението на ергономичните фактори върху работната среда. Подчертано бе, че Ергономията изучава взаимодействието между човека и машините и факторите, които оказват влияние върху това взаимодействие. Централна роля в този процес заемат: работната поза и двигателната дейност на човека. Лекторът даде препоръки за намаляване на риска в работната среда, с цел предотвратяване на отрицателните последици от него върху здравето на работещите и за поддържане на добра работоспособност.

Втората презентация на тема: “Ролята на обученията и инструктажите по БЗР за подобряване на условията на труд в аспекта на справедливия преход“ бе представена от инж. Марио Нинов - консултант по справедливия преход за България.

Лекторът очерта нормативната уредба, касаеща социалния диалог в областта на БЗР и формите му: Граждански диалог; Социален диалог; Колективно трудово договаряне; Договорености във фирмата. Подчертано бе, че всички тези форми са възможни, но не винаги са  ефективни. Най-важното е, че те взаимно не се изключват, а се допълват и най-важен е най-резултатният. Лекторът посочи, че социалният диалог в областта на БЗР е система на взаимоотношения, в която всеки елемент е достатъчно важен и не може да се замести от другите елементи.

Лекторът коментира, че здравословни и безопасни условия на труд се осигуряват с: Проектирането; Изграждането; Реконструкцията; Модернизацията; Въвеждането в експлоатация и процеса на експлоатация;  Дейностите по поддръжка, ремонт и  извеждане от действие на машини и съоръжения.

Присъстващите бяха запознати с влиянието на факторите за ЗБУТ:

  • фактори на работната среда  - микроклимат - комплексно въздействие на температура, влажност, скорост на движение  на въздуха и ограждащите строителни конструкции и съоръжения върху организма на работещия човек
  • физически фактори;
  • психосоциални  фактори на работната среда.

Специално внимание бе отделено на ролята на Службите за трудова медицина, чиято задача е да наблюдават факторите на работната среда: да идентифицират и дават оценка на рисковете; да наблюдават здравето на работниците във връзка  с извършваната  от тях работа; да ги обучават по правилата за опазване на здравето  при работа и др.

Пред участниците в семинара бе презентирана и темата: „Фонд „Условия на труд“ – дейности, цел, възможности за финансиране на проекти, условия за кандидатстване“.

 

 


10.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад