Назад

БТПП не подкрепи предложението за 933 лв. минимална работна заплата от 1 януари 2024 г.Брифинг в Министерски съвет след заседанието на НСТС. Снимка: БТА

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе извънредно заседание в Гранитната зала на Министерски съвет, вчера, 5 октомври. Заседанието бе открито от Мария Габриел, вицепремиер и председател на НСТС. Социалните партньори обсъдиха: Проект на Закон за изменение е допълнение на Кодекса на труда и Проект на ПМС за определяне размера на минималната работна заплата от 01.01.2024г. в размер на 933 лв.

Българска търговско-промишлена палата изрази принципна подкрепа относно измененията и допълненията в Кодекса на труда, с които се усъвършенства нормативната уредба при работа от разстояние. До голяма степен са отразени направените от Палатата предложения по време на обсъжданията в работната група. Въпреки това, Палатата счита, че част от текстовете все още имат нужда от прецизиране.

БТПП не подкрепи  проекта на ПМС за определяне на  размера на минималната работна заплата за страната за 2024г. Не веднъж и в предходни свои позиции БТПП е изразявала своето несъгласие с увеличаването на минималната работна заплата, основано на критерии, съгласно приетия в чл.244, ал.2 от Кодекса на труда механизъм.

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, минималната заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Предлаганият от правителството размер на най-ниското възнаграждение, изчислен по новия механизъм, е 933 лв. от 1 януари 2024 г. Това е ръст от 153 лв. или близо 20 процента спрямо сегашния размер от 780 лв. 

БТПП също е против административното определяне на минималната работна заплата. Новото ниво на заплатата не се приема от Палатата, защото няма съответствие с международните конвенции, заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Приетият вече начин за определяне на МРЗ в чл.244, ал.2 от КТ противоречи на изискванията на Директива 2022/2041, относно адекватните минимални работни заплати и Конвенция 131 на Международната организация на труда. С приемането на този механизъм се подменят целите и духа на Директивата и международните стандарти в областта, подкопава се и се обезсмисля социалния диалог в областта на договарянето на МРЗ и се ерозира ролята на социалните партньори по ключов за тях въпрос, се посочва в изразеното на заседанието официално становище на БТПП.   Държавата не се съобразява с конвенция 131, която предвижда механизъм, а не административно определяне, каза Симеонов пред социалните партньори. Според него  тази стъпка ще доведе до разширяването на сивия сектор в България . „Неправилно беше транспонирана директивата за минималната работна заплата. Резултатът от това ще бъде, че ще продължи отказът от колективно трудово договаряне, защото то се обезмисля, когато по административен път се определя МРЗ“, категоричен бе Симеонов.

Приетата формула е в противоречие с международното право, по което България е страна, като текстовете са атакувани пред Международната организация на труда в Женева и пред Европейската комисия.

Минималната работна заплата е резултатна величина и  тя би трябвало да се определя и от повишаване на производителността, повишаване на приходите, след подобряване на количеството и качеството на положения труд, а не само поради инфлация.

Икономическия ръст е инструментът, който може да позволи резонно увеличаване на равнището на заплащането на труда и да повиши благосъстоянието на българските граждани, релевантно с това на българските фирми  и повишаване на тяхната конкурентоспособност в световен мащаб.

На брифинг след заседанието Мария Габриел обобщи резултатите:

"По точка първа от дневния ред социалните партньори подкрепят, но с допълнителни предложения към направените предложения от вносителя, с които се усъвършенства нормативната уредба във връзка с работата от разстояние и се регламентира отговорност за изплащане на трудови възнаграждения на работници и служители на изпълнителя при веригите от подизпълнители.

По втората точка – в проекта на постановление на МС се предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2024 г. да стане 933 лева. Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ подкрепят проекта на постановление на МС, а работодателските организации не подкрепят предложения размер на минимална работна заплата и настояват за изработване на нов механизъм."

Приложение:

Становище на БТПП по Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2024 г.

Становище на БТПП относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

 


06.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад