Предимства на арбитражното производство

 

 1. Избягвайки компетентността на редовните държавни съдилища, двете страни поверяват спора на недържавен правораздавателен орган, към който изпитват доверие.
 2. Страните участват в конституирането на решаващия орган чрез избора на арбитрите.
 3. Разрешаването на спора става по опростена процедура, предварително известна и на двете страни. Те могат да я изменят и да я приспособяват към особеностите на спора.
 4. Страните възлагат спора на арбитрите със специални познания, каквито не винаги притежават обикновените съдии.
 5. Бързината е едно от големите предимства на арбитража. Производството е едноинстанционно. Делата приключват нормално в рамките на 9 месеца до една година.
 6. Арбитражните решения са окончателни, подлежат на доброволно изпълнение и се отличават със стабилност, тъй като могат да бъдат атакувани само по исков ред и то на строго определени, малко на брой формални основания
 7. Арбитражното производство е по-икономично. Събираната такса не е постоянен процент, а намалява с увеличаване цената на иска. Разходите за защита, вещи лица, преводачи и др. се правят само в една инстанция.
 8. Арбитражното дело е непублично и конфиденциално, поради което арбитражът е в състояние да избегне влошаване на отношенията между страните.
 9. За арбитража не важат ограниченията на международната подведомственост на държавните съдилища.
 10. Изправната страна по договора може да избегне необходимостта, неудобството, разходите и неравенството да води дело срещу неизправната страна в чужбина.
 11. Тъй като и двете страни доброволно са се подчинили на арбитража, по-голяма е вероятността те да запазят добрите си делови връзки.
 12. Изпълненето на арбитражното решение в чужбина е обезпечено чрез Ню-Йоркската конвенция в много по-висока степен, отколкото изпълнението в чужбина на решенията на държавните съдилища.