Проекти с участие на БТПП
 Back   HOME
   
     Предстоящи проекти Актуални проекти     
  Приключили проекти

Corporate Social Responsibility for All (CSR-for All)
Корпоративна социална отговорност за всеки


Инструмента за предприсъединителна помощ,
Партньорска програма за подпомагане на гражданското общество 2014-2015

Срок на реализация: 2014 - 2016
Партньори: Турция, Румъния, Хърватия, Македония, Черна гора, Швейцария, Сърбия, България

Интернет адрес
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

Mediation meets Judges
Медиацията среща съдиите


Програма Civil Justice

Срок на реализация: 2014 - 2016
Партньори: Испания, Франция, Белгия, Ирландия, Италия, Кипър, България

Интернет адрес
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

Заедно на европейския пазар
– общи възможности за фирмите от бранш "Текстил и облекло" от трансграничния регион

Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия
Together the European market - common opportunities for companies in industry
"Textiles and clothes" of cross-border region

Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране,
решаване на проблеми и развитие

Срок на реализация: 2014 - 2015
Партньори: България, Сърбия

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при
трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Срок на реализация: 2009 - 30.06.2015

Интернет адрес
Контакти
Вуртуална социална академия
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

V-ALERT
Virtual World for Awareness and Learning on Information Security

Програма "Учене през целия живот"

Срок на реализация: 2013-2015
Партньори: България, Гърция, Сърбия, Хърватия, Кипър

Интернет адрес
Контакти

Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

ADB MULTIPLATFORM
Adriatic Danube Black Sea multimodal platform
SEE Transnational Cooperation Programme

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ( ЦРМТ ) към БТПП
www.bcci-mdc.eu
www.adbmultiplatform.eu

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

TRUST
TRansparency for sUStainable social policy,
Прозрачност за устойчива социална политика

Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог в
рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Срок на реализация: 2012-2014
Бенефициент: Българска търговско-промишлена палата
Партньори
: Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO)

Описание
Презентации от кръгла маса 27 март 2014 г.
Анализи на тристранното сътрудничество в България
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

Здравословни и безопасни условия на труд
Фонд "Условия на труд"

Интернет адрес
Контакти


 
   

GuardEn
Guardians of Environment Framework: An Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitation of Harmed Territories

Срок на реализация: 01/10/2012 - 30/11/2014
Партньори: България, Гърция, Италия, Румъния, Словения,
Сърбия, Унгария и Република Хърватска.

Интернет адрес
Контакти

Кратка информация за проекта
Стандарт GuardEn – екологичен стандарт за ферми и предприятия от агро инсдустрията
Презентации за проведени семинари и консултационни сесии
Полезна информация за сдружение Тринога

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

MILD HOME
My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy House for our Eco Green Village
Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа

Срок на реализация: 2012-2014
Партньори: Австрия, България, Гърция, Италия, Румъния, Сърбия, Унгария

Описание
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

ADB MULTIPLATFORM
Adriatic Danube Black Sea multimodal platform
SEE Transnational Cooperation Programme

Срок на реализация: 2012-2014
Партньори: България, Австрия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Албания, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Украйна

Интернет адрес
Описание
Национална среща РП5, 18.11.2013
Среща за учредяване на ЦРМТ, 10.12.2014
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

LINKED2MEDIA
An opened linked data platform for semantically-interconnecting online,
social media leveraging the corporate brand and market sector reputation analysis and
response optimization services

7-th Framework Programme

Срок на реализация: 2011-2014
Партньори: България, Турция, Гърция, Испания, Италия, Румъния, Ирландия

Интернет адрес
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

WE-EEN
Wizard of the Environment: the Enterprise Europe Network
Competitiveness and Innovation Framework Programme

Срок на реализация: 2012-2014
Партньори: България, Германия, Гърция, Италия, Македония, Румъния, Словения,
Сърбия, Черна гора, Хърватска

Интернет адрес
Описание
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

CONNECTION
Centre for exchange of information on cross-border economic cooperation

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Приоритетна ос 1.1 Физическа и информационна инфраструктура

Срок на реализация: 2011-2013
Партньори: България, Сърбия

Описание
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

EAST INVEST
European Eastern Partnership initiative

Срок на реализация: 2011-2013
Партньори: Организации от 28 държави от Европа и Азия

Интернет адрес
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

SAGITTARIUS
Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces,
safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience

SEE Transnational Cooperation Programme

Срок на реализация: 2011-2013
Партньори: България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Хърватска, Молдова

Интернет адрес
Контакти

Рекламна кампания
Резултати

Информация за проекта   Ръководство за сателитни партньори (на английски)
Споразумение за сателитен партньор (на български)

Бюлетини по проекта:
Бюлетин №3     Бюлетин №4     Бюлетин №6

Презентации от информационния ден по проекта (19.12.2011 г.)
Представяне на проекта
Културно наследство в България
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

RECULTIVATUR
Elaboration of a tool for the inclusion of religious-related cultural values in the planning and
development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas

SEE Transnational Cooperation Programme

Срок на реализация: 2011-2013
Партньори: България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Босна и Херцеговина

Интернет адрес
Контакти

Кръгла маса 20 ноември 2012 г.:
Презентация 1
Презентация 2
Презентация 3
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

EURASIA-FASHION
Strengthening Central Asian - European partnership and co-operation in the fashion sector
Central Asia Invest Programme

Срок на реализация: 2011-2012
Партньори: България, Гърция, Холандия, Узбекистан, Киргистан, Казахстан

Брошура (английски език)

Бюлетин № 1 (английски език)
Бюлетин № 2 (английски език)
Бюлетин № 3 (английски език)
Бюлетин № 4 (английски език)
Бюлетин № 5 (английски език)
Бюлетин № 6 (английски език)

Анализ на текстилния сектор на страните от Централна Азия:
Киргизстан (английски език), Казахстан (английски език), Узбекистан (английски език)

Интернет адрес
Контакти
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

PROCEED
PROmotion and coordination of environmental research in
Central and Eastern Europe for a sustainable Development with
the support of the Enterprise Europe Network
7 ма Рамкова програма

Срок на реализация: 2011-2013
Партньори: България, Гърция , Дания, Италия, Латвия, Литва, Македония,
Полша, Румъния, Сърбия, Словения, Хърватия

Описание
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

REE_TROFIT
Training on Renewable Energy solutions and energy Efficiency in reTROFITting
Intelligent Energy - Europe Programme

Срок на реализация: 2010-2013
Партньори: Италия, Гърция, Унгария, Франция, Дания, България

Интернет адрес
Описание

Наръчник за строителни специалисти
Контакти


Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

Tex-EASTile
Sustainable Innovation for Textile in South East Europe
SEE Transnational Cooperation Programme

Срок на реализация: 2009 – 2012 г.
Партньори: България, Италия, Гърция, Румъния, Унгария, Босна и Херцеговина

Интернет адрес
Контакти
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

WASTEKIT
WASTE management focussing on: Knowledge and Integration to
create Transnational economic development

7th Framework Programme

Срок на реализация: 2009 - 2012
Партньори
: България, Великобритания, Италия, Холандия

Интернет адрес
Дейности
Контакти
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

GREEN
GReening business through the Enterprise Europe Network
Competitiveness and Innovation Framework Programm
e

Срок на реализация: 2010 - 2012
Партньори: България, Италия, Румъния, Гърция, Сърбия, Словения, Черна гора,
Хърватска, Македония, Турция


Интернет адрес
Описание
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

PLATO
Stimulation of cross-border trade between Flanders, Bulgaria, Serbia and Romania
Co-operation programme between Flanders and Central and Eastern Europe

Срок на реализация: 2010-2012
Партньори
: Фландрия, България, Сърбия, Румъния

Контакти


 
   

EUP4SME
EU Policies for SMEs
Competitiveness and Innovation Framework Programme

Срок на реализация: 2010 - 2011
Партньори: България

Описание
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

KIMET
Methodology for the Identification and Transfer of Implicit Knowledge in the Industrial SME
Leonardo da Vinci

Срок на реализация: 2009 – 2010 г.
Партньори: България, Франция, Испания, Холандия

Интерент адрес
Свали диск
Newsletters No: 01, 02, 03, 04, 05
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

Development and Approbation of Applied Courses based on the Transfer of
Teaching Innovations in Finance and Management for Further Education of
Entrepreneurs and Specialists in Latvia, Lithuania and Bulgaria

Leonardo da Vinci

Срок на реализация:
2008 – 2010 г.
Партньори: България, Великобритания, Латвия, Литва, Финландия

Описание
Презентация по проекта- 14.09.2010 г.          Презентация по проекта- 11.06.2010 г.
Курсове
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

CHANGE
Chambers Promoting Intelligent Energy for SMEs
Intelligent Energy - Europe Programme

Срок на реализация: 2008 – 2010 г.
Водеща организация по изпълнение на проекта е Европалати
Партньори - ТПП от 12 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватска, Германия,
Испания, Франция, Унгария, Италия, Малта, Полша и Швеция.

Дейности
Интернет адрес
Покана за включване в мрежата
Въпросник за проучване на мнението на МСП по въпроси на енергийната ефективност
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

IMPACT
Implementation of the Provisions of the Acquis Communautaire and Transfer of best EU practices
Business Support Programme for Bulgaria, Romania, Croatia and Turkey

Срок на реализация: 2008 – 2010 г.

Дейности
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

GATEWAY TO EUROPE
Performance Improvement Actions for local BROs and Companies to Achieve a Successful Integration
Business Support Programme for Bulgaria, Romania, Croatia and Turkey

Срок на реализация: 2008 – 2009 г.
Партньори: България, Италия, Румъния, Полша, Словения, Хърватска.
Интернет адрес
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

E-RESPYME
Ethical and Social Responsibility Management System
Leonardo da Vinci

Срок на реализация: 2007 – 2009 г.
Партньори: България, Испания, Италия, Литва

Интернет адрес
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

A Helping Hand for SMEs - Mentoring Business Transfer
European Commission


Срок на реализация: 2007 – 2009 г.
Лидер: Европалати
Партньори
: 36 Търговски палати

Интернет адрес

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

CASE
Chambers towards Acquis Support and Business Ethics
Business Support Programme for Bulgaria, Romania, Croatia and Turkey

Срок на реализация: 2007 – 2009 г.
Партньори: България, Румъния, Хърватска, Турция

Интернет адрес
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

WESIGN
A market validation project implemented by the Chambers of Commerce in 9 European countries with
the objective of increasing knowledge and enhancing the access of SMEs to digital certificates by
demonstrating the potential of various e-signature applications

e-Ten Programme

Срок на реализация: 2008 – 2009 г.
Партньори: България, Румъния, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Португалия, Швеция, Белгия

Брошура
Интернет адрес
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

Break Gender Stereotypes, Give Talent a Chance
European Commission

Интернет адрес
Дейности
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

ETP
Executive Training Programme Japan and Korea
European Commission

Срок на реализация: 2007 - 2008

Интернет адрес
ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРИ В ЯПОНИЯ И КОРЕЯ (ETP)
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
 


Women ON BOARD of local development
European Commission

Интернет адрес
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

ARTEMIS
Achieving Reinforcement in Training of Employees
and Managing Innovation in South-Eastern Europe

DG Enlargement Programme


Срок на реализация: 2007 – 2008 г.
Партньори: България, Гърция и Турция

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   


Bulgarian-Flemish Project
Network Training Centres SME Bulgaria
Bilateral project

Срок на реализация: 2007 – 2008 г.
Партньори – България и Фландрия


 
   


LD-CAST
Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology
6th Framework Programme

Срок на реализация: 2006 – 2008 г.
Партнъори: България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Австрия

Интернет адрес
Информационна брошура за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   


FUSION
Business process based on Semantically-enabled Service-Oriented Business Applications
6th Framework Programme


Срок на реализация: 2006 – 2008 г.
Партньори: България, Германия, Полша, Гърция, Унгария, Германия, Румъния, Чехия, Австрия

Интернет адрес

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   


ETCS
Euro Trainers Coaching Service
Leonardo da Vinci

Срок на реализация: 2006 – 2008 г.
Партньори: България, Румъния, Испания, Гърция

Интернет адрес
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   


NEW No-borders European Workers Hospitality
Leonardo da Vinci

Срок на реализация: 2006 – 2008 г.
Партньори: България, Италия, Румъния, Кипър, Малта, Словения

Интернет адрес

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   


S.M.A.
Succession Managers for small and medium sized enterprises
Leonardo da Vinci


Срок на реализация: 2007 – 2008 г.
Партньори: България, Италия, Гърция, Испания, Австрия, Великобритания, Швеция, Финландия

Интернет адрес
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   


Ce.S.Bu.
Centri Servizi in Bulgaria
Bilateral project


Срок на реализация: 2006 – 2008 г.
Партньор: Търговската Палата от регион Венето – Италия

Дейности по проекта

 
   

COMPETE
Competitiveness, Management and Performance
of young entrepreneurs through training and exchanges

DG Enlargement Programme


Срок на реализация: 2006 – 2008 г.
Партньори: България, Гърция и Турция

Дейности по проекта
Списак на одобрените кандидати за работно посещение Солун 19-23 ноември 2008
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

USE ELP
Usage of European Language Portfolio for teachers in adult education
GRUNDTVIG

Срок на реализация: 2006 – 2008 г.
Партньори: България, Германия, Гърция, Чехия, Италия, Полша, Румъния, Испания, Швеция

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

NO GAPs
No Good Agricultural Practices in Bulgarian Food Safety
PHARE

Срок на реализация: 2006 – 2007 г.

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

SUN_E
Start up new Enterprise
European Commission – DG Enterprise and Industry

Срок на реализация: 2006 г.
Партньори: България, Гърция, Италия, Дания, Чехия, Словения, Румъния

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

ELIOS
Ministry of Foreign Affairs - Italy

Срок на реализация: 2005 - 2006 г.
Партньори: България, Италия


 
   

EcoDesign
Promoting Eco-design Activities in the Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) of
the Electrical/Electronics Sector

European Commission – DG Enterprise and Industry


Срок на реализация: 2005 г.
Партньори: България, Норвегия, Латвия, Италия, Белгия, Словения, Португалия, Швеция, Унгария, Ирландия, Франция, Дания, Гърция, Полша, Турция, Испания, Великобритания

Интернет адрес

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

HERMES
Harnessing Employment, Regional Mobility and Entrepreneurship in South–Eastern Europe
PHARE

Срок на реализация: 2004 – 2006 г.

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

SEEDS
Sustainable and Effective Entrepreneurship’s Development Scheme
INTERREG III B – CADSES

Срок на реализация: 2004 – 2006 г.

Интернет адрес

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

Promoting Economic Development through
Social Accountability in CEI countries

Central European Initiative Fund

Срок на реализация: 2004 – 2005 г.

Интернет адрес

 
   

B.O.S.S.
Business Opportunities and Services for Small-micro companies
Border Regions Development and Economic Reinforcing

Срок на реализация: 2003 г.
Партньори: България, Белгия, Германия, Унгария, Италия, Малта,
Полша, Румъния, Словения, Испания

Интернет адрес
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

B-CROSS
Business Cooperation One Stop Shop Platform
INTERREG III B - CADSES

Срок на реализация: 2002 – 2004 г.

Интернет адрес
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

CB-BUSINESS
Cross-Border Business Intermediation through Electronic Seamless Services
5th Framework Programme

Срок на реализация: 2002 – 2004 г.

Интернет адрес
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

La Mer
PubLic key infRAstructure based on sMart cards in south Eastern Europe
5th Framework Programme

Срок на реализация: 2002 – 2003 г.

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

CAPE
PHARE – Business Support Programme

Срок на реализация: 2000 - 2004 г.
Партньори: Организации от Централна и Източна Европа
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз

 
   

SEED
South Eastern European Digital Economy
5th Framework Programme

Срок на реализация: 2000 – 2002 г.
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз