Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при
трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Back   HOME
 

  

Контакти

БТПП
Беата Папазова: тел.: (02) 8117 437, E-mail: b.papazova@bcci.bg
факс: (02) 987 32 09