Проекти с участие на БТПП
 Back   HOME
   
     Предстоящи проекти Приключили проекти     
  Актуални проекти  

SCOPE - Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations.

ИНТЕРРЕГ Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“

Срок на реализация: 2019 - 2021
Партньори: 8 организации от 3 страни (Албания, България, Гърция)

Кратка информация за проекта
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

SMEApp  - Increasing SME Apprenticeship Engagement
Програма "Еразъм +" - Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Срок на реализация: 2015 - 2018
Партньори: България, Великобритания, Канада, Германия и Полша

Кратка информация за проекта
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

Corporate Social Responsibility for All (CSR-for All)
Корпоративна социална отговорност за всеки


Инструмента за предприсъединителна помощ,
Партньорска програма за подпомагане на гражданското общество 2014-2015

Срок на реализация: 2014 - 2016
Партньори: Турция, Румъния, Хърватия, Македония, Черна гора, Швейцария, Сърбия, България

Кратка информация за проекта
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

Mediation meets Judges
Медиацията среща съдиите


Програма Civil Justice

Срок на реализация: 2014 - 2016
Партньори: Испания, Франция, Белгия, Ирландия, Италия, Кипър, България

Интернет адрес
Контакти

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

Заедно на европейския пазар
– общи възможности за фирмите от бранш "Текстил и облекло" от трансграничния регион

Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия
Together the European market - common opportunities for companies in industry
"Textiles and clothes" of cross-border region

Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране,
решаване на проблеми и развитие

Срок на реализация: 2014 - 2015
Партньори: България, Сърбия

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

V-ALERT
Virtual World for Awareness and Learning on Information Security

Програма „Учене през целия живот“

Срок на реализация: 2013-2015
Партньори: България, Гърция, Сърбия, Хърватия, Кипър

Интернет адрес
Контакти

Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при
трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Срок на реализация: 2009 - 30.06.2015

Интернет адрес
Контакти
Вуртуална социална академия
Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз