FASTEST
Back   HOME
 

 
Главната цел на проекта е да разработи виртуална платформа за професионално обучение в областта на агро-индустрията. В разработването на платформата ще участват центрове за професионално обучение, средни профилирани училища, бизнес организации и фирми, работещи в бранша със значителен опит. Основно място в платформата ще заемат реални примери от дейността на предприемачите и разрешаване на конкретни казуси.

Целевите групи на проекта са центрове за професионално обучение, учители, ученици и други заинтересовани страни. Очакваните резултати са свързани с предлагането на професионално обучение, което да е по-тясно свързано с нуждите на бизнеса и с възможността учащите се да бъдат въвлечени в реални практики и дейности на бизнеса и предприемачите.

Основните дейности, които БТПП ще изпълнява са свързани с: идентифициранe на добри практики в България, ангажиране на предприемачи от сектора в пилотните схеми на обучението, тестване на разработените обучителни материали и програми, изработване на 2 късометражни видео филмa с добри практики при професионалното обучение в агро-индустрията.