Project GPP-FURNITURE
Back   HOME
 

 
Основните дейности по проекта са свързани с разработване на он-лайн платформа за обучение на заети в производството на мебели за изработване на екологосъобразни продукти. Целева група на проекта са мениджъри на предприятия от сектора, които да повишат своите компетенции по отношение на изискванията за изработване на екологични мебели и подготовка на оферти за участие в зелени обществени поръчки. Платформата ще бъде достъпна за ползване от фирмите и на български език.

БТПП е ангажирана в разработване на учебното съдържание и модули за платформата и е определена за водещ партньор на дейностите, свързани с разпространение на резултатите по проекта: осигуряване на публикации в медии и специализирани издания, организиране на информационни дни и събития, отразяване на проекта в социалните медии – Facebook, Linkedin, Twitter и др.

Основните дейности, които БТПП следва да реализира са насочени към създаване на мрежа от заинтересовани фирми, производители на мебели, които чрез обученията и ползването възможностите на он -лайн платформата да:

  • повишат своите знания и умения с цел  участие в „обществени поръчки“, обявени в рамките на единния пазар;
  • подобрят своята конкурентоспособност чрез споделяне на  иновативни технологични практики;
  • създадат нови бизнес възможности за увеличаване на техния износ

Брошура 2 ТУК
Брошура 1 ТУК