ERASMUS+
Back   HOME
 

 
Проектът цели да проучи съществуващите системи на професионално образование, обучение и чиракуване в партниращите си страни; да приложи добри практики от Германия и Канада в тази сфера и да разработи обучителни програми които да подпомагат МСП при наемане на чираци.

Целевите групи на проекта са микро, малки и средни предприятия; организации свързани с професионално образование и обучение; младежи, които навлизат на пазара на труда; заинтересовани страни, които работят с млади хора, попадащи в категория NEETs които не учат, не работят и не се обучават. Проектът цели да проучи добри практики от страни с развити системи на професионално образование, обучение, и чиракуване, да ги адаптира към местните условия на пазара на труда и да ги приложи пилотно.

Основните дейности, които БТПП ще изпълнява са свързани с анализ на бариерите и пречките, стоящи пред бизнеса при наемането на чираци; разработване на програма за обучение, отговаряща на нуждите им и пилотното й внедряване. Целта на обучителната програма ще бъде да подпомага ръководителите на МСП в процеса на успешно наемане на чираци. За разработването й ще бъде ползван добрият опит на Института за професионално образование и обучение от Берлин, както и този на Канадската асоциация по чиракуване.