S.E.E.W.B.A.N.
Back   HOME
 

 
Основната цел на проекта е да се насърчат инвестиционните възможности за финансиране на жени предприемачи в Югоизточна Европа от страна на мрежи на „бизнес ангели“.

Целевите групи по проекта са жените предприемачи и жените „бизнес ангели“.

Основните дейности по проекта включват създаването на консорциум на жените „бизнес ангели“ с партньори от 7 страни-членки на ЕС: България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария, Италия, Обединено кралство (Шотландия).
Проектът предвижда проучване на добри практики на успешни жени „бизнес ангели“ от Италия и Шотландия; проучване на пречките, предизвикателствата и факторите за успех на жените „бизнес ангели“ в България; организиране на обучения за повишаване на уменията на жените „бизнес ангели“ и жените предприемачи; създаване на уеб платформа, която ще даде възможност за улесняване работата в мрежа на жените предприемачи и жените „бизнес ангели“ от района на Югоизточна Европа и осъществяване на връзка с други международни контактни мрежи.

Очакваните резултати от проекта са свързани с подобряване достъпа на жените предприемачи до финансиране от мрежи на „бизнес ангели“.