Назад

Представяне на финансови продукти и услуги за подкрепа на експорта

Инициатива на Съвета по инвестиции към БТПП
 

Финансови инструменти за подкрепа на експорта бяха представени в Българската търговско-промишлена палата. Съветът по инвестиции към БТПП организира събитието, осъществено в хибриден формат. Над 40 участници се запознаха с финансови продукти и услуги, които насърчават и подкрепят износа на български компании.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза в началото на уебинара, че България  продължава да се нуждае от експерти по външна търговия, въпреки реализирания ръст на износа след пандемията. Осигуряването на допълнителни инструменти за подкрепа на експортно ориентираните компании е ключов елемент в успешната им дейност.

Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен фонд, представи дейността на организацията, която се стреми да заложи финансова стабилност и предвидимост. Особено за малкия бизнес използването на инструментите на фонда е гаранция за споделен риск, възстановяване на капитал, осигуряване на финансиране и подкрепа на екосистемата. Решенията за ликвидност, предлагани от фонда, са предназначени за инвестиции в технологичен трансфер, подпомагане на бизнес ангели – стартиращи компании, рисков капитал и ликвидност за интернационализация на МСП. Основната цел на тези инструменти е създаване на повече пазарен капитал. Те са приложими при всеки етап от развитието на бизнеса – от момента преди създаването, при растеж, развитие и т.н. на компанията.

В периода 2021 – 2022 г. Европейският инвестиционен фонд е насочил усилията си към подкрепа за компаниите в България за справяне с последиците от Ковид кризата. Фондът предоставя основно оборотни кредити за малкия бизнес /Jeremie/ и гаранции за краткосрочно оборотно финансиране на търговски операции /Pan-European Guarantee Fund/.

Рисковият капитал от Европейския инвестиционен фонд се разпределя чрез 6 различни инструмента през 11 фонда, базирани в София. Общата сума на рисковия капитал, насочена към фондовете, възлиза на 210 млн. евро. 

Д-р Анна Кършовска представи застрахователните продукти на Българската агенция за експортно застраховане. Мисията на БАЕЗ е да подкрепя политиката на държавата в няколко основни направления: стимулиране на износа на стоки и услуги на българските предприятия; намаляване междуфирмената задлъжнялост; улесняване достъпа до финансиране на фирми от сегмента МСП. Собственият капитал на агенцията е над 27,7 млн.лв. през 2022 г. През миналата година е застраховала експорт за 1 958 млн. лв. Общият застрахован оборот е 4 001 млн. лв. с над 17 000 длъжника. През 2021 г. БАЕЗ е платила над 6,2 млн. лв. щети.

Застрахователното покритие на агенцията за вътрешнотърговски и кредитни сделки в България се разпределя между търговски риск, кредити за предексппортно финансиране, кредити, несвързани с експортна дейност, факторинг и гаранции.

Д-р Кършовска разясни различните видове застраховки на агенцията, сред които: вземания на отсрочено плащане срещу търговски и политически риск; вземания на отсрочено плащане, прехвърлени с договор за факторинг; банкови кредити и финансирания, отпуснати на големи или МСП компании за предекспортно финансиране, за реализиране на български инвестиции в чужбина или за оборотни средства; застраховка на български инвестиции в чужбина; акредитиви, издадени от чуждестранни банки в полза на български износители. БАЕЗ издава и гаранции за изпълнение по договори при обществени поръчки по ЗОП и по междуфирмени договори. Бяха представени възможните схеми на застрахователните решения с различни участници и етапите на застраховане. 

Петър Арнаудов и Мила Григорова, специалисти по търговски финанси в УниКредит Булбанк, направиха представяне на услугите на банката при финансиране на експорт. Основната дейност е свързана с експортни акредитиви, които представляват неотменяем ангажимент на банката на купувача /издаващата банка/, в полза на продавача – бенефициент по акредитива за плащане на определена сума, срещу представяне от бенефициента на предвидените в условията на акредитива документи в установените срокове. Предназначението му е за доставчици и/или износители на стоки и услуги в страната и чужбина, както и за износители, търгуващи с нови клиенти на непознати или високорискови пазари.

Арнаудов уточни, че УниКредит Булбанк поддържа кореспондентска мрежа от над 600 банки в света и има опит с обработването на акредитиви от над 100 страни.

Възможностите за финансиране, предоставяни от банката, се изразяват в сконтиране на експортни акредитиви – откупуване на вземания по документ, платим на отсрочено плащане. Предимствата на тази услуга са, че е лесно достъпна, бърза, елиминира напълно кредитния риск за клиента и не изисква оценка на кредитоспособността на клиента, а средствата се авансират 100%. Вносителите на стоки и услуги от чужбина и страната също могат да се възползват от финансиране „на виждане“ на договорените отложени плащания.

Григорова представи Булбанк онлайн – модул търговско финансиране. Това е дигитален канал за обработка на входящи и изходящи транзакции от обхвата на търговското финансиране – банкови гаранции, акредитиви, документарни инкаса. Инструментът има допълнителни функции, сред които консултиране за условията по транзакциите директно през приложението; достъп до справки и история на транзакциите; съобщения в календара за проследяване на различни събития по сделките; шаблонни документи и др.

Рафи Ширинян и Десислава Йорданова от компания Трейдуинд Факторинг представиха решения за трансгранично търговско финансиране, които подобряват ликвидността и стимулират растежа в международен мащаб.

Компанията финансира сделки с партньори от Северна Америка и Европа, Близкия Изток, Австралия, Южна Америка, Азия и Африка. Една от услугите е експортен факторинг при доставка на разсрочено плащане. Този финансов инструмент помага на компаниите – доставчици да ускорят своите парични потоци, да подобрят събираемостта и да контролират риска от фалит на своите клиенти. Компанията може да финансира част от веригата на доставки на дадена фирма. Използват се техники за финансиране и намаляване на риска, за да се оптимизира управлението на оборотния капитал и ликвидността за даден доставчик.

Ширинян разясни какво представлява експортният факторинг без регрес. Това е търговско финансиране на продажби в условията на отложено плащане, при което факторът предоставя на доставчика финансиране на бъдещите му вземания от клиенти, чрез отпускане на кредитно-застрахователни лимити за платците/купувачите по факторинг. Трейдуинд се явява посредник между купувач и доставчик и елиминира напълно кредитния риск като покрива риска от неплатежоспособност и фалит на купувача. При експортен факторинг при доставка на разсрочено плащане се проверява кредитоспособността на клиента на доставчика и се отпуска лимит за него. Трейдуинд купува вземанията и ги финансира, а след това ги управлява и събира. При невъзможност за плащане поради фалит, факторинг компанията покрива загубата.

Бяха представени предимствата и недостатъците на отложеното плащане, както и ползите, сред които подобрена ликвидност и увеличена конкурентоспособност.

Допълнителни възможности за подкрепа на търговска сделка бяха илюстрирани - като експортен факторинг на база документно инкасо и на база акредитиви също. Финансиране на веригата за доставки също е възможно посредством Трейдуинд.

Сред клиентите на факторинг компанията са: производители, търговци на едро, дистрибутори, вносители и износители, фермери и преработватели. Секторите, които се обслужват, са: конфекция и текстил, храни и напитки, електроника, производство и машиностроене, автомобилна индустрия. 

Председателят на Съвета по инвестиции Владимир Томов проведе активна дискусия с участниците и лекторите на събитието.

 

 

 


02.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад