Назад

Среща с министъра на околната среда и водите

Обсъждане на важни екологични въпроси, касаещи бизнеса


 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна със служебния министър на околната среда и водите Росица Карамфилова за обсъждане на важни проблеми, свързани с опазването на околната среда, касаещи бизнеса.

Министър Карамфилова изтъкна необходимостта от създаването на работещ алгоритъм за изпълнението на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) – 2021-2030 г., в различните сектори на националната икономика и от прилагането на интегриран подход за управление на политиката по отношение на климатичните промени и произтичащите от тях предизвикателства. Посочи също необходимостта от прилагането на превантивни мерки за предотвратяване на негативните екологични последици вместо последващо влагане на средства и усилия за тяхното отстраняване. Тя се спря и на въпроси, свързани с изграждането на ВЕИ, с въвеждането на кръговата икономика и удължаване на жизнения цикъл на продуктите, чрез политики и технологични решения за повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти, както и с прилагането на принципите на Зелената сделка.

Симеонов постави въпроса за прилагането на принципа „замърсителят плаща“ при данъчното облагане, което би дало стимул за по-екосъобразно поведение на бизнеса и гражданите. Той изтъкна ангажираността на Палатата с въвеждането и прилагането на принципите на кръговата икономика. Посочи, че членството на БТПП в Европалати и в други структури на европейско равнище, дава възможност за идентифициране и разпространяване на добри европейски практики в областта на опазването на околната среда от бизнеса. Предложи, също така, представител на МОСВ да участва в срещите на Съвета за кръгова икономика и зелена алтернатива при БТПП.

Председателят  на БТПП представи предимствата, които предлагат клаузите за  Арбитражен съд в договорите, което осигурява по-своевременно, по-бързо и по-качествено решаване на споровете.

Особено внимание бе отделено на услугите, които предоставя GS1 България при БТПП и се спря на възможността за проследяване на отпадъците чрез баркодове, което се прие с голям интерес от министъра и членове на екипа й, които ще бъдат поканени да вземат участие в работата на специализирани тематични групи на международната организация.

Симеонов предложи да се проведе широка разяснителна кампания за екологичните задължения на бизнеса и във връзка с това покани министъра или представители на МОСВ да участват в срещите, които Палатата организира с председателите на Регионалните търговско-промишлени палати и на браншовите организации.

Срещата бе оценена като ползотворна и за двете страни. Взе се решение за по-активно бъдещо сътрудничество.

 


22.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад