Назад

Редовно годишно Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП

На проведеното редовно годишно Общо събрание членовете на Съвета на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата  утвърдиха Отчета за дейността на Съвета през 2022 г. и приеха Програма за работата му през 2023 г.

При проведено оживено обсъждане участниците изразиха общо мнение, че е необходимо като основен приоритет в Програмата да се изведе приемането на Закон за браншовите организации,  който ясно да уреди институционалния им статут. Отчетено бе, че темата е много важна, тъй като липсата на нормативна уредба на тази материя се отразява негативно върху работата им. Представени бяха различни примери в подкрепа на това становище.

На второ място акцент бе поставен върху темата за образованието и необходимостта от провеждане на обучения за повишаване квалификацията на кадрите с цел преодоляване липсата им в много сфери на икономиката.

Специално внимание бе отделено на връзките между браншовите организации и професионалните гимназии и значението им за подготовката на кадри в съответните специалности; участието на представители на браншови организации в изпитните комисии; по-активното им привличане в процеса за актуализиране на учебните програми, които често имат нужда от обновяване, за да отговорят на новите съвременни изисквания. Решено бе в тази посока да се проведат срещи с представители на НАПОО и Министерство на образованието. Споделен бе опит от провеждане на обучения от Центрове за професионално обучение.

Положително бе оценена възможността със съдействието на БТПП да се направят постъпки за включване на нови професии в Класификатора на професиите.

Изразено бе удовлетворение за продължаваната от БТПП утвърдена практика да поддържа постоянна комуникация с членовете на Съвета на браншовите организации за взаимен обмен на информация и за изготвяне на общи позиции по важни въпроси от икономически, правен и социален характер.

Общото събрание избра състав на Бюро на Съвета на БО, както следва:

председател: Атанас Урджанов – председател на Асоциация на месопреработвателите в България;

заместник-председатели:
Людмил Иванов – член на УС на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове;
Лъчезар Искров – член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации;

членове:
Мариана Кукушева - председател на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите;
Илия Петров – съпредседател на Браншова организация за текстил и облекло;
Павлина Иванова – председател на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение бъдеще за туризма“;
Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна академия България“;
Мартин Янев – член на УС на Клъстер „Зелен транспорт“;
Гена Събева – председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България;
Ирена Перфанова – заместник-председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“;
Андрея Щерев - председател на „Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии“.

Преди деловата част, на Мариана Кукушева, председател на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, беше връчен Юбилеен сребърен медал „125 години БТПП“ за дългогодишно членство в Съвета на браншовите организации, заемане на различни ръководни длъжности през годините в Съвета и по повод  кръгла годишнина.

 

 


27.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад