Назад

Начало на ежегодното обучение по въпросите на Арбитражния съд в БТПП

Лекции по теория и практика от изявени арбитри и университетски преподаватели


 

За шестнадесета поредна година Българската търговско-промишлена палата организира обучение на юристи по въпросите на Арбитражния съд.

Курсът бе открит на 16 февруари и ще продължи до 3 май т.г., като хибридното провеждане на мероприятието, присъствено и онлайн, позволява участие на широка аудитория,  включително и извън София.

Нивото на обучението, както всяка година и сега, привлича участници сред представители на различните професии в системата на правораздаването, адвокати, юрисконсулти, а така също и студенти от юридическите факултети в страната.

Бизнесът в България и юридическата общност са изправени пред редица новости на средата, в която работят. Те трябва да бъдат усвоени чрез обучения, в това число алтернативните методи за разрешаване на спорове и тяхната цифровизация и преминаването им в онлайн среда.

Настоящият курс е гъвкав отговор на възникващите потребности от обучение, като  цели непрестанното популяризиране и  безкомпромисно утвърждаване на арбитражното производство като метод за разрешаване на спорове.

За участниците в обучението е предвидено да възприемат от първо лице, включително и чрез участие в открити заседания, един добър арбитражен процес, което ще има за цел да ги убеди, че това за тях е предпочитано място за разрешаване на спорове - в среда, в която ги изслушват и възприемат като равнопоставени колеги и обръщат внимание на доводите им в непринудена обстановка и при правила, които не изискват екстремни действия, както е в гражданския процес пред съда.

В курса се обръща внимание и на алтернативните методи за разрешаване на правни спорове, каквито са медиацията, помирителното производство и посредничеството.

Предвижданията са, че приетите от българския законодател изменения и допълнения в Закона за медиацията, относно въвеждане на задължителен характер на медиацията по изрично изброени съдебни спорове в държавните съдилища, ще осигури участието на страните в помирителните процедури и ще се превърнат в средство за доказване за предимствата на медиация, предхождаща образуване на арбитражно или съдебно дело и проведена  в извънсъдебни центрове по медиация.

Първият лектор - председателят на АС при БТПП Благовест Пунев, откри курса, като в приветствието си към участниците изтъкна, че арбитражният способ за разрешаване на спорове непрекъснато се усъвършенства.

В АС особено отношение се обръща на електронното правосъдие, което се прилага в различни форми: електронна комуникация, онлайн портал „електронна система за достъп до делата“, електронна база данни за комуникация.

На страните в процеса е дадена възможност да следят развитието на процесуалните действия,  да са своевременно уведомени за постъпилите книжа, както и да участват онлайн в откритите арбитражни заседания.

В своето изказване Благовест Пунев посочи нуждата от отговорност и професионализъм на всички участници в процеса на разглеждане и решаване на арбитражните дела.

Като привлечени лектори на курса, освен председателят на АС при БТПП, участват и зам.-председателите Ружа Иванова, Александър Кацарски и проф. Ангел Калайджиев,  почетният председател проф. Силви Чернев, доц. Венцислава Желязкова, гл. ас. Силвия Спасова и гл. ас. Ивайло Костов, които са юристи с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели в юридическите факултети в страната.

 


20.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад