Назад

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд за членове на Съвета на БО при БТПП

Бяха изнесени актуални презентации и споделени полезни практики


По инициатива на Съвета на браншовите организации при БТПП бе проведено тридневно обучение по Програмата за „Здравословни и безопасни условия на труд“ с участие на браншови организации, членове на Съвета.

Събитието бе открито и ръководено от Людмил Иванов – председател на Съвета на БО при Палатата и на Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия.

Пред участниците в обучението, н.с. I-ва ст. инж. Митко Мирчев представи тема „Стратегическата рамка на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа за периода 2021 – 2027 година“, в която са определени ключовите приоритети и действия за подобряване на здравето и безопасността на работещите, като са взети под внимание бързите промени в икономиката, демографията и моделите на работа. Лекторът се спря подробно на основните цели, върху  които е съсредоточена стратегията: промяна, превенция и подготвеност. Представена бе новата концепция – Индустрия 5.0 с трите основни елементи в нея: ориентираност към човека; устойчивост и издържливост. Присъстващите бяха запознати и с разработения нов стандарт ISO/PAS 45005:2020 -  Безопасната работа по време на Пандемията от Covid 19, който вече е преведен и достъпен и на български език. Презентация по темата вижте ТУК.

Цветан Симеонов – председател на БТПП, приветства участниците и ги запозна с резултатите от 29-тото годишно издание на Икономическото проучване на „Европалати“ за бизнес климата в Европа. То отразява общото чувство на увереност за възстановяване от пандемията от Covid – 19 през 2022 г. За България очакванията на бизнеса и прогнозите за икономическо възстановяване през 2022 г. също са позитивни, но с премерена оценка на приходите от продажби и инвестициите. Доминират притесненията касаещи ръста на цените на енергията и суровините. Очакванията на предприемачите са, че достъпът до енергия и суровини ще бъде най-голямото предизвикателство за следващата година, заедно с несигурността относно корекциите на пазара на труда в резултат на недостига на квалифицирани работници и общото увеличение на разходите за труд. Резултатите от проучването ще намерите на адрес: https://www.bcci.bg/news/18344 , а презентацията на БТПП: https://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/EES2022Presentation.pdf

В рамките на мероприятието, проф.д-р Симеон Ананиев – председател на Клъстър „Зелен транспорт“ представи пред браншовите организации тема: „Световните вериги за доставки -затруднения от пандемията, подлагаща на изпитание служителите от транспортния сектор“. Състоя се оживена дискусия, на която бяха коментирани отделни казуси и примери от ежедневната практика.

Владимир Томов – председател на Съвета по инвестиции при БТПП направи презентация: „Инвестиционният процес и въздействието на нормативната уредба в областта на ЗБУТ върху него“. Лекторът запозна участниците с основните дейности на Съвета по инвестиции при БТПП, а именно: представяне на финансови и инвестиционни продукти; разработване на инвестиционни проекти; разглеждане на проекти за финансиране от членовете на Съвета; съдействие за сключване на сделки между членовете; Организиране и участие в семинари и форуми. Представени бяха Финансови продукти, предоставяни от Съвета, както и Активни проекти. Презентацията ще намерите ТУК

Голям интерес и дискусия сред участващите браншови организации предизвика направената Презентация от Българската банка за развитие на тема „Нови продукти за МСП“. Лекторите: Димитър Стоилов, ръководител екип „Бизнес развитие“ и Николай Добрев, представител на „Фонд за капиталови инвестиции“ представиха стратегическите цели на ББР: осигуряване на достъп до достатъчно и разнообразно финансиране за МСП; подпомагане на износа и интернационализацията на българските компании; Финансиране на прехода на МСП към зелена, кръгова и устойчива икономика, вкл. и чрез проекти за социална инфраструктура; подкрепа за фирмени иновации, технологично обновление и дигитализация на МСП. Представени бяха нови продукти за директно финансиране от ББР, както следва: Подкрепа за творчески индустрии, един от малкото продукти на банковия пазар насочен към творческите индустрии, тъй като тези предприятия са със затруднен достъп до кредитен ресурс; Подкрепа за стартиращи компании в производството, програма без аналог на пазара, предназначена за новосъздадени производствени предприятия; подкрепа за МСП, непопадащи в другите два сегмента. Разяснени бяха подробности отнасящи се за кандидатстване за новите продукти. Представени бяха възможностите на Фонда за капиталови инвестиции. Презентацията ще намерите ТУК

Гена Събева – председател на Асоциацията на интериорните дизайнери в България представи пред участващите браншови организации тема „Управление на времето и лична ефективност“. Акцент бе поставен върху способността на хората правилно да управляват времето си за да постигнат желаните и набелязани от тях цели и успехи. Три са основните фактори, които оказват влияние в този процес: разпределение на времето, включващо различните етапи от живота на човек, приоритизиране на поставените цели и делегиране. Според лектора, чрез планиране и правилно управление на времето се постигат: висока производителност, успех, лична и професионална удовлетвореност. Представени бяха примери за положителни практики в тази посока. Презентация по темата ще намерите ТУК

Десислава Димитрова – председател на създадения при БТПП Съвет по кръгова икономика – Зелената алтернатива за България представи темите: „Кръговата икономика и плана за възстановяване – условие за устойчиво развитие на Българската икономика през следващите 10 години“ и „Добра практика на „кръгов бизнес модел – ЛОПЯНКО ООД.“ Представена бе същността на кръговата икономика, като начин за производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Като най-проблемни сектори бяха посочени: производство на текстил; селскостопанските отпадъци и пластмасите, които ще бъдат във фокуса на плана за кръговата икономика.

Съветът "Кръговата Икономика - Зелената Алтернатива за България" е създаден да подпомага прехода към кръгова икономика на страната, съгласно Планът за действие за кръгова икономика на ЕС, който е основен стълб на “Европейския зелен пакт” - Зелената сделка. Очертани бяха стратегическите инициативи на Съвета:

  • образователна насоченост – кръгова икономика, модели, добри практики, кръгов дизайн;
  • обучения по сектори – трансформация към кръгова икономика, бизнес модели, консултации;
  • подкрепа на МСП § STARTUPS в посока растеж, развитие, експорт, стратегически проекти;
  • подкрепа за междусекторно сътрудничесто; индустриална симбиоза.

Представени бяха планираните дейности на Съвета за 2021 – 2022 г., насочени към създаване на комуникационна стратегия; стратегия за развитие, интернационализация, амбиции за участие в европейски платформи и др.

На второ място лекторът представи Плана за възстановяване и устойчивост на страната 2021 – 2027 г. и заложените приоритети.

Споделена бе добра практика на „Кръгов бизнес модел“ - БИО Стопанство „Лопянко“ЕООД, чиято основна цел е да възроди производството на сурова коприна в България чрез създаване на иновативно предприятие в един от най-изостаналите региони в страната – Северозападна България. Цялата презентация ще намерите ТУК.

При завършване на обучението участниците изразиха удовлетворение от представените теми и проведени дискусии и ги оцениха като много полезни за бъдещата им работа.

 

 

 


19.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад