Назад

Европейският бизнес прогнозира икономическо възстановяване за 2022 г.

България с позитивна нагласа по отношение на бизнес климата, но с умерени очаквания за приходите от продажби и инвестициите
29-тото годишно издание на Икономическото проучване на EUROCHAMBRES (EES2022) отразява общото чувство на увереност за възстановяването от пандемията  от COVID-19 през 2022 г. В същото време, докато постепенно навлизаме в нова икономическа фаза, остават възможностите  от безпрецедентни заплахи и нарастващи рискове, споделят председателят на EUROCHAMBRES - Кристоф Лейтл   и  Цветан Симеонов - председател  на Българската търговско-промишлена палата.

Новопубликуваното икономическо проучване на EUROCHAMBRES 2022 (EES2022) излага очакванията на над 52 000 предприятия в 26 европейски държави за предстоящата година. Тъй като се очаква несъответствието между глобалното предлагане и търсене да продължи през следващата година, предприемачите очакват доста положителна 2022 г., с продължаващи опасения относно потенциалните прекъсвания на веригата за доставки и промяна в поведението на потребителите.

След много лошото представяне, регистрирано в изданието на EES2021, се очаква всички индекси на EES2022 да се представят по-добре, захранвайки цялостната бизнес среда с положителни очаквания за скоростта на процесите на възстановяване. Бизнесът обаче очаква, че достъпът до енергия и суровини ще бъде най-голямото им предизвикателство за следващата година, заедно с несигурността относно корекциите на пазара на труда в резултат на недостига на квалифицирани работници и общото увеличение на разходите за труд.

За България  е позитивно, че изискванията за устойчиво развитие не се разглеждат като отрицателен фактор. Доминират  притесненията за ръста на цените на енергията и суровините, които, за голямо съжаление, се дължат на лоша оценка и неправилни национални и европейски политики в сектора - както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Сравнявайки  EES2022  с EES2021, наблюдаваме почти двоен ръст по отношение на притесненията на предприемачите, свързани с цените на енергията и суровините.

Резултатите от EES2022 показват постепенен растеж, който се очаква през 2022 г. както по отношение на националните, така и на експортните продажби. След период, характеризиращ се с намалено търсене и ограничения на веригата за доставки, се очаква възобновяването на икономическите дейности и по-ниските спестявания на домакинствата да бъдат двигателите на икономическото възстановяване през 2022 г. Освен това инвестиционните решения, временно преустановени или отложени по време на пандемията, най-вероятно ще подтикнат европейските предприятия към дигитална и по-екологична дългосрочна траектория.

Тазгодишното икономическо проучване на EUROCHAMBRES предлага ценна информация за ключовите области на интервенция за политиците на ниво ЕС и национално ниво, за да се изградят по-добре след пандемията. С постепенното разпределение на национални фондове за възстановяване и устойчивост ще се подпомогне приемането на иновативни и устойчиви бизнес модели. Заедно с последното, насърчаването и прилагането на цифрови и "зелени" умения ще насърчи конкурентоспособността в икономиката в преход. Постигането на тази цел ще изисква постоянни инвестиции в научни изследвания и иновации, заедно с благоприятна за МСП регулаторна рамка, която поддържа иновативни и устойчиви решения в услуга на бизнеса. Добре функциониращият единен пазар е изключително важен за европейските компании и е предпоставка за глобалното предимство на Европа спрямо нейните конкуренти. Ето защо ЕС и неговите държави-членки трябва да изградят по-тясно международно сътрудничество, за да гарантират, че ползите от споразуменията за свободна търговия ще достигнат до европейските МСП, като по този начин подкрепят европейския план за възстановяване.

Когато става въпрос за двойния преход, подходът „Мисли първо за малките“ следва да бъде от първостепенно значение при разглеждане на въздействието на предстоящите и съществуващите законодателни инициативи. Малките компании неизбежно ще бъдат засегнати от цифровия и екологичен преход и следователно се нуждаят от благоприятна за МСП рамка, която да улесни приемането на нови бизнес модели.

Освен това в нашата страна е необходимо да се облекчи бизнес средата чрез предоставяне на широк достъп от дигитални услуги за предприятията и гражданите, които да ги облекчат в ежедневната комуникация с администрацията. Мерките за подпомагане на фирмите при евентуално продължаване на пандемията трябва да са предвидими, бързи и да създават устойчивост на предприятията.  Компаниите трябва да имат възможност за достъп до средствата за иновации, дигитализация и екологизация в кратки срокове по Плана за възстановяване и устойчивост.

EUROCHAMBRES и националните търговско-промишлени палати ще продължат да подкрепят интензивно бизнеса и предприемачите, като насърчават дискусиите относно приоритетите на политиката, подчертани в EES2022. Необходимостта от своевременно адаптиране и реагиране на бизнес средата след пандемията породи паралелна необходимост от координиран европейски отговор. Приканваме европейските и националните политици да работят заедно и с Европейската палатска мрежа, като признаваме безпрецедентните усилия, положени през последните две години, и позволявайки консолидирането на възстановяването в по-благоприятна за бизнеса среда.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

------------------

Икономическото проучване на EUROCHAMBRES се публикува в продължение на 29 последователни години. То е най-голямото от този вид. Компании от всички сектори отговориха на поредица от въпроси за това как очакват да се представят през 2022 г. по отношение на вътрешните и експортните продажби, работната сила, бизнес доверието и цялостните инвестиции. Те също бяха попитани за последиците, произтичащи от пандемията от COVID-19 и основните предизвикателства, които очакват през 2022 г. Проучването продължи няколко седмици до началото на октомври.

 


 

 


10.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад