Назад

Възможности за финансиране на проекти от фонд „Условия на труд“В изпълнение на Програмата за здравословни и безопасни условия на труд бе проведено обучение на експертите на БТПП в Регионалните търговско-промишлени палати/камари на тема: „Дейността на Фонд „Условия на труд и възможности за финансиране на проекти за подобряване условията на труд в предприятията“.

Лекторът – Стойка Стоева, експерт в Служба трудова медицина в Стара Загора, изнесе пред участниците подробна презентацията за изискванията пред предприятията, кандидатстващи за финансиране от Фонда.

Акцент бе поставен върху вида на проектите, по които може да се кандидатства за финансиране от Фонда и които се отнасят до подобряване на условията на труд на съществуващи работни места:

 1. Реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения:
 • обновяване на работните помещения – изкърпване на стени, грундиране, шпакловане, замазки, боядисване;
 • поставяне на нови подови покрития;
 • поставяне на окачени тавани;
 • ремонт на покриви;
 • смяна на съществуваща неефективна дограма;
 • подмяна на врати;
 • изграждане на преградни стени и други.

Не се включват довършителни строителни дейности!

 1. Модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване - дейности, водещи до повишаване безопасността на работещите (поставяне на предпазни екрани; обезопасителни мрежи; допълнителни предпазващи елементи; сигнални системи; преградни стени и др.) и свързани с ползваното работно оборудване;
 2. Изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда - дейности по изграждане, ремонт и подмяна на осветителни  и ел. инсталации, вентилационни системи, аспирационни системи, климатични и отоплителни инсталации, В и К, пожароизвестителни, пожарогасителни и други.
 3. Подобряване на санитарно-битовите условия - дейности по ремонт на санитарно-битовите помещения, ползвани от работещите (подмяна на подови настилки, В и К, санитария, фаянс, дограма, врати, осветление, поставяне на окачен таван и други; обособяване на помещения  и други);
 4. Други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване.

За кандидатстване се допускат физически и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

 1. Към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и/или служители по сключени с тях трудови договори;
 2. Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
 3.  Подали са декларация в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";
 4. Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация за организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове, създали са специализирана служба или са възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на посочените дейности;
 5. Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;
 6. Работодатели с 5 и повече работещи да имат учреден комитет (група) по условия на труд;
 7. Притежават или ползват на валидно правно основание имота, в който ще бъде реализиран проектът.

Представена бе процедурата при отпускане на средствата и необходимите документи за кандидатстване.

Експертите оцениха обучението като много полезно, тъй като близостта им до фирмите и браншовите организации им дава възможност да ги информират за възможностите, предоставяни от „Фонд условия на труд“ за да се възползват от тях с цел подобряване на работната среда в предприятията си.

  


08.10.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад