Назад

Участие на БТПП в среща по проект GATE – големи данни за интелигентно общество

Представители на дирекция „Европейска интеграция и проекти“  присъстваха на стартираща среща по проект GATE (Големи данни за интелигентно общество), финансиран по мярката “Teaming” на програма Хоризонт 2020 на ЕС и съфинансирана по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът се ръководи от Софийския университет в партньорство с Технически университет „Чалмърс” и създадената към него фондация „Индустриални Технологии Чалмърс”, Швеция.

Основна цел на проекта е да изгради център за върхови постижения, който да допринесе за изграждане на устойчива екосистема университет-правителство-бизнес-общество и да се утвърди като национален, регионален и европейски хъб за значими научни постижения, образование и иновации в областта на Големи данни. Научните изследвания в GATE ще са фокусирани в четири направления със съществена социална значимост – Бъдещи градове, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Цифрово здравеопазване.

Срещата бе открита от проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Климент Охридски“, и продължи с приветствие на българския еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел. Участие взеха още представители на МОН, експерти на Европейската комисия, екипа на проекта и други заинтересовани страни.

БТПП съдейства при разработването на проект GATE чрез предоставяне на мнения и обратна връзка относно нуждите на бизнеса от създаването на център за върхови постижения в областта на големите данни. По време на срещи на екипа по проекта Палатата представи водещите икономически сектори в страната, които биха имали конкретни ползи от извършването на аналитична обработка върху техните данни. БТПП си сътрудничи активно с екипа на СУ и по линия на проект “SKILLS+” при разработването на мерки, насочени към дигитализация на МСП в България.


08.10.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад