Заявление за първоначална регистрация.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

З А Я В Л Е Н И Е

от
законен/упълномощен представител на


(наименование на търговеца, юридическото лице с нестопанска цел, гражданското дружество, друг вид правен субект)

ЕИК/Булстат

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля представляваното от мен юридическо лице (лице без юридическа самостоятелност) да бъде вписано в Единния търговски регистър на БТПП, на основание чл. 14, ал. 5 и във връзка с предоставяните от БТПП услуги по чл. 9 от нейния Устав.

Приложение:
1. регистрационна карта за информационната система на БТПП с приложени към нея документи;
2. нотариално заверено пълномощно от законния представител на заявителя /в случай, че заявлението и регистрационната карта се попълват, подписват и подават с приложените към тях документи от лице, различно от законния представител/.

* Приложени документи в архив ZIP или RAR:

Дата:  
Може да се запознаете с нашата Декларация за поверителност тук: https://www.bcci.bg/declaration-bg.html