РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА БТПП – ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
REGISTRATION CARD FOR THE INFORMATION SYSTEM OF BCCI – TRADE REPRESENTATION OFFICE


I. ДАННИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ / INFORMATION ABOUT THE FOREIGN ENTITY

Наименование/Name*:
(на български език/in Bulgarian)
(на латиница/in Latin)

Регистрация на чуждестранното лице съгласно националния закон /Registration of the foreign entity in compliance with the national legislation*:
(регистрирано под №/дата* , в* изписва се националният орган по регистрация /
registered under No./date , in please, fill-in the national registration authority)

Правна форма на чуждестранното лице съгласно националния закон:*
Legal form of the foreign entity in compliance with the national legislation:*

Законен представител на чуждестранното лице /Legal representative of the foreign entity:*

Седалище и адрес на чуждестранното лице /Legal seat and address of the foreign entity:
Държава/Country:* , пощ. код/post code:* ,
град/city
Адрес/Address:
Код за автоматично набиране/country dialing code: , служебен телефон/business phone: ,
служебен факс/business fax: ,
служебен e-mail/business e-mail: , уеб сайт/website:

(Данните за законния представител на чуждестранното лице, седалището и адреса се изписват
на латиница / The information about the legal representative of the foreign entity, the legal seat and
address of the foreign entity must be filled-in in Latin letters)

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
INFORMATION ABOUT THE TRADE REPRESENTATION OFFICE IN BULGARIA

(Попълват се на български език / Please, fill-in in Bulgarian language)

Адрес/Address:
пощ. код/post code:* , гр./с./ town/village/* , община/municipality* ,
район/district , кв./neighbourhood
ул./Str.* , №, бл./block. , вх./entr. , ет./floor , ап./Apt. ,
служебен тел./business phone:* , служебен факс/business fax: ,
служебен e-mail/business e-mail: , уеб сайт/website .

Друг адрес за кореспонденция /ако има такъв/ Other correspondence address /if available/ :
пощ. код/post code: , гр./с./ town/village/ , община/municipality ,
район/district , кв./neighbourhood
ул./Str. , №, бл./block. , вх./entr. , ет./floor , ап./Apt. ,
служебен тел./business phone: , служебен факс/business fax: ,
служебен e-mail/business e-mail: , уеб сайт/website .

Представител/и по право (това е/са законният/те представител/и на чуждестранното лице
в случай, че желае/ят да бъде/ат представител/и и в България)
Representative(s) by right (these are the legal representatives of the foreign entity, if they also wish to be
representatives in Bulgaria)
:

Име/Name:
ЕГН /ЛНЧ/ /Personal ID Number/Personal Number of Foreigner/: , дата на раждане/date of birth
лична карта /паспорт, удостоверение за пребиваване/ ID card /passport, residence certificate/
серия/series , № , изд. на/issued on , от/issued by ,
държава на издаване/country of issuance , валидност/valid until , гражданство/citizenship , националност/nationality

Име/Name:
ЕГН /ЛНЧ/ /Personal ID Number/Personal Number of Foreigner/: , дата на раждане/date of birth
лична карта /паспорт, удостоверение за пребиваване/ ID card /passport, residence certificate/
серия/series , № , изд. на/issued on , от/issued by ,
държава на издаване/country of issuance , валидност/valid until , гражданство/citizenship , националност/nationality

Представител/и/ по специални пълномощия/ Authorized representative(s):

Име/Name:
ЕГН /ЛНЧ/ /Personal ID Number/Personal Number of Foreigner/: , дата на раждане/date of birth
лична карта /паспорт, удостоверение за пребиваване/ ID card /passport, residence certificate/
серия/series , № , изд. на/issued on , от/issued by ,
държава на издаване/country of issuance , валидност/valid until , гражданство/citizenship , националност/nationality

Име/Name:
ЕГН /ЛНЧ/ /Personal ID Number/Personal Number of Foreigner/: , дата на раждане/date of birth
лична карта /паспорт, удостоверение за пребиваване/ ID card /passport, residence certificate/
серия/series , № , изд. на/issued on , от/issued by ,
държава на издаване/country of issuance , валидност/valid until , гражданство/citizenship , националност/nationality

Име/Name:
ЕГН /ЛНЧ/ /Personal ID Number/Personal Number of Foreigner/: , дата на раждане/date of birth
лична карта /паспорт, удостоверение за пребиваване/ ID card /passport, residence certificate/
серия/series , № , изд. на/issued on , от/issued by ,
държава на издаване/country of issuance , валидност/valid until , гражданство/citizenship , националност/nationality

III. ДЕЙНОСТИ НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ, ПО КОИТО ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БИЗНЕС-КОНТАКТИ
ACTIVITIES OF THE FOREIGN ENTITY FOR WHICH THE REPRESENTATION OFFICE WILL ESTABLISH BUSINESS CONTACTS:

(Попълват се на български език / Please, fill-in in Bulgarian language)

Сфера на дейност/Field of activity:

производство/production търговия/trade услуги/services

приоритетно извършвани дейности (максимум 3) /priority activities (max. 3):
1.
2.
3.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ / ADDITIONAL INFORMATION

(Попълват се на български език / Please, fill-in in Bulgarian language)

БУЛСТАТ № / BULSTAT No.:
БАНКОВИ СМЕТКИ / BANK ACCOUNTS:
в лева / in BGN:

Наименование на банка /Bank:
Код/Code: , сметка № /account No.:

Наименование на банка /Bank:
Код/Code: , сметка № /account No.:

във валута / in foreign currency:
Наименование на банка /Bank:
Код/Code: , сметка № /account No.:

Наименование на банка /Bank:
Код/Code: , сметка № /account No.:

(Данните се представят в БТПП след получаването им от съответните институции.
The information is submitted to BCCI after obtaining it from the respective institutions.)

ДЕКЛАРАЦИЯ:

Долуподписаният,

ЕГН /ЛНЧ/: , лична карта /паспорт, удостоверение за пребиваване/
серия , № , изд. на
от валидност , законен представител/упълномощен представител на

I.ДЕКЛАРИРАМ следното:

 1. Данните, включени в регистрационната карта на представляваното от мен чуждестранно лице, са верни и актуални.
 2. Вписаните в регистрационната карта телефон/и, вкл. мобилен/лни, електронен/нни /e-mail/ адрес/и и уебсайт са фирмени данни за контакт с Дружеството.
 3. Представляваното от мен търговско представителство на чуждестранно лице приема Устава на БТПП, Кодекса по етика в стопанската дейност на БТПП в отношенията с търговските партньори, ще е лоялно към БТПП и няма да уронва нейния авторитет.

II. За получаване от БТПП на нейния информационен бюлетин „Инфобизнес“, на маркетингови и други съобщения, заявявам изрично съгласие, чрез маркиране на полето:

III. Информация на БТПП относно администрираните от нея лични данни за търговските представителства на чуждестранни лица, във връзка с изискванията на Общия Регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („Регламент/а/ът“):

 1. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) обработва законосъобразно и добросъвестно всички данни, които събира.
  Палатата е предприела всички необходими действия и мерки за защитата на личните данни, които събира и обработва, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност, публикувана на Интернет сайта ни: https://www.bcci.bg/, или на хартиен носител, предоставен от служители на Дирекция „Търговски регистър и членство“ при БТПП.
 2. Личните данни, включени в регистрационната карта за вписване на търговското представителство в БТПП, се обработват на следните основания:
  • а) законово основание (чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите), с което на БТПП е предоставено официално правомощие да регистрира открити в Р. България търговски представителства на чуждестранни лица (с регистрирано седалище извън Р. България) - чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламента);
  • б) договорно основание (чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламента) – по повод искания на търговското представителство за предоставяне на услуги от БТПП (услуги по издаване и заверка на документи, които са необходими на търговското представителство за удостоверяване на обстоятелства, свързани с неговата регистрация - в тези случаи търговският представител изрично заявява какви данни, вкл. и лични данни, желае да бъдат включени в документа);
  • в) съгласие (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламента) – при Ваше изразено съгласие в момента на подписване на регистрацията за изпращане на информационния бюлетин на БТПП.
 3. За гарантиране на точността и актуалността на данните, администрирани от БТПП, освен прилагане на вътрешни механизми, БТПП изисква и очаква съдействие от всеки търговски представител на чуждестранно лице регистрирано в БТПП да подава своевременна информация за настъпили промени в данните по предоставената регистрационна карта.
  Освен вътрешни механизми за актуалност на данните на търговските представителства, БТПП прилага и политики/процедури за защита на личните данни, в зависимост от основанието за тяхното администриране.
 4. БТПП съхранява предоставените за търговските представителства данни в срокове, съобразени с действащото законодателство и вътрешните политики и процедури за съхранение и унищожаване на данни.

DECLARATION:

I, the undersigned,

Personal ID/Personal Number of Foreigner/: ID card /passport, residence certificate/
series , № , issued on by valid until , as legal representative/authorized representative of

I. DECLARE the following:

 1. The data of the foreign entity represented by me included in this Registration Card are true and correct.
 2. The telephone/s, including mobile phone/s, e-mail/s and website included in this Registration Card are corporate contact details of the Company.
 3. The Trade Representation Office of foreign entity represented by me accepts BCCI’s Articles of Association, BCCI’s Code of Ethics in the Business Activity in the relations with its business partners, will be loyal to BCCI and will not undermine its authority.

II. I expressly give my consent to receive from BCCI its information bulletin “Infobusiness”, marketing and other messages, by checking the field:

III. Information from BCCI regarding the personal data administered by it for the Trade Representation Offices of foreign entities in relation to the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 (“the Regulation”).

 1. The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry BCCI) processes all data it collects lawfully and fairly. The Chamber has undertaken all necessary actions and measures for the protection of the personal data it collects and processes in compliance with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.
  You can get acquainted with our Privacy Statement published on our website: https://www.bcci.bg/, or available on paper, provided by the employees of the “Trade Register and Membership” Directorate at BCCI.
 2. The personal data included in the Registration Card for entry of a Trade Representation Office of foreign entity in BCCI are processed on the following grounds:
  • a) legal obligation (Art. 24 of the Investment Promotion Act), with which BCCI is granted official authority to register Trade Representation Offices of foreign entities opened in the Republic of Bulgaria (with legal seat outside of the Republic of Bulgaria - Art. 6, para 1, letter “c” of the Regulation);
  • b) performance of a contract (Art. 6, para 1, letter “b” of the Regulation) – with regard to requests of the Trade Representation Office for provision of services by BCCI (services for the issuance and validation of documents which the Trade Representation Office needs to certify the circumstances related to its registration – in this case the trade representative expressly states what data, including personal data, to be included in the document);
  • c) consent (Art. 6, para 1, letter “a” of the Regulation) – upon your expressed consent in the moment of signing of this registration to receive the information bulletin of BCCI.
 3. To guarantee the preciseness and actuality of the data administered by BCCI, in addition to applying internal mechanisms, BCCI requires and expects assistance from each trade representative of a foreign entity registered at BCCI to submit information in due course about changes made in the data included in the submitted Registration Card. In addition to internal mechanisms for actuality of the data of the Trade Representation Offices, BCCI also applies policies/procedures for protection of the personal data, depending on the grounds for their administration.
 4. BCCI stores the data provided for the Trade Representation Offices of foreign entities within time limits in compliance with the effective legislation and the internal policies and procedures for storage and destruction of data.
Дата/Date: 22-02-2024