Цени за промени в обстоятелствата по регистрацията на Търговско представителство на ЧЛ

По тарифата на БТПП в сила от 01.11.2019 г.
Чл. 1. За първоначално вписване в Единния търговски регистър на БТПП, извършване на промени и актуализация на вписаните обстоятелства, заличаване на регистрация и за издаване на удостоверения и справки, въз основа на данните от регистъра, се събира цена на услугата, както следва:

Цените са в лева без ДДС    
No вид на услугата

еднолични търговци

юридически лица
10. Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице:    
б) вписване на нови лица с представителни права (по отделно за всяко лице) до 24 часа - 50.00
до 12 часа - 62.00
до 1 час - 68.00    
в) вписване на промени в обема на представителните права на упълномощените лица до 24 часа - 30.00
до 12 часа - 37.20
до 1 час - 40.80    
г) заличаване на лица с представителни права (събира се независимо от цената по т.”б”) до 24 часа - 10.00
до 12 часа - 12.40
до 1 час - 13.60    
д) вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство) до 24 часа - 10.00
до 12 часа - 12.40
до 1 час - 13.60    
е) изменения от 08.04.2013 г.  
  1. ежегоден членски внос за поддържане регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет и ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за търговските представителства на чуждестранни лица; Левовата равностойност на 30 евро., изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация 58.67 лева
  2. ежегоден членски внос за поддържане регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет без право на ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за тълговските представителства на чуждестранни лица; Левовата равностойност на 15 евро., изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация 29.34 лева
  3. регистрацията за търговско представителство, което не е заплатило ежегодния си членски внос по предходните две точки няма да се поддържа в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет, а ще включва единствено наименованието и населеното място по седалището им.
ж) заличаване на регистрация на търговско представителство до 24 часа  - 30.00
до 12 часа  - 37.28
до 1 час - 40.92    
11. Регистрация на представителство по договор. до 24 часа - 50.00
до 12 часа - 62.00
до 1 час - 68.00    .
14. При подаване на документи за регистрация или за промени в обстоятелствата по електронен път, подписани с електронен подпис, се ползва 20% отстъпка – намаление от цената
ЗАБЕЛЕЖКА:
  1. Регистрацията и промените се извършват в рамките на 24 часа. За експресни услуги, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 20% при предоставяне на услугата до 12 часа; 30% при предоставяне на услугата до 1 час.;
  2. При извършване на промени или допълнително вписване на повече от едно обстоятелство, експресна цена се събира само върху стойността на обстоятелството, за което е предвидена най-висока цена.
  3. Преките членове на БТПП, избрали минимален, стандартен или разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос за съответната година, имат право на 1 брой актуализация на регистрирани обстоятелства (1 заявление) годишно при заплащане на цена с 20% отстъпка от цената, предвидена по настоящата Тарифа.