Тарифа за цените на услугите, предоставяни от БТПП (от 11 октомври 2022 г.)

Изменена и допълнена на 11 октомври 2022 г.

Чл. 1.   За първоначално вписване в Единния търговски регистър на БТПП, извършване на промени и актуализация на вписаните обстоятелства, заличаване на регистрация и за издаване на удостоверения и справки, въз основа на данните от регистъра, се събира цена на услугата, както следва:
БЕЗ ДДС    
No вид на услугата еднолични търговци в лева юридически лица в лева
1... Еднократен членски внос за първоначално вписване в регистъра. до 48 часа - 20.00
до 24 часа - 24.80
до 3 часа - 27.20

-

1.1. Еднократен членски внос за първоначално вписване в регистъра на юридически лица без акционерни дружества - до 48 часа - 150.00
до 24 часа - 186.00
до 3 часа - 204.00
1.2. Еднократен членски внос за първоначално вписване в регистъра на юридически лица – акционерни дружества - до 48 часа - 300.00
до 24 часа - 372.00
до 3 часа - 408.00
1.3. Еднократен членски внос за първоначално вписване в регистъра на юридически лица с нестопанска цел -

до 48 часа - 100.00
до 24 часа - 124.00
до 3 часа - 136.00

2. Еднократен членски внос за допълнително вписване на изменение или допълнение на предмета на дейност. до 48 часа - 10.00
до 24 часа - 12.40
до 3 часа - 13.60
до 48 часа - 20.00
до 24 часа - 24.80
до 3 часа - 27.20
3. 3.1. Еднократен членски внос за промени в длъжностните лица с представителни права. (по отделно за всяко лице) до 48 часа - 10.00
до 24 часа - 12.40
до 3 часа - 13.60
до 48 часа - 30.00
до 24 часа - 37.20
до 3 часа - 40.80
3.2. За промени в обема на представителните права на длъжностните лица до 48 часа - 20.00
до 24 часа - 24.80
до 3 часа - 27.20
до 48 часа - 20.00
до 24 часа - 24.80
до 3 часа - 27.20
4. Еднократен членски внос за заличаване на лице с представителни права (събира се независимо от цената по т.3) до 48 часа - 5.00
до 24 часа - 6.20
до 3 часа - 6.80
до 48 часа -10.00
до 24 часа - 12.40

до 3 часа - 13.60
5. Еднократен членски внос за допълнително вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство) до 48 часа - 20.00
до 24 часа - 24.80
до 3 часа - 27.20
до 48 часа - 20.00
до 24 часа - 24.80
до 3 часа - 27.20
6. Прехвърляне на предприятие до 48 часа - 18.00
до 24 часа - 22.32
до 3 часа - 24.48
до 48 часа - 100.00
до 24 часа - 124.00
до 3 часа - 136.00
7. Регистрация на организации с хуманитарна цел или на кооперации или фирми на лица в неравностойно положение – без заплащане - -
8. Еднократен членски внос за регистрация на:    
а) клон на българско лице; до 48 часа - 10.00
до 24 часа - 12.40
до 3 часа - 13.60
до 48 часа - 100.00
до 24 часа - 124.00
до 3 часа - 136.00
б) клон на чуждестранно лице; до 48 часа - 50.00
до 24 часа - 62.00
до 3 часа - 68.00
до 48 часа - 150.00
до 24 часа - 186.00
до 3 часа - 204.00
9. Заличаване на регистрация на българско лице - без заплащане - -
10. Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице:    
а) първоначално вписване в Търговския Регистъра; Левовата равностойност на 210 евро, изчислена по курса на БНБ (410.72 лв.)

б) вписване на нови лица с представителни права (по отделно за всяко лице) до 48 часа - 80.00
до 24 часа - 99.20
до 3 часа - 108.80
в) вписване на промени в обема на представителните права на упълномощените лица до 48 часа - 30.00
до 24 часа - 37.20
до 3 часа - 40.80
г) заличаване на лица с представителни права (събира се независимо от цената по б.”б”) до 48 часа - 20.00
до 24 часа - 24.80
до 3 часа - 27.20
д) вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство) до 48 часа - 20.00
до 24 часа - 24.80
до 3 часа - 27.20 >
е) изменения от 08.04.2013 г.  
  1. ежегоден членски внос за поддържане регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет и ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за търговските представителства на чуждестранни лица;
НОВО: Забележка: преференциите не се прилагат за ползване на услугата за издаване на сертификати с данни от регистъра за актуалниото състояние на ТП за представяне при кандидатстване за визи или за продължително пребиваване в РБългария;
Левовата равностойност на 30 евро., изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация 58.67 лева
  2. ежегоден членски внос за поддържане регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет без право на ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за тълговските представителства на чуждестранни лица; Левовата равностойност на 15 евро., изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация 29.34 лева
  3. регистрацията за търговско представителство, което не е заплатило ежегодния си членски внос по предходните две точки няма да се поддържа в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет, а ще включва единствено наименованието и населеното място по седалището им.
ж) заличаване на регистрация на търговско представителство до 48 часа  - 30.00
до 24 часа  - 37.20
до 3 часа - 40.80
11. Регистрация на представителство по договор. до 48 часа - 50.00
до 24 часа - 62.00
до 3 часа - 68.00.
12. Регистрация на гражданско дружество. до 48 часа - 50.00
до 24 часа - 62.00
до 3 часа - 68.00
13. За изготвяне на луксозно удостоверение за регистрация. Към сумата за регистрация се заплаща допълнително:
до 48 часа - 12.00
до 24 часа -14.88
до 3 часа -16.32
14. При подаване на документи за регистрация или за промени в обстоятелствата по електронен път, подписани с електронен подпис, се ползва 20% отстъпка – намаление от цената
ЗАБЕЛЕЖКА:
 1. Регистрацията и промените се извършват в рамките на 48 часа. За експресни услуги, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 20% при предоставяне на услугата до 24 часа; 30% при предоставяне на услугата до 3 часа.
 2. При извършване на промени или допълнително вписване на повече от едно обстоятелство, експресна цена се събира само върху стойността на обстоятелството, за което е предвидена най-висока цена.
 3. Преките членове на БТПП, избрали минимален, стандартен или разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос за съответната година, имат право на 1 брой актуализация на регистрирани обстоятелства (1 заявление) годишно при заплащане на цена с 20% отстъпка от цената, предвидена по настоящата Тарифа.

 

С 20% ДДС
No вид на услугата еднолични търговци
в лева
юридически лица и търговски представителства на чуждестранни лица
в лева
15. (1) Издаване на удостоверение (сертификат) за актуално състояние, на база вписаните в Търговския регистър обстоятелства:
  а) на български език до 24 часа - 48.00
до 12 часа - 57.60
до 3 часа - 62.40
до 24 часа - 48.00
до12 часа - 57.60
до 3 час - 62.40
  б) на чужд език до 24 часа - 84.00
до 12 часа - 100.80
до 3 часа - 109.20
до 24 часа - 84.00
до 12 часа - 100.80
до 3 часа - 109.20
  в) издаване на удостоверение (сертификат) за актуално състояние на Търговско представителство на чуждестранно лице на база вписаните в Търговския регистър обстоятелства: с цел кандидатстване за виза или за получаване на удостоверение за пребиваване в РБългария на български език: :
до 48 часа - 120.00
до 24 часа - 156.00
до 3 часа - 180.00
на чужд език:
до 48 часа - 144.00
до 24 часа - 187.20
до 3 часа - 216.00
16. (2) Издаване на референции, съдържащи допълнителни данни, декларирани извън тези, вписани в Търговския регистър по т. 15 (1):
  а) на български език до 24 часа - 60.00 за 1-ва стр. + по 24.00 за всяка следваща
до 12 часа - 72.00 за 1-ва стр. + по 28.80 за всяка следваща
до 3 часа - 78.00 за 1-ва стр. + по 31.20 за всяка следваща
до 24 часа - 120.00 за 1 стр. + по 36.00 за всяка следваща
до 12 часа - 144.00 за 1-ва стр. + по 43.20 за всяка следваща
до 3 часа - 156.00 за 1-ва стр. + по 46.80 за всяка следваща
  б) на чужд език до 24 часа - 84 за 1-ва стр. + по 36.00 за всяка следваща
до 12 часа - 100.80 за 1-ва стр. + по 43.20 за всяка следваща
до 3 часа - 109.20 за 1-ва стр. + по 43.20 за всяка следваща
до 24 часа - 240.00 за 1 стр. + по 60.00 за всяка следваща
до 12 часа - 288.00 за 1-ва стр. + по 72.00 за всяка следваща
до 3 часа - 312.00 за 1-ва стр. + по 78.00 за всяка следваща
  ЗАБЕЛЕЖКА:
 1. Сертификати за актуално състояние/референции се издават в рамките на 24 часа. За експресни услуги, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 20% при предоставяне на услугата до 12 часа; 30% при предоставяне на услугата до 3 часа.
  A. За издаване на удостоверение (сертификат) за актуално състояние на търговско представителство на чуждестранно лице с цел кандидатстване за виза или за получаване на удостоверение за продължително пребиваване, към стойността на услугата по чл.15, ал.1, б. "в" се заплаща допълнително 30% при предоставяне на услугата до 24 часа; 50% при предоставяне на услугата до 3 часа.
  Б. Издаването на удостоверение (сертификат) за актуално състояние на търговско представителство на украинска компания сеизвършва на база представените документи за изрядност за 2020 г. за периода на обявеното в Украйна военно положение.
 2. 2. Ако сертификатът/референцията се издава на чужд език, спадащ към езиковите групи по чл.16, ал.7, т.1 към горната сума се добавя сумата предвидена за преводачески услуги по настоящата тарифа.
 3. 3. Издаването на сертификат/референция включва: проверка за актуалност на данните към съответния момент в националния регистър, проверка на другите обстоятелства подлежащи на регистрация на основание Правилника за вписване в ТР на БТПП и превод на чужд език. Издаването на сертификат/референция на търговско представителство на чуждестранно лице включва проверка за актуалност на документи и обстоятелствата, касаещи чуждестранното лице, регистрирало търговско представителство в страната, както и всички други допълнителни документи, регламентирани в Правилника за вписване в ТР на БТПП, необходими за издаването на сертификат с цел кандидатстване за виза и за получаване на удостоверение за продължително пребиваване в РБългария.;
 4. Преките членове на БТПП имат право да ползват 20% отстъпка от цената при получаване на:
  • 1 брой стандартен сертификат за статута на фирмата на български език и 1 бр. на английски език, при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • 2 броя стандартни> сертификати за статута на фирмата на български език и 2 бр. на английски език, при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • 3 броя стандартни сертификати за статута на фирмата на български език и 3 бр. на английски език при избран разширен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
 5. Преките членове на БТПП, избрали разширения пакет от услуги и заплатили годишния членски внос имат право на 20% отстъпка от цената, при получаване на 1 брой референция н а фирмата на български език и 1 бр. на английски език .
17. Издаване на официален препис (дубликат) от решението за вписване в регистъра (на български език) 24.00 24.00
18. Писмена справка от регистъра за една фирма, включваща всички обстоятелства подлежащи на вписване: 12.00 12.00
  - ако справката се изготвя на чужд език Левовата равностойност на 24 евро изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката 46.97 лева Левовата равностойност на 24 евро изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката 46.97 лева
19. Справка за фирми по отделни критерии (наименование, адрес, комуникации, бизнес-дейност, представители и др.):
а) Включваща информация за една фирма:
  - ако справката е на бълг. ез. 6.00 6.00
- ако справката е на чужд език Левовата равностойност на 12 евро изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката 23.47 лева Левовата равностойност на 12 евро изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката 23.47 лева
б) включваща информация от 2 до 30 фирми
   - ако справката е на бълг. ез. 6.00 + по 2.40 за всяка следваща от 2 до 30 вкл. 6.00 + по 2.40 за всяка следваща от 2 до 30 вкл.
- ако справката е на чужд език Левовата равностойност на 12 евро (23.47 лева) + по 1.20 евро (2.35 лева) за всяка следваща от 2 до 30 вкл. изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката Левовата равностойност на 12 евро (23.47 лева) + по 1.20 евро (2.35 лева) за всяка следваща от 2 до 30 вкл. изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката
в) включваща информация за над 30 фирми;
  - ако справката е на бълг.ез. 75.60 + по 1.20 за всяка следваща след 30 75.60 + по 1.20 за всяка следваща след 30
- ако справката е на чужд език Левовата равностойност на 46.80 евро (91.53 лв.) + по 0.60 евро (1.17 лв.) за всяка следваща след 30 изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката 46.80 евро + по 0.60 евро за всяка следваща след 30 изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката
  ЗАБЕЛЕЖКА:
 1. ако справката се иска на чужд език, към горните суми се прибавя цената на извършения превод, в съответствие с чл. 16, ал.7, т.1. Ако справката е за чужбина, банковите разноски са за сметка на клиента;
 2. Преките членове на БТПП имат право да получат с 20% отстъпка от цената
  • справки по отделни критерии, подлежащи на регистрация (1 път годишно, за не повече от 10 бр. фирми общо) при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • справки по отделни критерии, подлежащи на регистрация (до 3 пъти годишно, за не повече от 30 бр. фирми общо), при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • справки по отделни критерии , подлежащи на регистрация ( до 5 пъти годишно, за не повече от 50 бр. фирми общо) , при избран разширен пакет от услуги и платен годишен членски внос.
20. Справка за националната регистрация на чуждестранна фирма, получена:
а) чрез системата на търговско-промишлените палати:
  - за първоначално запитване 36.00
- при повторно запитване 12.00
б) чрез използване на други източници, извън системата на БТПП посочена в забележка
  ЗАБЕЛЕЖКА:Преките членове на БТПП ползват 20% отстъпка:
 • 1 път годишно, за не-повече от 1 фирма, при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
 • 2 пъти годишно за не-повече от 2 фирми, при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
 • 3 пъти годишно за не-повече от 3 фирми, при избран разширен пакет от услуги и платен членски внос.

ЗАБЕЛЕЖКА: към т. 20 „б”.

 • внасяне на депозит от 180.00 лв., включващ 60.00 лв. организационните разходи, направени от БТПП за получаване на информацията + действително платените суми на съответната фирма/организация/ институция, чрез която е получена справката. В случай, че платената от БТПП сума не може да покрие действителните разходи, заявителят на услугата доплаща разликата. При платена по-ниска сума от БТПП, разликата се възстановява на заявителя, след приспадане на сумата от 60.00 лв. (организационните разходи за БТПП).
No вид на услугата в лева с ДДС
21. Регистрация на пристанищни обичаи. 144.00
22. Писмена справка с информация за регистрирани пристанищни обичаи. 36.00

No вид на услугата в лева без ДДС
23. Услуги във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните):
а) еднократни услуги:
 
 • основен пакет 1 (*) - (независимо от броя на служителите на клиента);
670.00
.
 • разширен пакет 2 (**)
 
 • до 10 служители
2800.00
 • до 50 служители
5900.00
 • до 150 служители
8600.00
 • над 150 служители
8600.00 - 11500.00
 
 • допълнителни консултации, предоставяни при всеки от пакетите
100.00 лв../час
б) абонаментни услуги "длъжностно лице по защита на личните данни":
 
 • основен пакет (***):
 
 
 • до 10 служители
180.00
 • до 50 служители
250.00
 • до 150 служители
350.00
 • над 150 служители
350.00 - 550.00
 
 • разширен пакет (****):
 
 • до 10 служители
3500.00
 
 • до 50 служители
600.00
 
 • до 150 служители
900.00
 
 • над 150 служители
900.00 - 2000.00
 
 • допълнителни консултации, предоставяни при всеки от пакетите
80.00 лв./час
ЗАБЕЛЕЖКИ:
 1. За членове на БТПП се прилага 10% отстъпка от цените, посочени в т. 23, б."а" и 5% отстъпка от цените, посочени в т. 23, б. "б".
 2. (*) Услугата включва: извършване на първоначален анализ на клиента в съответствие със закона; тест за уязвимост на външното IP на клиента – един сайт; анализ на необходимия пакет от документи, които следва да се изготвят съгласно спецификата на дейността на клиента; експертно становище относно задължителността на определяне на длъжностно лице по защита на личните данни; разясняване на изискванията за задължително определяне на длъжностно лице по защита на личните данни.
  (**) Услугата включва дейностите от пакет 1(*) и допълнително: извършване на инвентаризация на личните данни в клиента, въз основа на попълнен от клиента специализиран въпросник; определяне на входящи и изходящи потоци от данни – създаване на схеми за процесите, в рамките на които се обработват лични данни; определяне на необходимост от извършване на ИТ одит и в случай на такава – определяне на обхвата на ИТ одита; изготвяне на оценка на писка; при необходимост изготвяне на оценка на въздействие; изготвяне на допълнителни задължителни предписания за организационни и технически мерки, в случай, че е необходимо; създаване на индивидуална за клиента документация (политики, процедури, правила, формуляри, примерни документи), чрез която клиентът да разполага с необходимата вътрешна основа за съответствие с нормативните изисквания; първоначално попълване на регистрите – в зависимост от позицията, в която се намира клиентът – администратор или обработващ; обучение на служителите – запознаване на служителите със системата на съответствие с Регламент (ЕС ) 2016/679 и задълженията на всеки от тях, които произлизат от това.
  (***) Услугата включва: първоначална проверка; определяне на лице – длъжностно лице по защита на личните данни; предоставяне на образци от политики/процедури, бланки, регистри;
  (****) Услугата включва дейностите от основния пакет(***), както и предоставяне на регулярна информация за законодателни промени и добри практики; съдействие при изработване на необходимата документация; съдействие при постъпили искания от субектите на данни; съдействие при извършване на проверки от страна на надзорния орган; консултации и оказване на съдействие по въпроси, свързани със защитата на личните данни (напр. нови системи, оценки на риска, оценки на въздействие, преглед и актуализация на процедури); периодични проверки за съответствието с Регламент (ЕС 2016/679); обучение на служители.
 3. Допълнителните услуги, включени в пакет 2 (**) и в разширения пакет (****) могат да бъдат предоставени при договорени пакет 1 (*) и основен пакет (***) при заявка от клиента и заплащане на база изразходвани часове."

 

С 20% ДДС
Чл. 2 . Предоставяне на финансово-счетоводна информация.
No вид на услугата в лева с ДДС
1. Изготвяне на справка за постигнати реални финансови резултати от фирма за две последователни години , по показатели, както следва: величина на активите, собствен капитал, печалба/загуба, краткосрочни вземания, дългосрочни задължения, краткосрочни задължения, нетни приходи от продажби, приходи от основна дейност, разходи за основна дейност, разходи за данъци:
а) от 1 до 20 фирми по 24.00/за фирма
б) от 21 до 500 фирми по 21.60/за фирма
в) от 501 до 1500 фирми по 18.00/за фирма
г) над 1500 фирми по 12.00/за фирма
2. Изготвяне на справка за постигнати реални финансови резултати от фирми за две последователни години, по други показатели от годишните им отчети без ограничение на броя на показателите и броя на фирмите. по 1.20 за всеки показател

 

Чл. 3. За издаване и заверка на документи (извън тези от регистъра). Документите следва да се облепят с марки на БТПП, върху първия екземпляр от документа или се заплаща цена на услугата в размер на:
С 20% ДДС
  вид услуга марки на БТПП на стойност в лева с вкл. ДДС:
1.   Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки и експортни фактури от 1 до 4 екземпляра на стойност:
  при стойност на изнасяната стока:  
  до 350 евро   

 

12.00
  от 351 евро - до 500 евро    14.40
  от 501 евро - до 1 500 евро    18.00
  от 1 501 евро - до 3 500 евро    24.00
  от 3 501 евро - до 5 000 евро    36.00
  от 5 001 евро - до 15 000 евро    48.00
  от 15 001 евро - до 25 000 евро    60.00
  от 25 001 евро - до 35 000 евро    72.00
  от 35 001 евро - до 50 000 евро    84.00
  от 50 001 евро - до 75 000 евро    96.00
  от 75 001 евро - до 90 000 евро    108.00
  от 90 001 евро - до 100 000 евро    120.00
  от 100 001 до 150 000 евро    144.00
  от 150 001 до 250 000 евро    180.00
  от 250 001 до 350 000 евро    240.00
  над 350 001 евро    264.00
2. Към горните суми - за повече от 4 екземпляра се внасят допълнително + 6.00
3. За фактури, заверявани в Управление "Консулско" при МВнР, към горните суми се внасят допълнително + 6.00
4. За заверка на фотокопия на заверени от БТПП сертификати за произход на стоки, експортни фактури или други документи /за всеки документ по отделно/ по 6.00
5. За заверка на подпис върху:
а) пълномощно, декларация, писмо, коносамент или друг документ 12.00
б) договор 36.00
  ЗАБЕЛЕЖКА:
 1. Цените за заверка на сертификати за произход на стоки по т.1 се отнасят за клиенти, попълнили/въвели данните в сертификата през публичната част на Търговския регистър в Интертет;
 2. За клиенти, които не са попълнили/въвели данните в сертификата през публичната част на Търговския регистър в Интертет, към цената на услугата по т.1 се добавят 20%.
 3. Цени на формуляри на сертификати за произход на стоки: за 1 кочан съдържащ 20 бр. комплекти – 18.00 лв. с ДДС; за 1 бр. комплект сертификат за произход – 2.00 лв с ДДС
  в лева с ДДС:
6. За издаване на сертификат за форсмажор на български език:  
  а) за членове на БТПП 420.00
б) за нечленове на БТПП 540.00
7. За издаване на сертификат за форсмажор на чужд език:  
  а) за членове на БТПП 600.00
б) за нечленове на БТПП 720.00
8. За други удостоверителни документи 144.00
ЗАБЕЛЕЖКА 1:  При издаване на сертификати за форсмажор по случай със специфична тематика и/или такива, за които трябва да се проучи голям обем представени доказателствени документи /над 100 стр./, към цената на услугата за издаване на стандартен сертификат се заплаща допълнително от 10 до 30%.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Преките членове на БТПП, избрали стандартен или разширен пакет от услуги и заплатили годишния членски внос имат право на 1 сертификат за форсмажор на български език и 1 бр.сертификат за форсмажор на чужд език с отстъпка 20% от цената.
С 20% ДДС
9. Съдействие и консултиране на български и чуждестранни лица за подготовка на покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци в Р. България и на изискваните документи, заверка на поканите пред нотариус и от службите за административен контрол на чужденците. Отстъпка от цената – 30% за повече от три покани. 18.00
ЗАБЕЛЕЖКА: Цената не включва държавните такси за заверка пред нотариус и за заверка от службите за административен контрол на чужденците.

 

Чл. 4.

Оказване на съдействие на български и чуждестранни лица по въпроси, свързани с осъществяване на търговски взаимоотношения, извън тези за доброволно уреждане на спорове.
С 20% ДДС за членове на БТПП в лева с вкл. ДДС за нечленове на БТПП в лева с вкл. ДДС
- по искане на български лица 60.00 100.00
- при повторно искане по същия спор 30.00 40.00
- по искане на чуждестранни лица Левовата равностойност на 36.00 евро, изчислена по курса на БНБ 70.41 лв. Левовата равностойност на 50.00 евро, изчислена по курса на БНБ 97.79 лв.
- ако искането е постъпило чрез чуждестранна търговска палата

услугата е безплатна

 

 

БЕЗ ДДС – чл. 5, т.т.1 и 2 са валидни до 31.12.2022 г.
Чл. 5. (1) За издаване и заверяване на карнет АТА в минимален комплект от челна страница и по един лист за износ, внос, реекспорт и реимпорт:
при стойност в лева на покритите от карнета стоки, както следва: цена в лева
до 100.00    25.00
от 101.00 до 150.00   

 

40.00
от 151.00 до 1 000.00    100.00
от 1 001.00 до 3 000.00    160.00
от 3 001.00 до 5 000.00    220.00
от 5 001.00 до 8 000.00    250.00
от 8 001.00 до 17 000.00    300.00
от 17 001.00 до 30 000.00    400.00
от 30 001.00 до 50 000.00    450.00
от 50 001.00 до 90 000.00    500.00
от 90 001.00 до 300 000.00    600.00
над 300 001.00    700.00
С 20% ДДС
ЗАБЕЛЕЖКА: Цена за един лист за карнет АТА - 0.24 лв. 0.24 лв.
(2) За попълване на карнет АТА:
 • за минимален комплект, включващ зелена челна страница, 2 жълти листа - за износ и реимпорт и 2 бели листа - за внос и реекспорт, до 30 позиции
24.00 лв.
 • за всяка допълнителна страница
1.20 лв.
(3)
 1. Титулярите на карнети АТА да внасят в касата на БТПП депозит в размер на 30% от стойността на изнасяните стоки плюс 100 лева.
 2. Стойността на депозита може да бъде преведена по банковата сметка на БТПП.
 3. Стойността на депозита може да бъде заплатена или преведена в български лева или в евро.
 4. Ако стойността на изнасяните с карнета стоки е обявена в евро, депозитът следва да се внесе или преведе в същата валута.
 5. За стойността на депозита може да бъде представена банкова гаранция с валидност, до писменото уведомление от страна на БТПП до съответната банка за връщане на редовно приключения карнет, но не по-късно от една година от изтичане на валидността му.
 6. Възстановяването на депозита се извършва във вида на валутата, в която е внесен.

 

БЕЗ ДДС –Промените по-долу в чл.5 (1) и (2) влизат в сила от 01.01.2023 г.
Чл. 5. (1) За издаване и заверяване на карнет АТА в минимален комплект от челна страница и по един лист за износ, внос, реекспорт и реимпорт:
при стойност в лева на покритите от карнета стоки, както следва: цена в лева
до 300.00    75.00
от 301.00 до 1 000.00    150.00
от 1 001.00 до 3 000.00    200.00
от 3 001.00 до 5 000.00    300.00
от 5 001.00 до 8 000.00    350.00
от 8 001.00 до 12 000.00    400.00
от 12 001.00 до 16 000.00    450.00
от 16 001.00 до 20 000.00    500.00
от 20 001.00 до 50 000.00    650.00
от 50 001.00 до 100 000.00    750.00
от 100 001.00 до 300 000.00    850.00
над 300 001.00    900.00
С 20% ДДС
(2) За попълване на данните за издаване карнет АТА, разпечатване на карнета
 • за минимален комплект, включващ зелена челна страница, 2 жълти листа – за износ и реимпорт и 2 бели листа – за внос и реекспорт, до 30 позиции
30.00
 • за всяка допълнителна страница
2.40
(3)
 1. Титулярите на карнети АТА да внасят в касата на БТПП депозит в размер на 30% от стойността на изнасяните стоки плюс 100 лева.
 2. Стойността на депозита може да бъде преведена по банковата сметка на БТПП.
 3. Стойността на депозита може да бъде заплатена или преведена в български лева или в евро.
 4. Ако стойността на изнасяните с карнета стоки е обявена в евро, депозитът следва да се внесе или преведе в същата валута.
 5. За стойността на депозита може да бъде представена банкова гаранция с валидност, до писменото уведомление от страна на БТПП до съответната банка за връщане на редовно приключения карнет, но не по-късно от една година от изтичане на валидността му.
 6. Възстановяването на депозита се извършва във вида на валутата, в която е внесен.

 

С 20% ДДС

Чл. 6. (1) Цените на услугите, предоставяни от «ИНФОБИЗНЕС»:

No вид на услугата в лева с вкл. ДДС
1. Оферти от международни информационни системи и чужди фирми 20.00
2. Оферти от български фирми:  
  а) за България; 20.00
б) за чужбина; 20.00
3. Оферти изпращани по факс към горните суми допълнително + 3.00
4. Оферти ABCINFOS 15.00
5. Предоставяне на информация за програми на ЕС и източници за финансиране за МСП и оценка на възможността на дадена фирма да кандидатства по определена схема. 35.00
6. Информация за намиране на партньори по проекти. 90.00
7. Business to business match-making договаряне на цена според обема на възложената поръчка
8. На преки членове на БТПП (без колективните) се прави отстъпка от 20% от цената.  

 

С 20% ДДС

Чл. 7. За цените на услугите, предоставяни от Библиотеката на БТПП:

No вид на услугата в лева с вкл. ДДС
1. Цени на ксерокопие за 1 страница за:  
а) клиенти с внесен отвън материал; 0.15
б) клиенти с материал от Библиотека БТПП 0.60
  - асоциирани членове на БТПП  
  - преки членове на БТПП  
2. Дневна такса за достъп до информационния фонд – книжни носители и On-line източници за външни потребители 2.00
3. Предоставяне на бизнес информация:  
  - за справка/1 позиция за фирми и др. 3.00
  - за спешна поръчка (до 24 часа) 30% увеличение 3.90
4. Преките членове на Палатата получават два адреса безплатно и ползват читалнята безплатно.  
5. Машинопис - корекции на документи минимим 1.00

 

С 20% ДДС

Чл. 8. За осигуряване на представител за заявяване и регистрация на търговски марки и марки за услуги пред Патентно ведомство на:

Регистрация на в лева с вкл. ДДС
Цени на ксерокопие за 1 страница за:  
- български лица 60.00
- чуждестранни лица 630.000

 

С 20% ДДС

Чл. 9. Изготвяне (попълване) на външнотърговски документи:

No вид на услугата в лева с вкл. ДДС
1. Всички външнотърговски документи (общо 123 броя), включени в продукт "ТРЕЙД ЕКСПЕРТ" 12.00
2. Покана -декларация 12.00
3. При попълване на повече от три еднакви документа на едно и също физическо или юридическо лице цената се намалява с 30%

 

С 20% ДДС

Чл. 10. Изготвяне на анализи:

(1) Изготвяне на анализи за: в лева с вкл. ДДС
а) финансово състояние на една фирма; 300.00
б) финансово състояние на група фирми. 300.00+180.00 за всяка след първата
(2). Изготвяне на представително изследване за отделен отрасъл по договорка, но не по-малко от 40.00 лв./час
(3). Предоставяне на бизнес информация и изготвяне на икономически профил за чуждестранни компании по договорка

 

С 20% ДДС

Чл. 11. Предоставяне на услуги, свързани с електронната търговия:
Издаване на удостоверения за квалифициран електронен подпис на физически и юридически лица от БТПП като местна регистрираща служба към "Борика" АД.

Вид Издаване за 1 година без карта и четец Издаване за 1 година с карта и четец Издаване за 3 години без карта и четец Издаване за 3 години с карта и четец Подновяване за една година
Персонален 6.00 лв. 27.00 лв. 15.00 лв. 36.00 лв. 12.00 лв.
Професионален 50.40 лв. 71.40 лв. 132.30 лв. 153.30 лв. 48.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: Удостоверението за електронен подпис е с определен срок на валидност 1 или 3 години, като под година се разбира период от 365 дни. След изтичането му подлежи на подновяване за нов едногодишен период.

 

С 20% ДДС

Чл. 12 Предоставяне на Интернет-услуги:
(1) Изработване на уеб сайт на клиент и поддържане (aктуализация, публикуване)

No вид на услугата в лева с вкл. ДДС
1. Изработване на динамичен уеб сайт с хоризонтално меню до 10 позиции, базов дизайн и административен модул за поддържане и актуализация на информацията 450.00
- дизайн различен от базовия съгласно изискванията на кллиента по договаряне
2. Хостинг на уеб сайт:  
- до 5 GB 6.00/месец

- над 5 GB

по договаряне
3. Изработване на банер с размери 180 х 150 px 120.00

(2) Клиент на БТПП по некомутируема линия в сградата на БТПП:
Достъп трафик в лева с вкл. ДДС
международен и BG peering гарантиран неограничен 30.00/месец

 

С 20% ДДС

Чл.13. Ползване в зала на БТПП на техника за озвучаване, симултанен превод и мултимедийна презентация от външни клиенти на БТПП.

No вид на услугата цени в лева с вкл. ДДС
до 4 часа до 8 часа
1. Флипчарт (цената включва листа и маркери)   18.00
2. Прожектор 60.00 90.00
  2.1. екран 12.00
при ползване на прожектор – безплатно
3. Notebook 30.00 50.00
  3.1. достъп до Интернет през БТПП за web и за e-mail. 5.00/на започнат час
3.2. разпечатка на лазерен принтер (черен) 0.10/страница
3.3. разпечатка на цветен принтер 0.80/страница
4. Пулт, слушалки и микрофон към кабинката 10.00 18.00
5. Слушалки 0.70 лв. на 1бр. 1.00 лв. на 1бр.
6. Система за симултанен превод (цената е без тарифата за преводач) 80.00 100.00
7. Апаратура за озвучаване 100.00 140.00
8. Микрофон – безжичен 14.00 20.00
9. Запис на аудио файл на ПС ( mp 3/ wav ) от уредбата за озвучаване на оригиналния език, на който се говори в залата на носител, предоставен от Клиента. 5.00/на час
10. При използване на технически средства в сградата на БТПП с изискване за обслужването й от оператор се заплащат следните суми:    
  10.1. в работно време 48.00 62.40
10.2. извън работно време 60.00 78.00
10.3. почивни дни 90.00 117.00
10.4. официални празници 120.00 156.00
Когато мероприятието е в работно време приходите са за БТПП, а извън работно време – хонорар за оператора.
11. При използване на технически средства за онлайн/хибридни  (онлайн и присъствени) мероприятия в сградата на БТПП с изискване за обслужването от оператор се заплащат следните суми:  
  11.1. в работно време  15.00 лв./на всеки започнат час 
  11.2. извън работно време 18.00 лв./на всеки започнат час 
  11.3. почивни дни 28.00 лв./на всеки започнат час
  11.4. официални празници 37.50 лв/на всеки започнат час 
12. Раздаване на слушалки за симултанен превод (окомплектоване) 20.00 (дневно) на куфар с 50 слушалки
13.1. Преките членове на БТПП и членовете на СБО при БТПП, които са дали мандат на БТПП, ползват 20% отстъпка от цената на услугите от т. 3 до т. 12 чл. 13 от Тарифата на БТПП.
13.2. На членовете на СБО при БТПП, които са дали мандат на Палатата, се предоставя право да ползват четири пъти годишно безвъзмездно услугите от т.3 до т.12 на чл.13 от Тарифата на БТПП за провеждане на свои мероприятия.
13.3. Преференцията по т.13.2. може да се ползва, ако мероприятието е в рамките на работното време на БТПП.

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Цените са минимални и се уточняват с договор/заявка за ползване в зависимост от изискванията на ползвателя.
 2. Възможност за договаряне на отстъпки при сключване на договори за наем на зали и техника, когато сумите надвишават 1 000.00 лв. - 5 %; 2 000.00 лв. - 10 % или има насрещна престация от страна на наемателите.
 3. След 8 часа се доплаща за всеки един започнал час по 10% за всяка една услуга по точките – 1, 2, 3, 4 (без подточките 3.1., 3.2., 3.3.), 5, 6, 7, 8 и 10.

 

С 20% ДДС

Чл. 14. Ползуване на залите и фойето в сградата на БТПП, ул."Искър" № 9, гр. София.

No вид на услугата цени в лева с вкл. ДДС
до 2 часа до 8 часа
1. Наем на зала "А" - за около 100 места / вид "кино салон" Левовата равностойност на 90.00 евро, изчислена по курса на БНБ 176.02 Левовата равностойност на 300.00 евро изчислена по курса на БНБ 586.75
След 8 часа се доплаща за всеки един започнал час (заб. 2) по 58.68
2. Наем на зала "Б" - за около 40 места / вид "кино салон" Левовата равностойност на 54.00 евро, изчислена по курса на БНБ 105.61 Левовата равностойност на 185.00 евро, изчислена по курса на БНБ 361.83
След 8 часа се доплаща за всеки един започнал час (заб. 2) по 36.18
3. Пренареждане на зала - вид "класна стая" или "кръгла маса" 50.00
4. Наем за фойе - за около 200 души Левовата равностойност на 54.00 евро/час, изчислена по курса на БНБ 105.61 лв./час
5. Обслужване на гардероб 6.00/час
в почивни и празнични дни се заплаща +25% върху цената, т.е 7.50/час
6. Отдаване на офис под наем в сградата на БТПП 11.45 евро кв.м/месец , изчислена по курса на БНБ 22.39 кв.м/месец
7. Организиране на семинари и бизнес срещи по договорка, но не по-малко от 48.00 лв./час
Когато мероприятието е в работно време приходите са за БТПП, а извън работно време – хонорар за оператора.

ЗАБЕЛЕЖКА :

 1. На преките членове на БТПП, на Регионалните ТПП (К) и на членовете на СБО при БТП, които са дали мандат на БТПП, върху цените по чл. 14 от т. 1 до т. 4 се предоставят отстъпки до 20%. Възможност за договаряне на отстъпки при сключване на договори за наем на зали и техника, когато сумите надвишават 1 000.00 лв. - 5%; 2 000.00 лв. - 10% или има насрещна престация от страна на наемателите.
 2. След 8 часа се доплаща за всеки един започнал час по 10% за всяка една услуга по точките 1 и 2.
 3. На членовете на Съвета на браншовите организации при БТПП, които са дали мандат на Палатата, се предоставя право да ползват безвъзмездно, четири пъти годишно, услугите по чл.14 от т.1 до т.4 за свои мероприятия.
 4. Преференциите по т.3 могат да се ползват, ако мероприятието е в рамките на работното време на БТПП.
 5. "Всеки от съветите към БТПП, създаден на основание чл. 7 от Устава на БТПП, ползва безвъзмездно един път месечно зала, или фоайето в сградата на БТПП. Когато съвет към БТПП ползва зала (или фоайето) повече от един път месечно, той има правата по т. 1 от тази забележка.

 

С 20% ДДС

Чл. 15. Реклама в БТПП

No вид на услугата цени в лева с вкл. ДДС
1. Включване на рекламни материали в заглавната страница на БТПП и/или в следващи страници:
2. за преки членове на БТПП със стандартен пакет – 15% отстъпка
за преки членове на БТПП с разширен пакет – 20% отстъпка
за членове на съвета на БО при БТПП – 10% отстъпка
важи за всички позиции надолу
3. Рекламен банер с препратка към уеб сайт на клиента в банер зоната на сайта с размери 180х150 px. Банерът се предоставя от Рекламодателя в посочените размери (в сила от 01.01.2022 г.) 390.00/месец
(в сила от 01.01.2022 г.)
4. Рекламно съобщение в рубрика "Новини" на заглавната страница в рамките на 500 (в сила от 01.01.2022 г.) символа текст, лого (малка снимка) (в сила от 01.01.2022 г.) с препратка към подстраница с пълната информация за събитието 120.00/седмица
(в сила от 01.01.2022 г.)
390.00/месец
(в сила от 01.01.2022 г.)
5. Link с лого на фирмата в раздела "Полезна информация", за 6 месеца - 120.00
(в сила от 01.01.2022 г.)
за 12 месеца - 210.00
6. Реклама в електронния бюлетин Инфобизнес  
  в специализирана рекламна страница  
  - 120х60 pix 90.00/месец
  - 120х90 pix 100.00/месец

 

- 180х150 pix 170.00/месец
  - 300х250 pix 250.00/месец
  - Реклама в банерната зона с размери 190x90 pix. Банерът се предоставя от Рекламодателя в посочените размери. 180.00/месец 
(в сила от 01.01.2022 г.)
  директна реклама в съответната статия от бюлетина  
  - 120х60 px 70.00/месец
  - 120х90 px 80.00/месец
  - 180х150 px 140.00/месец
  - 300х250 px 200.00/месец
  - други размери по договаряне
7. Начин на плащане на определените по чл. 15 т.т. 1-7 месечни такси  
  Месечната такса се предплаща.  
  При предплащане се предоставят следните отстъпки:  
  - за 3-месеца 5%
  - за 6-месеца 10%

 

      - за 9-месеца 15%
  - за 1 година 20%
8. Реклама на продукти или услуги на щанд в залата на партера на Палатата за 10 дни: 24.00
  ЗАБЕЛЕЖКА към т. 8: Преките членове на БТПП ползват щанда с отстъпка 20% от цената, както следва:
 1. За преките членове, избрали минимален пакет от услуги и платили годишен членски внос - за срок от 10 дни;
 2. За преките членове, избрали стандартен пакет от услуги и платили годишен членски внос - за срок от 20 дни;
 3. За преките членове, избрали разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос - срок от 30 дни.
9. Изпращане на съобщение до групите на БТПП за събития на фирма 420.00
(в сила от 01.01.2022 г.)
10. За набиране на клиенти за публикуване на рекламни банери на различните езикови версии на сайта на БТПП и бюлетин Инфобизнес  - РТПП, чуждестранните и смесените палати получават 50% от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.

За набиране на клиенти за разработване на Web-страници, публикуване на Web-страници, включване на фирми в Каталози, публикуване на рекламни банери на сайта на БТПП  и на бюлетин Инфобизнес - фирми извън БТПП получават 20% от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.

За набиране на клиенти за разработване на Web-страници, публикуване на Web-страници, включване на фирми в Каталози - РТПП получават 20% от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.


  вид на услугата цени в лева с вкл. ДДС
11. Рекламен слайд на плазмен екран в централното фоайе на БТПП: 1 работен ден 5 работни дни 10 работни дни 1 месец повече от 1 месец
26.00
(в сила от 01.01.2022 г.)
100.00
(в сила от 01.01.2022 г.)
200.00
(в сила от 01.01.2022 г.)
500.00
(в сила от 01.01.2022 г.)
по договаряне

 

  Вид на услугата Цена в лева с вкл. ДДС
12. Изготвяне на диплома/грамота/сертификат от класация на друг език освен оригиналния. 20.00 лв.

 

С 20% ДДС

Чл. 16 Услуги предоставяни от «БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване» ЕООД

(1) Консултантски услуги:


вид на услугата цената е по договореност, но не по-малко от минимума, както следва:
в лева с вкл. ДДС
1. Изготвяне на документи и регистрация на дружества. 350.00
2. Изготвяне на специфични договори във външноикономическите отношения. 200.00
3. Становище по приложимото право към договорни отношения. 150.00
4. Подпомагане за реализация на взаимноизгоден стокообмен. 200.00
5. Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар. 450.00
6. Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната. 350.00
7. Изготвяне на бизнес-планове и проекти. 660.00
8. Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал. 480.00
9. Анализи и експертизи за обновяване на съществуващи производства. 300.00
10. Консултации по приложението на търговския и митнически режим 200.00
11. Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите. 500.00
12. Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица. 200.00
13. Консултации свързани с уреждането на арбитражни спорове в страната и чужбина. 200.00
14. Изготвяне на договор за създаване на българска фирма в чужбина. 500.00
15. Консултации по правни, финансови, данъчни, застрахователни и други въпроси. 200.00
16. Информация за състоянието на международни стокови пазари, ниво на цени. 200.00
17. Обслужване на фирмите при осъществяване на външнотърговската дейност. 250.00
18. Устни консултации по предходните точки. 50.00
19. Изготвяне и реализиране на работна програма за посещение на фирма 100.00

(2) Преките членове на БТПП ползват отстъпка от 20% от цената на предходните услуги.
(3) Ако изпълнението на услугата изисква закупуване на информация и литература или командироването на консултант в страната или чужбина, разходите са за сметка на възложителя.

(6) Изготвяне (попълване) на външнотърговски документи

  Услуга в лева с вкл. ДДС:
1. Външнотърговски документи, включени в продукт "ТРЕЙД ЕКСПЕРТ" 12.00
2. Покана -декларация 12.00
3. При попълване на повече от три еднакви документа на едно и също физическо или юридическо лице цената се намалява с 30 %.

(7) Преводачески услуги:

 1. Извършване на официални писмени преводи на документи от български на чужд език и от чужд на български език – цената е за стандартна страница от 1800 знака:
Преводи Обикновена услуга
(за 2 дни, до 5 стр.)
в лева с вкл. ДДС
Експресна услуга (за 24 часа, до 5 стр.)
в лева с вкл. ДДС
1.1. За физически лица:    
  а) от български на чужд език 13.20
(в сила от 01.01.2022 г.)
15.60
(в сила от 01.01.2022 г.)
  б) от чужд на български език 12.00
(в сила от 01.01.2022 г.)

15.00
(в сила от 01.01.2022 г.)

  в) от чужд на друг чужд език 16.20
(в сила от 01.01.2022 г.)
18.60
(в сила от 01.01.2022 г.)
1.2.

За юридически лица:

  6

 

а) от български на чужд език 15.60
(в сила от 01.01.2022 г.)
19.80
(в сила от 01.01.2022 г.)

 

б) от чужд на български език 15.00
(в сила от 01.01.2022 г.)
19.20
(в сила от 01.01.2022 г.)

 

в) от чужд на друг чужд език 18.00
(в сила от 01.01.2022 г.)
22.20
(в сила от 01.01.2022 г.)
1.3. За превод на сертификати с данни от търговския регистър при БТПП от български на чужд език 15.00
(в сила от 01.01.2022 г.)
16.80
(в сила от 01.01.2022 г.)

Към горните стойности се добавят следните увеличения в % на страница:

 
-   за специализирани текстове, чийто превод изисква специални познания в различни области на икономиката, науката, техниката и др.

 

20%
-   за научни статии, монографии, доклади, патенти, устави, договори, нормативни актове, анотации, експертизи, финансови документи и др. п одобни

 

от 30% до 50% по договорка
-   според езиковите групи:

 

 
а)   английски, испански, италиански, немски, руски и френски;

 

0
б)   другите европейски езици;

 

30% (в сила от 01.01.2022 г.)
в) арабски, украински, казахски 40% (в сила от 01.01.2022 г.)
г)   всички останали езици

 

50%
 1. Езикова редакция на текст – цената е за стандартна страница от 1800 знака:
Услуга обикновена услуга
(за 2 дни до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС

 

експресна услуга
(за 24 часа до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС
2.1. от български на чужд език 9.60 (в сила от 01.01.2022 г.) 12.00 (в сила от 01.01.2022 г.)
2.2. от чужд на български език 9.00 (в сила от 01.01.2022 г.) 11.40 (в сила от 01.01.2022 г.)
2.3. от чужд на друг чужд език 12.00 (в сила от 01.01.2022 г.) 13.20 (в сила от 01.01.2022 г.)

 1. Устни преводи
  3.1. Цена на устен превод – 100.00 лв. (в сила от 01.01.2022 г.) за един час консекутивен превод, като минималната ангажираност на преводача е 2 часа ;
  3.2. Симултанен превод на кабина с 2 преводачи за един час 270.00 лв. (в сила от 01.01.2022 г.), като минималната ангажираност е 2 часа .

(8) Набиране на текст

Услуга обикновена услуга
(за 2 дни до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС

 

експресна услуга
(за 24 часа до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС

 

1. Набиране на текст:    
  а) на български език 9.60 на стр.(в сила от 01.01.2022 г.) 12.00 на стр (в сила от 01.01.2022 г.)
  б) на чужд език 12.00 на стр. (в сила от 01.01.2022 г.) 13.20 на стр. (в сила от 01.01.2022 г.)

(9) Заверка и легализация на документи

 1. Заверка на документ и пред държавни институции и ведомства - 15.60 лв. (в сила от 01.01.2022 г.)на документ, плюс утвърдените държавни такси;
 2. Легализация на документи в дирекция "Консулски отношения" на МВнР - 15.60 лв. (в сила от 01.01.2022 г.)на документ, плюс утвърдените държавни такси. За легализация на документи експресна услуга за 4 часа таксата се увеличава 100%. ;
 3. При заверка и/или легализация на повече от три документа на едно и също физическо или юридическо лице в едно и също ведомство – намаление с 25% на цените по т.т. 1 и 2 ;
 4. Заверка на документи в Консулските отдели на чуждестранни мисии в страната по 102.00 лв. (в сила от 01.01.2022 г.)до три документа, плюс утвърдената такса на съответното посолство.
 5. Заверка подписа на преводач от нотариус по 36.00 лв. (в сила от 01.01.2022 г.)до три документа, плюс утвърдената такса на нотариуса.

Чл.16"а". Стенографски услуги – на стандартна страница (30 реда, 1800 знака).

Вид услуга Срок за извършване на услугата

 

Цена в лева с ДДС

 

1.

Обикновена

2 календарни дни 6.00 лв/стр. (в сила от 01.01.2022 г.)
2.

Обикновена (в сила от 01.01.2022 г.)

до 7 календарни дни 4.00 лв/стр.
3. Експресна 24 часа 8.00 лв/стр. . (в сила от 01.01.2022 г.)

Чл.17. Чуждестранните и българските лица, ползуващи услуги по тази тарифа, определени в чуждестранна валута заплащат цените - в лева по официалния курс на БНБ за деня на плащането на сумата.

Чл.18. Доставка на документи, издадени или заверени от БТПП до офис на фирмата в София се заплаща - 12.00 лв. с вкл. ДДС .

Чл.19. При настъпили промени в икономическата ситуация в страната ИС на БТПП може да приеме решение за ползване на 10 % отстъпка от цените на услугите по Тарифата.

Чл.20. За предоставяне на услуги, които не са посочени в настоящата тарифа, цените се определят по договаряне.

Настоящата тарифа е утвърдена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 24 януари 2012 г. с Протокол № 73/2-2012 и влиза в сила от 1 февруари 2012 г. Изменена и допълнена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 2 април 2013 г. с Протокол № 108/10-2013 и влиза в сила от 8 април 2013 г. Изменена и допълнена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 14 май 2013 г. с Протокол № 110/12-2013 и влиза в сила от 1 юни 2013 г.
Чл. 17 в Тарифата е изменена и допълнена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.10 във във връзка с решение на УС от 07.03.2013 г. по чл.25, ал.1, т.9 от Устава на БТПП на 23 юли 2013 г. с Протокол №113/15-2013 и влиза в сила от 1 август 2013 г.Чл.9, ал.1 в Тарифата изменен и допълнен с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 15 юли 2014 г. с Протокол № 3/18-2014 и влиза в сила от 1 август 2014 г.
Допълнена на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП решение 1 на т. 2.1 на заседание на Изпълнителен съвет на 9 октомври 2014 г. с Протокол № 10/25-2014 и влиза в сила от датата на приемане.Настоящата Тарифа е изменена и допълнена в Чл.1, т.15, ал.1, б. А и Б; - Чл.3, т.6, б.А и Б и т.7, б. А и Б и т. 8; и Чл.5, ал.3, т.1, на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.2 на заседание на Изпълнителен съвет на 11 август 2015 г. с Протокол № 35/18-2015. Промените влизат в сила от 01.09.2015 г.Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет на 26 юли 2015 г. с Протокол № 62/17-2016 и влиза в сила от датата на приемане.Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 и 2 на т.1.3. на заседание на Изпълнителен съвет на 13 декември 2016 г. с Протокол № 74/29-2016 и влиза в сила от 1 януари 2017 г. Изменена на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение на 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет на 17 януари 2017 г. с Протокол 76/1-2017 г. (заличен чл.9 от Тарифата – услуги на Съвет GS1 България). Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.3. от Протокол № 107/6-2018 на заседание на Изпълнителен съвет на 7 март 2018 г. и влиза в сила от същата дата. На основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП, на заседание на Изпълнителен съвет на 9 май 2018 г.от Протокол № 111/10-2018, Тарифата е допълнена с решение 1 на т.1.1 и изменена с решение 2 на същата точка (в чл.12, ал.4 – до актуализация на данните). Приетите изменения и допълнения на 9 май 2018 г., влизат в сила от същата дата. Изменена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП, с решение 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет от Протокол 115/14-2018 на 26 юни 2018 г. Допълнена с решение 3 по т.1.1. на Изпълнителния съвет от 4 септември 2018 г. (Протокол 119/18-2018), в сила от 17.09.2018 г. Допълнена с решение 1 по т.1.2. на Изпълнителния съвет от 01 октомври 2019 г. (Протокол 7/18-2019), в сила от 01.11.2019 г. Тарифата е изменена и допълнена с решение 1 на т.1.2 на Изпълнителен съвет на 2 юни 2021 г. с Протокол № 44/9-2021. Измененията и допълненията влизат в сила от 1 юли 2021 г. Тарифата е изменена и допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.2.2 на Изпълнителен съвет на 14 декември 2021 г. с Протокол № 58/23-2021. Измененията и допълненията влизат в сила от 1 януари 2022 г. Тарифата е изменена и допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решения 1, 2 и 3 на т.2.1. на Изпълнителен съвет на 29 март 2022 г. с Протокол № 65/7-2022. Измененията и допълненията влизат в сила от 1 април 2022 г.
Тарифата е изменена и допълнена на основание чл. 26, ал. 1, т. т. 5 и 10 от Устава на БТПП с решение 1 и 2 на т. 2.1. на Изпълнителен съвет на 11 октомври 2022 г. с Протокол № 75/17-2022. Измененията и допълненията влизат в сила от 1 ноември 2022 г., с изключение на промените в чл.5 от Тарифата за издаване и заверяване на карнет АТА, които влизат в сила от 01.01.2023 г.

 

Данни необходими за извършване на банков превод:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
БАНКА "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК", пл."Света Неделя" № 7, София