Заявление за издаване на сертификат с данни от ТР

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

З А Я В Л Е Н И Е

от , представител на
      (имена на лицето)


(изписва се на български език наименованието на правния субект регистриран в БТПП)


(изписва се на латиница наименованието на правния субект регистриран в БТПП)

ЕИК/Булстат

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Желая да ми бъде издаден сертификат с данни от Единния търговски регистър на БТПП за статута на цитирания правен субект на:
език.

Желая (Не желая) в сертификатa да бъдат включени следните данни:
(желаното се избира)
  за законния/те представител/и: имена, ЕГН/ЛНЧ; лична карта, паспортни данни.
При положителен отговор, предоставям за включване данните както следва:


  за упълномощените лица: имена, ЕГН/ЛНЧ; лична карта, паспортни данни:
При положителен отговор, предоставям за включване данните както следва:


  за съдружниците - физически лица: имена, ЕГН/ЛНЧ; лична карта, паспортни данни: При положителен отговор, предоставям за включване данните както следва:


  за съдружниците – юридически лица: наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище;
  дяловото участие на съдружниците в капитала на правния субект;
  банкови сметки на правния субект.
Срокът на изразеното желание за включване на отбелязаните по-горе данни в сертификата е до неговото изрично писмено оттегляне.

Сертификатът ще послужи за представяне пред:

Данните за законните и/или упълномощените представители и за съдружниците, в съответствие със задграничните им документи, се изписват на латиница по следния начин: (попълват се само, ако заявлението е за издаване на сертификата на чужд език)

ДЕКЛАРИРАМ, че към настоящия момент всички данни, вписани за правния субект в Единния търговски регистър на БТПП са актуални. Известна ми е отговорността, която нося за неверно декларирани данни.

ПРИЛОЖЕНИЕ: копие на нотариално заверено пълномощно в случай, че заявлението се подава от лице, което не е вписано като представител на правния субект в регистъра на БТПП.

* Приложени документи в архив ZIP или RAR:

Дата:  

Може да се запознаете с нашата Декларация за поверителност тук: https://www.bcci.bg/declaration-bg.html