Заявление за справка от регистъра

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

З А Я В Л Е Н И Е

от
      (трите имена на лицето)

представител на
                              (вписва се наименованието на фирмата)
                              

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, да ми бъде предоставена справка от единния търговски регистър на БТПП за
  Фирма
        
  Фирми с данни по следните критерии
        
  Друга информация 
        

Информацията да съдържа:
  кратка справка, включваща: наименование, седалище, адрес, комуникации, дейности за бизнес контакти, капитал, представители
  всички обстоятелства, подлежащи на вписване
  счетоводни данни (Ако в БТПП е представен годишн финансов отчет)

Дата: